Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách, trang bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chính sách phương tiện lực lượng bảo vệ dân phố Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách lực lượng Bảo vệ dân phố Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chính sách phương tiện lực lượng bảo vệ dân phố Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2230/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008 về việc Quy định chế độ, chính sách và trang bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố,

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ, chính sách và trang bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố của phường, thị trấn nơi bố trí lực lượng công an chính quy trên địa bàn tỉnh như sau

1.Chính sách, chế độ lực lượng bảo vệ dân phố:

a) Thành viên ban, tổ bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do Ủy ban nhân dân phường, thị trấn chi trả theo mức phụ cấp như sau:

- Trưởng ban bảo vệ dân phố: hưởng hệ số 1,0

- Phó ban bảo vệ dân phố: hưởng hệ số 0,9

- Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố: hưởng hệ số 0,7

- Tổ phó tổ bảo vệ dân phố: hưởng hệ số 0,6

- Tổ viên tổ bảo vệ dân phố: hưởng hệ số 0,5

b) Trường hợp một bảo vệ dân phố mà giữ nhiều chức danh khác nhau thì mức phụ cấp hàng tháng được hưởng theo chức danh có mức phụ cấp cao nhất.

c) Chế độ phụ cấp cho các đối tượng nêu trên được hưởng kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường, thị trấn ra quyết định công nhận các chức danh theo quy định. Trường hợp các chức danh có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trước khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thì được hưởng chế độ kể từ ngày Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành.

d) Các chế độ, chính sách khác của lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2007 /TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC.

2. Trang bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố:

Trang bị phương tiện cho lực lượng Bảo vệ dân phố thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện của lực lượng bảo vệ dân phố do ngân sách phường, thị trấn chi theo dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các khoản đóng góp, ủng hộ của các tổ chức cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật. Riêng kinh phí thực hiện trong năm 2008 sẽ do ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2008
Ngày hiệu lực02/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chính sách phương tiện lực lượng bảo vệ dân phố Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chính sách phương tiện lực lượng bảo vệ dân phố Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành23/07/2008
        Ngày hiệu lực02/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chính sách phương tiện lực lượng bảo vệ dân phố Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chính sách phương tiện lực lượng bảo vệ dân phố Bến Tre