Nghị quyết 129/NQ-CP

Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2021 về thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 129/NQ-CP 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/20217/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 83/TTr-NHNN ngày 05 tháng 10 năm 2021;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/20217/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các Thành viên Chính phủ; chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo Quốc hội theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: các PCN, Vụ QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu129/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2021
Ngày hiệu lực12/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(12/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 129/NQ-CP 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 129/NQ-CP 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu129/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành12/10/2021
        Ngày hiệu lực12/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (12/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 129/NQ-CP 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 129/NQ-CP 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14

           • 12/10/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực