Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu dịch vụ khách sạn trung tâm do thành phố Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND thu hút đầu tư Khu dịch vụ khách sạn thành phố Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 10/12/2003; Luật Du lịch ngày 27/6/2005; Luật Đầu tư ngày 12/12/2005;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 26/11/2008 về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố Ninh Bình.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Tạ Nhật Thới

 

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008  của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng trong việc thu hút đầu tư đối với các dự án kinh doanh dịch vụ khách sạn trong Khu dịch vụ khách sạn Trung tâm thành phố Ninh Bình (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng khách sạn vào Khu dịch vụ khách sạn Trung tâm thành phố Ninh Bình (Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Điều 3. Điều kiện được đầu tư tại Khu dịch vụ khách sạn Trung tâm thành phố Ninh Bình

1. Tiêu chí về quy mô, thời gian khởi công - hoàn thành, lao động được giải quyết việc làm của Dự án:

a) Khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Về số lượng phòng yêu cầu khách sạn 3 sao phải có tối thiểu 100 phòng, khách sạn 4 sao phải có tối thiểu 150 phòng và khách sạn 5 sao phải có tối thiểu 200 phòng.

b) Nhà hàng cao cấp phục vụ khách du lịch: Đảm bảo công suất 1.000 người ăn/lượt; suất đầu tư tối thiểu là 50 tỷ đồng/1 ha.

c) Thời gian khởi công - hoàn thành tối đa không quá 02 năm đối với khách sạn 3 sao và nhà hàng cao cấp, những trường hợp khác xem xét cụ thể khi thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

d) Cam kết ưu tiên sử dụng lao động địa phương.

2. Tiêu chí đánh giá năng lực của nhà đầu tư:

Nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để thực hiện Dự án, cụ thể:

a) Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Tổng số nợ phải trả tối thiểu là 30% (đối với doanh nghiệp đã hoạt động 2 năm trở lên).

b) Có các Báo cáo kiểm toán 2 năm gần nhất (đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 2 năm) hoặc các cam kết góp tiền mặt, bảo lãnh cho vay của ngân hàng, hợp đồng thuê quản lý nước ngoài... (đối với doanh nghiệp mới thành lập).

Điều 4. Hồ sơ xin đầu tư Dự án

1. Văn bản đề nghị xin đầu tư khách sạn vào Khu dịch vụ khách sạn Trung tâm thành phố Ninh Bình.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân).

3 Báo cáo năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính (theo Điều 3 Quy định này).

4. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ.

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Chương II

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ

Điều 5. Về thời gian, đơn giá và diện tích đất được thuê

a) Nhà đầu tư được thuê đất đầu tư xây dựng khách sạn trong thời gian tối đa 70 năm.

b) Nhà đầu tư được thuê đất với đơn giá thuê đất theo quy định hiện hành.

c) Căn cứ vào số lượng phòng sẽ xây dựng, khách sạn 3 sao được thuê đất có diện tích từ 1,0ha đến 1,5ha; khách sạn 4 sao được thuê đất có diện tích từ 1,5ha đến 2,0 ha; khách sạn 5 sao trở lên được thuê đất có diện tích từ 2,0ha đến 3,0ha; nhà hàng cao cấp được thuê đất là 1,0ha.

Điều 6. Về giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng

Các nhà đầu tư đảm bảo toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng các công trình hạ tầng (theo diện tích đất được thuê) sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tỉnh sẽ đảm bảo thuận lợi về thủ tục hành chính.

Điều 7. Về hoạt động thông tin quảng cáo, xúc tiến thương mại

1. Thông tin quảng cáo:

Nhà đầu tư được miễn 100% chi phí thông tin quảng cáo (trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình) trong thời gian 03 năm với điều kiện mỗi năm không quá 04 đợt quảng cáo, mỗi đợt không quá 07 ngày, thời lượng mỗi lần quảng cáo không quá 02 phút; quảng cáo trên Báo Ninh Bình mỗi lần không quá 1/4 trang.

2. Xúc tiến thương mại:

Nhà đầu tư được tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu thương mại, tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, tìm kiếm và khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Điều 8. Về thủ tục hành chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế: “một cửa”. Thời gian thực hiện (theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) như sau:

1. Thẩm tra dự án đầu tư: Không quá 20 ngày.

2. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Không quá 5 ngày.

3. Thủ tục thuê đất, giao nhận đất tại thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá 20 ngày.

4. Chấp thuận Hồ sơ thiết kế kỹ thuật: Không quá 5 ngày.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND thành phố Ninh Bình

Giám đốc các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, Thủ trưởng cơ quan có liên quan có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư vào Khu dịch vụ khách sạn Trung tâm thành phố Ninh Bình.

Điều 10. Trách nhiệm của Nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy định này.

2. Chấp hành nghiêm quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, cam kết sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích, thực hiện đúng tiến độ xây dựng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (yêu cầu khởi công chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày được giao đất tại thực địa, sau 12 tháng đạt tối thiểu 30% giá trị khối lượng xây dựng; nếu không thực hiện đúng cam kết, UBND tỉnh sẽ xem xét, thu hồi dự án và không chấp nhận bất kỳ khoản đền bù nào cho Nhà đầu tư).

3. Cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2011
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND thu hút đầu tư Khu dịch vụ khách sạn thành phố Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND thu hút đầu tư Khu dịch vụ khách sạn thành phố Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTạ Nhật Thới
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2011
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND thu hút đầu tư Khu dịch vụ khách sạn thành phố Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND thu hút đầu tư Khu dịch vụ khách sạn thành phố Ninh Bình

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực