Nghị quyết 129/NQ-HĐND

Nghị quyết 129/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên 05 tuyến đường, 09 tuyến phố và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 129/NQ-HĐND 2018 đặt tên tuyến đường tuyến phố công cộng Quán Lào Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN 05 TUYẾN ĐƯỜNG, 09 TUYẾN PHỐ VÀ 01 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN QUÁN LÀO, HUYỆN YÊN ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định; Báo cáo thẩm tra số 758/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 05 tuyến đường, 09 tuyến phố và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, cụ thể như sau:

I. Đặt tên 05 tuyến đường:

1. Đường Mùng mười tháng sáu (10/6): Tuyến đường trục chính Quốc lộ 45 qua thị trấn Quán Lào từ ngã ba Định Liên Km 45+400 (Quốc lộ 45) đến ngã ba cây xăng Định Bình Km51+400 (Quốc lộ 45); chiều dài 6km, đường đôi mỗi bên rộng 10,5m.

2. Đường Đồng Cổ: Tuyến đường vành đai phía Nam (Đường quốc lộ 45 mới) từ Định Bình đến Định Liên, chiều dài 5,9km, chiều rộng 18m.

3. Đường Ngô Thị Ngọc Dao: Tuyến đường vành đai phía Bắc bắt đầu từ Km27+350 tỉnh lộ 516C đến ngã tư Định Liên; chiều dài 5,6 km; chiều rộng 13m.

4. Đường Đào Cam Mộc: Tuyến đường mới đi cầu Yên Hoành bắt đầu từ Km50+650 (Quốc lộ 45) đến tiếp giáp xã Định Tường và nối vào đường vành đai phía Nam; chiều dài 4,5km; chiều rộng 18m.

5. Đường Triệu Quốc Đạt: Tuyến đường thuộc Tỉnh lộ 516B đi qua ngã tư thị trấn Quán Lào tại Km50+100 (Quốc lộ 45) đến tiếp giáp xã Định Tường; chiều dài 4,18km; chiều rộng 12,5m.

II. Đặt tên 09 tuyến phố:

1. Ph Lê Đình Kiên: Tuyến đường ngã tư đèn tín hiệu Km49+450 (Quốc lộ 45) qua sân vận động huyện đến tiếp giáp đường vành đai phía Nam; chiều dài 1,6km; chiều rộng 10,5m.

2. Phố Khương Công Phụ: Tuyến đường từ Chi cục Quản lý thị trường số 8, Km49+000 (Quốc lộ 45) đến tiếp giáp đường vành đai phía Nam; chiều dài 1,5km; chiều rộng 10,5m.

3. Ph Ngọ Tư Thành: Tuyến đường từ sân vận động huyện kéo dài đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định; chiều dài 1,7km; chiều rộng 18m.

4. Phố Trần Ân Triêm: Tuyến đường nội đô liên xã bắt đầu từ Km49+450 (Quốc lộ 45) đến tiếp giáp xã Định Long; chiều dài 1,32km; chiều rộng 10,5m.

5. Phố Hà Tông Huân: Tuyến đường nội đô bắt đầu từ Km49+870 đi qua Trường THPT Trần Ân Chiêm tiếp giáp đến ngã ba đi Định Long; chiều dài 1,52km; chiều rộng 10,5m.

6. Phố Ngô Kinh: Tuyến đường nội đô bắt đầu từ Bưu điện huyện Yên Định Km49+750 (Quốc lộ 45) đến tiếp giáp xã Định Tường; chiều dài 1,54 km; chiều rộng 8m.

7. Ph Ngô Từ: Tuyến đường nội đô bắt đầu từ Km49+870 (Quốc lộ 45) đến tiếp giáp xã Định Tường; chiều dài 1,46km; chiều rộng 10,5m.

8. Ph Trịnh Cảnh Thụy: Tuyến đường nối từ đường Vành đai phía Nam chạy dọc theo đường bờ kênh B6 (B30) và từ Tỉnh lộ 516B chạy qua Trung tâm Giáo dục thường xuyên; chiều dài 1,8km; chiều rộng 7,5m.

9. Ph Trịnh Thiết Trường: Tuyến đường nội đô bắt đầu từ cây xăng Định Bình tại Km51+400 (Quốc lộ 45) đến tiếp giáp đường vành đai phía Nam; chiều dài 1,62km; chiều rộng 15m.

III. Đặt tên 01 công trình công cộng: Quảng trường Bà Triệu. Chiều dài 350m, chiều rộng 250m; Diện tích 87.500m2

Phía Đông giáp đường đi cầu Yên Hoành, Phía Tây giáp đất quy hoạch công viên xanh; phía Nam giáp đất quy hoạch dân cư; phía Bắc giáp đường Ngô Thị Ngọc Dao.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND
- Các Sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Ủy ban MTTQ t
nh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện Yên Định;
- HĐND, UBND thị trấn Quán Lào;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 129/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2018
Ngày hiệu lực 13/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 129/NQ-HĐND 2018 đặt tên tuyến đường tuyến phố công cộng Quán Lào Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 129/NQ-HĐND 2018 đặt tên tuyến đường tuyến phố công cộng Quán Lào Thanh Hóa
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 129/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành 13/12/2018
Ngày hiệu lực 13/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 129/NQ-HĐND 2018 đặt tên tuyến đường tuyến phố công cộng Quán Lào Thanh Hóa

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 129/NQ-HĐND 2018 đặt tên tuyến đường tuyến phố công cộng Quán Lào Thanh Hóa

  • 13/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực