Nghị quyết 129/2020/QH14

Nghị quyết 129/2020/QH14 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 129/2020/QH14 2020 phân bổ ngân sách trung ương năm 2021


QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 129/2020/QH14

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 36/BC-CP, Báo cáo số 37/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2240/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 615/BC-UBTVQH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2021

1. Tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng (bảy trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm lẻ một tỷ đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng (sáu trăm lẻ ba nghìn, chín trăm hai mươi chín tỷ đồng).

2. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng (một triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng (ba trăm năm mươi nghìn, tám trăm lẻ bốn tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

1. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số I, II, III và IV kèm theo.

2. Phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo các phụ lục số V và VI kèm theo.

3. Mức bội thu, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VII kèm theo.

Điều 3. Giao Chính phủ

1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Giao, hướng dẫn nhiệm vụ thu, chi năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị này tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020.

Cho phép bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực; đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

4. Điều hành kinh phí chi trả chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2021 được Quốc hội quyết định. Chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

5. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo nguyên tắc hỗ trợ của giai đoạn 2017 - 2020.

Đối với một số địa phương thu ngân sách địa phương năm 2021 giảm lớn, ngân sách trung ương hỗ trợ bảo đảm mặt bằng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 không thấp hơn dự toán năm 2017 tính theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; đồng thời, hỗ trợ theo quy định để đảm bảo các địa phương này đủ nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Điều 4. Giám sát và kiểm toán việc phân bổ ngân sách trung ương

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Kiểm toán Nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: T đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

B

1

 

TNG CHI NSTW

1.058.271

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP

230.721

B

CHI NSTW THEO LĨNH VỰC

827.550

I

Chi đầu tư phát triển

222.000

II

Chi dự trữ quc gia

1.200

III

Chi trả n Iãi

107.400

IV

Chi viện trợ

1.600

V

Chi thường xuyên

475.850

1

Chi quốc phòng

147.614

2

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

86.030

3

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

28.971

4

Chi khoa học và công nghệ

7.732

5

Chi y tế, dân số và gia đình

20.611

6

Chi văn hóa thông tin

2.639

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2.020

8

Chi thể dục thể thao

2.066

9

Chi bảo vệ môi trường

2.205

10

Chi các hoạt động kinh tế

41.231

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

49.000

12

Chi bảo đảm xã hội

85.321

13

Chi thường xuyên khác

410

VI

Dự phòng NSTW

17.500

VII

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

2.000

 


PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG)

CHI DỰ TRỮ QUỐC GIA

CHI VIỆN TRỢ

CHI TRẢ NỢ LÃI

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG)

CHI CÁC CTMTQG

CHI THỰC HIỆN CCTL VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

TỔNG SỐ

827.549.636

206.000.000

1.200.000

1.600.000

107.400.000

463.272.636

28.577.000

16.000.000

12.577.000

2.000.000

17.500.000

I

Các Bộ, quan Trung ương

525.923.313

105.941356

1.200.000

570.934

 

418.210.723

 

 

 

 

 

1

Văn phòng Chủ tịch nước

177.350

 

 

 

 

177.350

 

 

 

 

 

2

Văn phòng Quốc hội

1.443.330

162.300

 

 

 

1.281.030

 

 

 

 

 

3

Văn phòng Trung ương Đảng

2.699.043

395.600

 

 

 

2.303.443

 

 

 

 

 

4

Văn phòng Chính phủ

959.170

230.300

 

 

 

728.870

 

 

 

 

 

5

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

879.688

180.000

 

 

 

699.688

 

 

 

 

 

6

Tòa án nhân dân tối cao

5.024.330

1.300.000

 

 

 

3.218.730

 

 

 

 

 

7

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

3.964.710

745.980

 

 

 

3.218.730

 

 

 

 

 

8

Bộ Công an

96.145.557

7.696.583

260.000

 

 

88.188.974

 

 

 

 

 

9

Bộ Quc phòng

171.629.813

17.387.265

260.000

461.934

 

153.520.614

 

 

 

 

 

10

Bộ Ngoại giao

3.091.162

618.300

 

 

 

2.472.362

 

 

 

 

 

11

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14.809.990

9.846.000

100.000

109.000

 

4.754.990

 

 

 

 

 

12

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

51.550

 

 

 

 

 51.550

 

 

 

 

 

13

Bộ Giao thông vận tải

60.785.213

42.995.964

10.000

 

 

17.779.249

 

 

 

 

 

14

Bộ Công thương

4.839.285

1.076.415

 

 

 

3.762.870

 

 

 

 

 

15

Bộ Xây dựng

1.574.880

671.240

 

 

 

 903.640

 

 

 

 

 

16

Bộ Y tế

9.170.920

2.485.900

20.000

 

 

6.665.020

 

 

 

 

 

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

7.128.211

1.697.751

 

 

 

 5.430.460

 

 

 

 

 

18

Bộ Khoa học và Công nghệ

2.510.785

312.900

 

 

 

2.197.885

 

 

 

 

 

19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.390.785

830.785

 

 

 

2.560.000

 

 

 

 

 

20

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

34.791.590

837.200

 

 

 

33.954.390

 

 

 

 

 

 

- Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện

1.641.590

837.200

 

 

 

804.390

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí ủy quyền cho địa phương thực hiện

33.150.000

 

 

 

 

33.150.000

 

 

 

 

 

21

Bộ Tài chính

22.657.200

214.700

550.000

 

 

21.892.500

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Thuế

12.380.000

 

 

 

 

12.380.000

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Hải quan

5.470.000

 

 

 

 

5.470.000

 

 

 

 

 

22

Bộ Tư pháp

2.530.330

319.900

 

 

 

2.210.430

 

 

 

 

 

23

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

358.660

203.400

 

 

 

155.260

 

 

 

 

 

24

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2.848.626

732.865

 

 

 

2.115.761

 

 

 

 

 

25

Bộ Nội vụ

1.141.170

555.200

 

 

 

585.970

 

 

 

 

 

26

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3.357.435

1.028.700

 

 

 

2.328.735

 

 

 

 

 

27

Bộ Thông tin và Truyền Thông

1.332.990

521.400

 

 

 

811.590

 

 

 

 

 

28

Ủy ban Dân tộc

355.520

63.300

 

 

 

292.220

 

 

 

 

 

29

Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp

53.220

 

 

 

 

53.220

 

 

 

 

 

30

Thanh tra Chính phủ

306.576

84.070

 

 

 

222.506

 

 

 

 

 

31

Kim toán Nhà nước

1.995.324

1.035.300

 

 

 

960.024

 

 

 

 

 

32

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

284.030

167.000

 

 

 

117.030

 

 

 

 

 

33

Thông tấn xã Việt nam

705.345

87.900

 

 

 

617.445

 

 

 

 

 

34

Đài Truyền hình Việt Nam

227.834

197.300

 

 

 

30.534

 

 

 

 

 

35

Đài Tiếng nói Việt Nam

1.030.801

350.000

 

 

 

680.801

 

 

 

 

 

36

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5.275.150

3.826.100

 

 

 

1.449.050

 

 

 

 

 

37

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

555.815

86.500

 

 

 

469.315

 

 

 

 

 

38

Đại học Quốc gia Hà Nội

1.615.308

572.138

 

 

 

1.043.170

 

 

 

 

 

39

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

1.656.375

936.500

 

 

 

719.875

 

 

 

 

 

40

Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

103.720

24.000

 

 

 

79.720

 

 

 

 

 

41

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

431.625

300.000

 

 

 

 131.625

 

 

 

 

 

42

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

265.900

141.500

 

 

 

124.400

 

 

 

 

 

43

Hội Nông dân Việt Nam

211.740

83.200

 

 

 

128.540

 

 

 

 

 

44

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

30.045

 

 

 

 

30.045

 

 

 

 

 

45

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

364.292

150.100

 

 

 

214.192

 

 

 

 

 

46

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

2.000.000

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Ngân hàng Chính sách xã hội

2.789.600

2.789.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

46.371.320

 

 

 

 

46.371.320

 

 

 

 

 

II

Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo

735.604

645.374

 

 

 

90.230

 

 

 

 

 

1

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

566.824

540.574

 

 

 

26.250

 

 

 

 

 

2

Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

168.780

104.800

 

 

 

63.980

 

 

 

 

 

III

Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

1.261.274

645.004

 

 

 

616.270

 

 

 

 

 

1

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

677.365

600.000

 

 

 

77.365

 

 

 

 

 

2

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

43.970

 

 

 

 

43.970

 

 

 

 

 

3

Tổng hội Y học Việt Nam

4.330

 

 

 

 

4.330

 

 

 

 

 

4

Hội Đông y Việt Nam

1.780

 

 

 

 

1.780

 

 

 

 

 

5

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

63.850

 

 

 

 

63.850

 

 

 

 

 

6

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

17.250

 

 

 

 

17.250

 

 

 

 

 

7

Hội Người mù Việt Nam

13.330

 

 

 

 

13.330

 

 

 

 

 

8

Hội Khuyến học Việt Nam

3.140

 

 

 

 

3.140

 

 

 

 

 

9

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

3.205

 

 

 

 

3.205

 

 

 

 

 

10

Hội Nhà văn Việt Nam

19.280

 

 

 

 

19.280

 

 

 

 

 

11

Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam

5.085

 

 

 

 

5.085

 

 

 

 

 

12

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

6.550

 

 

 

 

6.550

 

 

 

 

 

13

Hội Người cao tuổi Việt Nam

9.550

 

 

 

 

9.550

 

 

 

 

 

14

Hội Mỹ thuật Việt Nam

6.595

 

 

 

 

6.595

 

 

 

 

 

15

Hội Nhạc sỹ Việt Nam

12.615

 

 

 

 

12.615

 

 

 

 

 

16

Hội Điện ảnh Việt Nam

4.400

 

 

 

 

4.400

 

 

 

 

 

17

Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam

5.115

 

 

 

 

5.115

 

 

 

 

 

18

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

26.240

20.000

 

 

 

6.240

 

 

 

 

 

19

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

2.410

 

 

 

 

2.410

 

 

 

 

 

20

Hội Nhà báo Việt Nam

36.894

704

 

 

 

36.190

 

 

 

 

 

21

Hội Luật gia Việt Nam

12.730

 

 

 

 

12.730

 

 

 

 

 

22

Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam

3.645

 

 

 

 

3.645

 

 

 

 

 

23

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

7.305

 

 

 

 

7.305

 

 

 

 

 

24

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

2.410

 

 

 

 

2.410

 

 

 

 

 

25

Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

4.030

 

 

 

 

4.030

 

 

 

 

 

26

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

179.980

24.300

 

 

 

155.680

 

 

 

 

 

27

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

83.800

 

 

 

 

83.800

 

 

 

 

 

28

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

1.320

 

 

 

 

1.320

 

 

 

 

 

29

Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

1.420

 

 

 

 

1.420

 

 

 

 

 

30

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

1.680

 

 

 

 

1.680

 

 

 

 

 

IV

Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng

654.800

654.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

654.800

654.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

120.083.127

98.113.166

 

 

 

21.969.961

 

 

 

 

 

VI

Chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW

22.385.452

 

 

 

 

22.385.452

 

 

 

 

 

VII

Chi trả nợ lãi, viện trợ

108.429.066

 

 

1.029.066

107.400.000

 

 

 

 

 

 

VIII

Chi các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ thuộc các CTMT giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục trin khai giai đoạn 2021-2025

28.577.000

 

 

 

 

 

28.577.000

16.000.000

12.577.000

 

 

IX

Chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000.000

 

X

Dự phòng ngân sách trung ương

17.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.500.000

 

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TNG SỐ

TRONG ĐÓ

VN TRONG NƯỚC

VN NGOÀI NƯỚC

A

B

1

2

3

 

TNG S

222.000.000

170.450.000

51.550.000

A

Bộ, cơ quan Trung ương

170.886.834

91.250.078

16.636.756

I

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương

106.587.030

89.950.274

16.636.756

1

Văn phòng Quốc hội

162.300

162.300

 

2

Văn phòng Trung ương Đảng

395.600

395.600

 

3

Văn phòng Chính phủ

230.300

230.300

 

4

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

180.000

180.000

 

5

Tòa án nhân dân tối cao

1.300.000

1.300.000

 

6

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

475.980

745.980

 

7

Bộ Công an

7.696.583

7.696.583

 

8

Bộ Quốc phòng

17.387.265

14.513.867

2.873.398

9

Bộ Ngoại giao

618.800

618.800

 

10

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9.846.000

7.001.000

2.845.000

11

Bộ Giao thông vận tải

42.995.964

38.159.360

4.836.604

12

Bộ Công thương

1.076.415

688.000

388.415

13

Bộ Xây dựng

671.240

671.240

 

14

Bộ Y tế

2.485.900

1.919.900

566.000

15

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.697.751

742.600

955.151

16

Bộ Khoa học và Công nghệ

312.900

312.900

 

17

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

830.785

818.700

12.085

18

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

837.200

748.700

88.500

19

Bộ Tài chính

214.700

214.700

 

20

Bộ Tư pháp

319.900

319.900

 

21

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

203.400

203.400

 

22

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

732.865

677.900

54.965

23

Bộ Nội vụ

555.200

555.200

 

24

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1.028.700

458.700

570.000

25

Bộ Thông tin và Truyền Thông

521.400

521.400

 

26

Ủy ban Dân tộc

63.300

63.300

 

27

Thanh tra Chính phủ

84.070

84.070

 

28

Kiểm toán Nhà nước

1.035.300

1.035.300

 

29

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

167.000

167.000

 

30

Thông tấn xã Việt nam

87.900

87.900

 

31

Đài Truyền hình Việt Nam

197.300

197.300

 

32

Đài Tiếng nói Việt Nam

350.000

350.000

 

33

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3.826.100

710.500

3.115.600

34

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

86.500

86.500

 

35

Đại học Quốc gia Hà Nội

572.138

452.600

119.538

36

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

936.500

725.000

211.500

37

Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

24.000

24.000

 

38

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

300.000

300.000

 

39

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

141.500

141.500

 

40

Hội Nông dân Việt Nam

83.200

83.200

 

41

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

150.100

150.100

 

42

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

2.000.000

2.000.000

 

43

Ngân hàng Chính sách xã hội

2.789.600

2.789.600

 

44

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

540.574

540.574

 

45

Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

104.800

104.800

 

II

Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác do NSTW đảm bảo,...

645.004

645.004

 

1

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

600.000

600.000

 

2

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

20.000

20.000

 

3

Hội Nhà báo Việt Nam

704

704

 

4

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

24.300

24.300

 

III

Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao

654.800

654.800

 

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

654.800

654.800

 

B

Bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

98.113.166

63.199.922

34.913.244

C

Chưa phân bổ chi tiết (các Chương trình mục tiêu quốc gia)

16.000.000

16.000.000

 

 


PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

TNH/THÀNH PH

TỔNG SỐ

BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH

A

B

1 = 2 + 3

2

3

 

TỔNG SỐ

120.083.127

98.113.166

21.969.961

I

MIỀN NÚI PHÍA BẮC

25.681.383

20.973.157

4.708.226

1

HÀ GIANG

2.550.208

2.055.265

494.943

2

TUYÊN QUANG

1.434.804

1.162.089

272.715

3

CAO BNG

1.968.167

1.669.997

298.170

4

LNG SƠN

1.862.064

1.493.584

368.480

5

LÀO CAI

1.777.950

1.419.037

358.913

6

YÊN BÁI

1.773.276

1.403.487

369.789

7

THÁI NGUYÊN

1.283.036

1.179.467

103.569

8

BẮC KẠN

1.890.814

1.720.297

170.517

9

PHÚ THỌ

1.778.817

1.510.426

268.391

10

BẮC GIANG

1.630.382

1.261.828

368.554

11

HÒA BÌNH

1.948.137

1.626.911

321.226

12

SƠN LA

2.326.489

1.754.054

572.435

13

LAI CHÂU

1.313.509

980.917

332.592

14

ĐIN BIÊN

2.143.730

1.735.798

407.932

II

ĐNG BẰNG SÔNG HỒNG

18.593.694

16.149.033

2.444.661

15

HÀ NỘI

7.159.001

6.793.995

365.006

16

HẢI PHÒNG

1.328.078

1.242.152

85.926

17

QUẢNG NINH

2.093.850

1.955.678

138.172

18

HẢI DƯƠNG

1.444.558

665.531

779.027

19

HƯNG YÊN

602.283

390.390

211.893

20

VĨNH PHÚC

784.331

717.612

66.719

21

BẮC NINH

363.210

307.526

55.684

22

HÀ NAM

1.034.139

943.145

90.994

23

NAM ĐỊNH

1.353.909

1.016.237

337.672

24

NINH BÌNH

1.215.372

1.146.884

68.488

25

THÁI BÌNH

1.214.963

969.883

245.080

III

BẮC TRUNG BỘ VÀ DHMT

32.804.123

25.251.099

7.553.024

26

THANH HÓA

2.798.437

2.053.793

744.644

27

NGH AN

2.961.000

2.166.065

794.935

28

HÀ TĨNH

5.714.491

4.753.022

961.469

29

QUẢNG BÌNH

2.425.080

1.770.114

654.966

30

QUẢNG TR

2.488.766

2.176.705

312.061

31

THỪA THIÊN HUẾ

2.678.627

2.035.487

643.140

32

ĐÀ NẴNG

1.922.421

1.832.422

89.999

33

QUẢNG NAM

1.616.106

1.268.823

347.283

34

QUẢNG NGÃI

1.729.784

997.146

732.638

35

BÌNH ĐỊNH

3.082.263

2.191.576

890.687

36

PHÚ YÊN

1.188.844

951.769

237.075

37

KHÁNH HÒA

891.305

644.695

246.610

38

NINH THUẬN

1.274.783

1.006.546

2.68.237

39

BÌNH THUẬN

2.032.216

1.402.936

629.280

IV

TÂY NGUYÊN

8.453.683

6.634.261

1.819.422

40

ĐK LK

2.100.121

1.417.679

682.442

41

ĐẮK NÔNG

1.212.340

1.002.203

210.137

42

GIA LAI

1.546.732

1.084.527

462.205

43

KON TUM

1.446.227

1.234.788

211.439

44

LÂM ĐỒNG

2.148.263

1.895.064

253.199

V

ĐÔNG NAM BỘ

13.332.925

12.267.043

1.065.882

45

TP. HỒ CHÍ MINH

4.281.675

3.827.683

453.992

46

ĐNG NAI

5.375.559

5.163.983

211.576

47

BÌNH DƯƠNG

568.474

452.090

116.384

48

BÌNH PHƯỚC

1.200.349

1.100.647

99.702

49

TÂY NINH

1.227.212

1.114.420

112.792

50

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

679.656

608.220

71.436

VI

ĐNG BẰNG SÔNG CU LONG

21.217.319

16.838.573

4.378.746

51

LONG AN

1.297.619

974.856

322.763

52

TIỀN GIANG

832.725

729.138

103.587

53

BẾN TRE

1.696.173

1.388.851

307.322

54

TRÀ VINH

1.033.709

933.657

100.052

55

VĨNH LONG

1.336.686

990.267

346.419

56

CN THƠ

3.182.537

2.537.022

645.515

57

HU GIANG

1.354.927

1.126.238

228.689

58

SÓC TRĂNG

2.225.258

1.671.345

553.913

59

AN GIANG

2.021.825

1.508.002

513.823

60

ĐNG THÁP

1.680.276

1.263.824

416.452

61

KIÊN GIANG

1.553.711

1.220.549

333.162

62

BC LIÊU

1.310.707

1.107.198

203.509

63

CÀ MAU

1.691.166

1.387.626

303.540

 

PHỤ LỤC VII

BỘI THU, MỨC VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI, VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

TỈNH, THÀNH PHỐ

BỘI THU NSĐP

SỐ VAY TRONG NĂM

TỔNG SỐ

GỒM:

VAY ĐỂ BÙ ĐẮP BỘI CHI

VAY TRẢ NỢ GỐC

A

B

1

2 = 3+4

3

4

 

TỔNG SỐ

614.300

28.797.000

25.414.300

3.382.700

I

MIN NÚI PHÍA BC

52.300

1.475.700

1.083.900

391.800

1

HÀ GIANG

 

87.900

57.000

30.900

2

TUYÊN QUANG

 

30.300

21.100

9.200

3

CAO BẰNG

 

66.100

52.200

13.900

4

LẠNG SƠN

 

79.700

24.100

55.600

5

LÀO CAI

 

165.100

85.000

80.100

6

YÊN BÁI

 

104.800

99.800

5.000

7

THÁI NGUYÊN

 

412.100

404.600

7.500

8

BC KẠN

 

90.000

30.800

59.200

9

PHÚ THỌ

33.200

30.500

 

30.500

10

BC GIANG

5.700

43.000

 

43.000

11

HÒA BÌNH

 

72.800

67.100

5.700

12

SƠN LA

 

242.500

241.100

1.400

13

LAI CHÂU

13.400

22.800

 

22.500

14

ĐIỆN BIÊN

 

28.400

1.100

27.300

II

ĐỒNG BNG SÔNG HỒNG

27.600

3.626.400

2.594.600

1.031.800

15

HÀ NỘI

 

1.596.200

807.200

789.000

16

HẢI PHÒNG

 

62.400

27.200

35.200

17

QUẢNG NINH

 

515.500

509.100

6.400

18

HẢI DƯƠNG

 

141.600

118.000

23.600

19

HƯNG YÊN

26.200

 

 

 

20

VĨNH PHÚC

 

953.300

875.000

78.300

21

BC NINH

 

15.000

7.600

7.400

22

HÀ NAM

 

183.400

171.900

11.500

23

NAM ĐỊNH

1.400

19.700

 

19.700

24

NINH BÌNH

 

88.200

74.000

14.200

25

THÁI BÌNH

 

51.100

4.600

46.500

III

BẮC TRUNG BỘ VÀ DHMT

 

4.292.500

3.976.100

316.400

26

THANH HÓA

 

271.600

223.500

48.100

27

NGH AN

 

139.600

43.000

96.600

28

HÀ TĨNH

 

325.900

262.500

63.400

29

QUẢNG BÌNH

 

184.700

166.600

18.100

30

QUẢNG TRỊ

 

137.900

107.600

30.300

31

THỪA THIÊN HUẾ

 

239.600

232.300

7.300

32

ĐÀ NẴNG

 

381.000

357.800

23.200

33

QUẢNG NAM

 

863.500

851.600

11.900

34

QUẢNG NGÃI

 

49.300

41.300

8.000

35

BÌNH ĐỊNH

 

533.700

532.500

1.200

36

PHÚ YÊN

 

100.500

100.500

 

37

KHÁNH HÒA

 

428.600

424.500

4.100

38

NINH THUẬN

 

121.900

120.900

1.000

39

BÌNH THUẬN

 

514.700

511.500

3.200

IV

TÂY NGUYÊN

 

463.800

432.600

31.200

40

ĐK LK

 

96.100

64.600

1.500

41

ĐẮK NÔNG

 

106.800

105.200

1.600

42

GIA LAI

 

69.900

50.100

19.800

43

KON TUM

 

91.000

83.900

7.100

44

LÂM ĐỒNG

 

100.000

98.800

1.200

V

ĐÔNG NAM BỘ

500.000

16.558.600

15.219.500

1.339.100

45

TP. H CHÍ MINH

 

16.026.200

1.873.100

1.153.100

46

ĐNG NAI

 

42.400

5.400

37.000

47

BÌNH DƯƠNG

 

259.000

204.500

54.500

48

BÌNH PHƯỚC

 

198.200

112.100

86.100

49

TÂY NINH

 

32.800

24.400

8.400

50

BÀ RỊA VŨNG TÀU

500.000

 

 

 

VI

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

34.400

2.380.000

2.107.600

272.400

51

LONG AN

 

127.100

126.600

500

52

TIỀN GIANG

 

4.800

1.600

3.200

53

BN TRE

 

166.700

166.600

100

54

TRÀ VINH

22.900

10.200

 

10.200

55

VĨNH LONG

 

273.100

266.300

6.800

56

CN THƠ

 

694.600

654.600

40.000

57

HẬU GIANG

 

90.400

47.000

43.400

58

SÓC TRĂNG

 

214.700

214.700

 

59

AN GIANG

 

286.100

204.800

81.300

60

ĐNG THÁP

11.500

61.200

 

61.200

61

KIÊN GIANG

 

74.500

48.800

25.700

62

BC LIÊU

 

286.600

286.600

 

63

CÀ MAU

 

90.000

90.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2020/QH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu129/2020/QH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2020
Ngày hiệu lực28/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2020/QH14

Lược đồ Nghị quyết 129/2020/QH14 2020 phân bổ ngân sách trung ương năm 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 129/2020/QH14 2020 phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu129/2020/QH14
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành13/11/2020
        Ngày hiệu lực28/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 129/2020/QH14 2020 phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 129/2020/QH14 2020 phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

          • 13/11/2020

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/12/2020

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực