Nghị quyết 129/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 129/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 129/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 129/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

(Ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2007; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Nhất trí thông qua kinh phí hoạt động năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận (theo dự toán số 94/KH-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2007); kinh phí hoạt động của Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân quận (Theo Tờ trình số 322/TTr-TA ngày 25 tháng 12 năm 2007).

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2007 (SỐ LIỆU ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2007 VÀ ƯỚC CẢ NĂM 2007):

1. Về kinh tế:

Kinh tế vẫn tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 3.985,56 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 32,48% (so với kế hoạch là 30%), trong đó:

Về thương mại - dịch vụ chiếm 39,15%.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 30,82%.

Nông nghiệp chiếm tỷ lệ 3,64%. Đã tập trung đúng mức cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm; lở mồm long móng; dịch heo tai xanh ở gia súc và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá.

2. Về thu - chi ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước đạt 487,155 tỷ đồng (tăng 26,3% so với năm 2006), đạt 113,8% dự toán cả năm. Thu ngân sách địa phương 243,306 tỷ đồng (tăng 24,7% so với năm 2006), đạt 178,9% dự toán năm.

Chi ngân sách tiết kiệm, hợp lý đảm bảo các nhu cầu bức thiết. Tổng chi ngân sách địa phương 209,842 tỷ đồng, đạt 131% so với dự toán năm, trong đó chi cho đầu tư phát triển là 63,544 tỷ đồng (chiếm 30,3% tổng chi ngân sách).

3. Về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị:

Chú ý đúng mức và đạt kết quả đáng kể về đầu tư xây dựng các công trình và chỉnh trang đô thị, quản lý đô thị. Tập trung thực hiện 282/356 tuyến hẻm với tổng vốn là 35,629 tỷ đồng (có 21,592 tỷ đồng do nhân dân đóng góp).

4. Về văn hóa - xã hội:

Ngành giáo dục có tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng dạy và học, hiệu suất đào tạo được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục đã có bước tiến bộ. Hoàn thành xây dựng và thành lập mới 11 trường.

Hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,19% (chỉ tiêu 1,3%); chất lượng đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên. Duy trì thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 2,01% (1.467 hộ) so với chỉ tiêu đề ra là 3%. Giải quyết việc làm mới cho 7.199 lao động (đạt 159,98%). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát huy tốt. Hoạt động thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền có bước tiến bộ đáng kể.

5. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Công tác quân sự ở địa phương được xây dựng đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ thanh tra - tư pháp - cải cách hành chính.

Thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XII ngày 20 tháng 5 năm 2007.

Nhìn chung, các cấp - các ngành, các tổ chức và nhân dân đã có sự nỗ lực thực hiện; góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có chuyển biến khá, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 đều đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế nhất định. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận các mặt khó khăn và tồn tại của Ủy ban nhân dân quận và các ngành đã nêu trong báo cáo; cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm khắc phục các mặt tồn tại, khó khăn; tạo điều kiện nhằm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2008.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2008:

1. Mục tiêu:

Phấn đấu, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài quận; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế; tạo điều kiện cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường để đáp ứng yêu cầu phát triển quận.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa; thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Thực hiện đạt hiệu quả “Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước, nâng cao ý thức và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Về kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 33%; trong đó thương mại - dịch vụ là 40% trở lên, công nghiệp là 31% trở lên, nông nghiệp là 2%.

Thu ngân sách nhà nước là 534 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 161,8 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương là 161,8 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư xã hội 10.000 tỷ đồng (vốn ngân sách 991 tỷ đồng, chiếm 9,91%).

2.2. Về quản lý đô thị:

Phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn quận; công bố, công khai các đồ án đã phê duyệt.

Chỉnh trang mới 200 tuyến hẻm trên địa bàn quận.

Tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Có biện pháp hữu hiệu xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Có kế hoạch giải quyết nhu cầu nước sạch cho dân.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý xây dựng, quản lý đô thị.

2.3. Về văn hóa xã hội:

Tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tý.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%.

Không còn hộ nghèo theo tiêu chí (dưới 6 triệu đồng/người/năm) vào cuối năm 2008.

Hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm tại chỗ cho 10.000 lao động mới.

Phấn đấu có 8/10 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, 02 phường được công nhận phường văn hoá.

Huy động 31% trẻ em vào nhà trẻ, 91% trẻ vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, cấp trung học cơ sở trên 85%; tỷ lệ học sinh bỏ học cấp tiểu học dưới 0,2%, trung học cơ sở dưới 2%. Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học vào cuối năm 2008.

2.4. Về an ninh - quốc phòng:

Phấn đấu giảm phạm pháp hình sự ít nhất 5%.

Tỷ lệ khám phá án đạt 60%, kéo giảm tai nạn giao thông ít nhất 5%.

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100%.

3. Các giải pháp chủ yếu:

Nhất trí với các giải pháp mà Ủy ban nhân dân quận đã thông qua (theo Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo chức năng tăng cường đúng mức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và tổ chức thành viên vận động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

Hội đồng nhân dân quận biểu dương sự nổ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2007. Phát huy thành quả vừa qua; Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2008 của Quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, ngày 27 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu129/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 129/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 129/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu129/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 129/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 129/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân

            • 27/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực