Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí lệ phí thu được Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 26/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1546/TTr-UBND ngày 04/7/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Đề án thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu: Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ có phương tiện chở khách và phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu ra vào cửa khẩu.

2. Mức thu (theo phụ lục đính kèm) là mức tối đa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế để Quyết định mức thu phù hợp áp dụng cho cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát; khi triển khai áp dụng cho các cửa khẩu khác trên địa bàn, phải được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu:

a) Tỷ lệ phần trăm để lại đơn vị thu để trang trải chi phí thực hiện thu tại các cửa khẩu tối đa là 10% số phí thu được, giao lại Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho phù hợp;

b) Số phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng thu được sau khi để lại cho hoạt động thu phí theo quy định, số còn lại nộp ngân sách Nhà nước và điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh;

c) Số phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng thu được ưu tiên dùng để đầu tư duy tu, sửa chữa, đầu tư mới các công trình tại các cửa khẩu; đầu tư các công trình quan trọng khác của địa phương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

PHỤ LỤC

VỀ MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND, ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đvt: đồng/xe/lần ra vào

STT

PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ

MỨC THU TỐI ĐA

GHI CHÚ

A

Phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

 

 

I

Đối với hàng hóa là hoa quả, nông sản

 

 

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 02 tấn, xe 03 bánh và các loại xe tương tự

80.000

 

 

2

Xe ô tô có tải trọng từ 02 đến dưới 04 tấn

160.000

 

 

3

Xe ô tô có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

240.000

 

 

4

Xe ô tô có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20fit

320.000

 

 

5

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40fit

400.000

 

 

II

Đối với hàng hóa khác (trừ các loại gỗ)

 

 

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 02 tấn, xe 03 bánh và các loại xe tương tự

100.000

 

 

2

Xe ô tô có tải trọng từ 02 đến dưới 04 tấn

200.000

 

 

3

Xe ô tô có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

300.000

 

 

4

Xe ô tô có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20fit

400.000

 

 

5

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40fit

500.000

 

 

III

Đối với phương tiện chở hàng hóa là gỗ

 

 

 

1

Đối với phương tiện chở gỗ từ nhóm 1, 2, 3

Mức thu áp dụng bằng 02 lần đối với hàng hóa khác

 

 

2

Đối với phương tiện chở gỗ không thuộc gỗ nhóm 1, 2, 3 (gỗ có giá trị thấp, củi đốt,…)

Mức thu áp dụng bằng đối với hàng hóa khác

 

 

B

Phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng

 

 

 

I

Phương tiện vận tải chở hàng hóa là hoa quả, nông sản

 

 

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn

800.000

 

 

2

Xe ô tô có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

1.200.000

 

 

3

Xe ô tô có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20fit

1.600.000

 

 

4

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40fit

2.000.000

 

 

II

Phương tiện vận tải chở hàng hóa khác

 

 

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn

1.000.000

 

 

2

Xe ô tô có tải trọng từ 04 đến dưới 10 tấn

1.500.000

 

 

3

Xe ô tô có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20fit

2.000.000

 

 

4

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40fit

2.500.000

 

 

III

Đối với phương tiện chở hàng hóa là gỗ

 

 

 

1

Đối với phương tiện chở gỗ từ nhóm 1, 2, 3

Mức thu áp dụng bằng 02 lần đối với hàng hóa khác

 

 

2

Đối với phương tiện chở gỗ không thuộc gỗ nhóm 1, 2, 3 (gỗ có giá trị thấp, củi đốt,…)

Mức thu áp dụng bằng mức đối với hàng hóa khác

 

 

C

Xe Khách

 

 

 

1

Dưới 12 chỗ ngồi

40.000

 

 

2

Từ 12 đến 30 chỗ ngồi

60.000

 

 

3

Từ 31 chỗ ngồi trở lên

100.000

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực26/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực26/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh