Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-KTNS-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012

Năm 2012, mặc dù trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, kinh tế thế giới biến động phức tạp, trong nước tiếp tục thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công và thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất-kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nền kinh tế-xã hội tiếp tục được duy trì và có mặt tăng trưởng, thực hiện đạt và vượt 14/20 chỉ tiêu nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 đề ra, tốc độ tăng GDP ước đạt 10,3%; GDP bình quân đầu người đạt 19,1 triệu đồng, thu ngân sách đạt kế hoạch, ước đạt 1.320 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm; các chủ trương, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt kết quả; sản xuất các ngành được duy trì, một số lĩnh vực có phát triển, giá trị gia tăng các ngành nông, lâm nghiệp tăng 4,4% (KH năm 4-5%), thủy sản tăng 5% (KH năm 5-6%), dịch vụ tăng 14,5% (KH năm 14-15%).

Văn hóa-xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ hơn, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; qui mô giáo dục được duy trì và chất lượng giáo dục có được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe được bảo đảm, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tiến bộ; tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế tồn tại đó là: Một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp so với kế hoạch như tốc độ tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu; năng lực sản xuất mới của các ngành công nghiệp, du lịch tăng chậm; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; một bộ phận doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn và thị trường; tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp. Chất lượng giáo dục ở các trường và các địa phương còn chênh lệch lớn; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với cả nước; kết quả xã hội hóa giáo dục- đào tạo chưa nhiều; chất lượng khám chữa bệnh một số nơi còn hạn chế, chưa tạo được niềm tin trong nhân dân; ý thức trong phòng ngừa dịch bệnh của người dân chưa cao; an ninh trật tự và tệ nạn xã hội ở một số nơi còn diễn biến phức tạp.

II. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013

1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2013 và các năm tiếp theo, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2012, tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 12-13%;

- GDP bình quân đầu người đạt 23,1 triệu đồng;

- Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 37-38%, công nghiệp-xây dựng chiếm 24-25%, dịch vụ chiếm 36-37%;

- Thu ngân sách trên địa bàn 1.337 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 945 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 392 tỷ đồng;

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD tăng 13% so với năm 2012;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 8.660 tỷ đồng tăng 20,3% so với năm 2012;

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,28%0;

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm 1%;

- Giải quyết việc làm mới cho 15,5 ngàn lao động;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%, còn 9,52%;

- Đào tạo nghề cho 9.500 lao động, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn 4.000 người.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 84%, tăng 1%;

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình hợp vệ sinh đạt 66%, tăng 3%;

- Giữ độ che phủ rừng đạt 44%.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Về kinh tế:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất- kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch.

- Huy động tốt nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2013 và tạo đà cho hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, tập trung đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là hạ tầng giao thông, tạo kết nối khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của vùng cho phát triển của tỉnh, mà trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ven biển, các công trình thủy lợi trọng điểm, các dự án di dân, tái định cư phục vụ xây dựng 02 nhà máy điện hạt nhân. Tập trung thu hút và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng mới, công nghiệp sạch, các dự án du lịch nghĩ dưỡng cao cấp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, dạy nghề.

- Phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất sạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cây trồng có giá trị gia tăng cao, có hiệu quả phù hợp với điều kiện từng vùng; chủ động chuẩn bị phương án chống hạn trong vụ Đông-Xuân 2012-2013, mở rộng quy mô sản xuất ở vùng chủ động tưới, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để nâng cao năng suất và hiệu quả; phát triển ngành chăn nuôi theo hướng đầu tư thâm canh, bán công nghiệp, nâng cao chất lượng đàn gia súc có sừng, tăng tổng đàn với quy mô hợp lý, nâng tỷ lệ sind hóa đàn bò đạt 38%; tăng cường công tác kiểm soát, kiểm dịch, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm và vật nuôi thủy sản; đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; thực hiện đồng bộ các biện pháp về quy hoạch, quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện có hiệu quả việc giao rừng khoán quản cho cộng đồng, chủ hộ đồng bào dân tộc thiểu số; giữ độ che phủ rừng đạt 44%.

- Tiếp tục phát huy lợi thế về sản xuất giống thủy sản, phát triển ngành khai thác thủy sản theo hướng đánh bắt xa bờ, triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân đầu tư đóng mới tàu thuyền công suất lớn để nâng cao hiệu quả nghề khai thác, mở rộng qui mô nuôi tôm thương phẩm theo hướng công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường vùng nuôi, phòng chống dịch bệnh, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Phát triển công nghiệp theo hướng sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường; tăng cường mở rộng quy mô sản xuất đi đôi với nâng cấp thiết bị công nghệ của các cơ sở công nghiệp hiện có; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang triển khai như dự án chế biến tôm xuất khẩu, nhà máy bia, sản xuất muối cao cấp, khoáng sản Ti tan, sản xuất vật liệu xây dựng để tăng năng lực sản xuất mới, tạo tăng trưởng cho năm 2013 và các năm tiếp theo; triển khai có hiệu quả đề án phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch xây dựng đô thị, tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, nhất là các công trình cấp thoát nước, công viên cây xanh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Thị Minh Khai, hệ thống thoát nước thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các thị trấn Phước Dân, Tân Sơn.

- Phát triển các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và còn điều kiện tăng trưởng cao như thương mại, vận tải, viễn thông, tài chính, tín dụng, tập trung phát triển mạnh ngành du lịch đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức tốt các hoạt động quảng bá du lịch, phấn đấu thu hút khách du lịch tăng 16%, trong đó chú trọng khách du lịch đến từ thị trường Nga. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, chống gian lận thương mại, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân vùng nông thôn, miền núi, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

- Khai thác tốt nhất năng lực chế biến thủy sản xuất khẩu hiện có và thúc đẩy tăng nhanh năng lực sản xuất mới, duy trì xuất khẩu mặt hàng nông sản, mở rộng qui mô xuất khẩu một số mặt hàng mới như đá granite, muối cao cấp, nước yến, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm may mặc.

- Tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, khai thác tốt nhất các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, đúng luật; kiên quyết xử lý đúng pháp luật những đối tượng nợ đọng thuế, trốn thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế ở các lĩnh vực, nhất là đầu tư xây dựng, tài nguyên khoáng sản, khai thác và chế biến vật liệu xây dựng; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách về miễn, giảm, giãn một số loại thuế nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng, các ngân hàng thương mại cơ cấu lại nguồn vốn cho vay, ưu tiên vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động xuất khẩu và các ngành, lĩnh vực có lợi thế và các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Chi ngân sách đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, thực hiện cải cách tiền lương, cân đối dự phòng để chủ động khắc phục thiên tai, dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả chủ trương thực hành tiết kiệm trong chi ngân sách; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển để hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu tiên bố trí vốn thanh toán các công trình hoàn thành để đến năm 2015 giải quyết dứt điểm nợ đọng XDCB, không để phát sinh nợ đọng mới; bố trí kế hoạch vốn tập trung, không dàn trải, tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư nhiều hơn cho thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện mới tái lập, huyện nghèo 30a, cho các vùng còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động tiếp cận với các nhà tài trợ để thu hút các nguồn vốn ODA, NGO đầu tư hạ tầng đô thị, giao thông, thủy lợi, y tế, dạy nghề và tăng cường năng lực cho người dân phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án qui mô lớn thuộc lĩnh vực tỉnh có lợi thế, như các dự án điện gió, các dự án du lịch, các dự án sản xuất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, khai thác khoáng sản Titan. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương rà soát các dự án đầu tư, tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ và không có khả năng thực hiện.

b) Về văn hóa - xã hội:

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền; thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2015 đã phê duyệt; triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư Trường Cao đẳng nghề, xúc tiến hợp tác với các cơ sở dạy nghề có uy tín, có thương hiệu trong và ngoài tỉnh để xúc tiến thành lập các cơ sở dạy nghề tại tỉnh. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ; nhất là chuyển giao ứng dụng giống mới, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh; tăng cường hợp tác với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước để triển khai các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, nghiên cứu triển khai các đề tài chống sa mạc hóa, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tăng cường y tế dự phòng; thực hiện tốt chương trình liên kết đào tạo và chuyển giao công nghệ của các bệnh viện Trung ương. Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai tốt chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Tiếp tục triển khai chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, biện pháp giảm tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là đuối nước. Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư lĩnh vực y tế.

- Tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách an sinh xã hội, huy động và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, đề án giảm nghèo để giảm nghèo bền vững, nhất là huyện nghèo Bác Ái theo Nghị quyết 30a, giảm nghèo từ 4-5%. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ về khám chữa bệnh, hỗ trgiáo dục, hỗ trợ về nhà ở và nước sinh hoạt, chính sách tín dụng cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên nghèo vay vốn. Tăng cường vai trò nhà nước trong giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác xúc tiến việc làm để tạo việc làm cho lao động sau khi được đào tạo.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm; thông tin đầy đủ, kịp thời sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát triển mạnh phong trào thể dục-thể thao quần chúng, phát triển thể thao thành tích cao đối với những bộ môn tỉnh có thế mạnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh truyền hình.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo ra bước chuyển mới về chất, trọng tâm là thủ tục hành chính và trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân; chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, hợp lý, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài nguyên, tài sản của Nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Đẩy mạnh tiến độ cải cách tư pháp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm pháp luật.

c) Về quốc phòng, an ninh: Thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân, tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; nắm bắt và xử lý kịp thời diễn biến về tình hình an ninh nông thôn, an ninh trật tự trên biển và bảo vệ chủ quyền trên biển, giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống.

IV. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát bảo đảm thực hiện nghị quyết. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ; chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực23/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Ninh Thuận

            • 21/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực