Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất An Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất An Giang và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất An Giang


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN, HỢP TÁC, LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2013/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 08 đến ngày 10/12/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thtướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sn, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dn thực hiện một s điu tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2014 do Bộ Tài chính hợp nhất hướng dẫn Nghị định số 88/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 498/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ đối vi chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sn, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến của đại biu Hội đng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

b) Các nội dung về hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điu tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các doanh nghiệp trong nước;

b) Hộ gia đình, cá nhân, trang trại (gọi chung là nông dân);

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là các tổ chức đại diện của nông dân).

3. Nguyên tắc hỗ trợ:

Trong trường hợp cùng thời gian, một số nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các Chương trình, Dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.

4. Nội dung và mức chi hỗ tr:

Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định s62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

5. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định s62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang từ ngân sách tỉnh, nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Trung ương và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
-
Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Ki
m toán Nhà nước khu vực IX;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ III - Văn phòng Chính phủ;

- Website Chính phủ;
- TT. T
U, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Văn phòng: T
U, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại AG;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Website tỉnh;
- Lưu: VT, phòn
g CTHĐND-Y.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Công Minh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN, HỢP TÁC, LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Stt

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

A

Đối với Doanh nghiệp

I

Hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất nông sản theo hợp đồng

1

Tiền tài liệu

đồng/tài liệu/khóa đào tạo

chi theo thực tế nhưng tối đa không quá 20.000

2

Tiền ăn học viên

 

 

a

Đối với các lớp tập huấn đào tạo tổ chức tại tỉnh (Thành phố Long Xuyên)

đồng/người/ngày thực học

25.000

b

Đối với các lớp tập huấn đào tạo tổ chức tại các huyện, thị xã, Thành phố Châu Đốc

đồng/người/ngày thực học

12.000

3

Tiền xe đi lại học viên

 

 

a

Đối với trường hợp nơi đào tạo cách xa nơi cư trú từ 15km trở lên

đồng/người/ngày

15.000 nhưng tối đa không quá 75.000 đồng/người/khóa đào tạo

b

Đối với trường hợp nơi đào tạo cách xa nơi cư trú dưới 15km

đồng/người/ngày

10.000 nhưng tối đa không quá 50.000 đồng/người/khóa đào tạo

4

Tiền ở học viên

 

 

a

Đối với chương trình toàn khóa đào tạo có thời gian từ 10 ngày trở xuống

đồng/người/khóa đào tạo

Thanh toán 50% tin thuê chỗ ở không quá chế độ công tác phí hiện hành

b

Đi với chương trình toàn khóa đào tạo có thời gian trên 10 ngày

đồng/người/ngày thực học

10.000

5

Thuê hội trường, máy chiếu, thiết bị

đồng/ngày

chi theo thực tế nhưng tối đa không quá 1.000.000

6

Chi thù lao giảng viên

đồng/buổi thực giảng

tối đa không quá 250.000

7

Văn phòng phẩm, nguyên vật liệu

đồng/khóa đào tạo

chi theo thực tế nhưng tối đa không quá 250.000

8

Nước uống

đồng/người/ngày

5.000

9

Chi cho công tác quản lý lớp học

 

5% trên tng skinh phí hỗ trợ cho lp đào tạo

B

Đối với tổ chức đại diện của nông dân

 

I

Hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thut cho nông dân sản xuất nông sản theo hợp đồng

1

Tiền tài liệu

đồng/tài liệu/khóa đào tạo

chi theo thực tế nhưng tối đa không quá 40.000

2

Tiền ăn học viên

 

 

a

Đối với các lớp tập huấn đào tạo tổ chức ti tỉnh

đồng/người/ngày thực học

50.000

b

Đối với các lớp tập huấn đào tạo tổ chức tại huyện, thị xã

đồng/người/ngày thực học

25.000

3

Tiền xe đi lại học viên

 

 

a

Đối với trường hợp nơi đào tạo cách xa nơi cư trú từ 15km trở lên

 

30.000 nhưng tối đa không quá 150.000 đồng/người/khóa đào to

b

Đối với trường hợp nơi đào tạo cách xa nơi cư trú dưới 15km

 

20.000 nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/người/khóa đào to

4

Tiền ở học viên

 

 

a

Đối với chương trình toàn khóa đào tạo có thời gian từ 10 ngày trở xuống

đồng/người/khóa đào tạo

Thanh toán tin thuê chỗ ở không quá chế độ công tác phí hiện hành

b

Đối với chương trình toàn khóa đào tạo có thời gian trên 10 ngày

đồng/người/ngày thực học

20.000

5

Thuê hội trường, máy chiếu, thiết bị

đồng/ngày

chi theo thực tế nhưng tối đa không quá 2.000.000

6

Chi Thù lao giảng viên

đồng/buổi thực giảng

tối đa không quá 500.000

7

Văn phòng phẩm, nguyên vật liệu

đồng/khóa đào tạo

chi theo thực tế nhưng tối đa không quá 500.000

8

Nước uống:

đồng/người/ngày

10.000

9

Chi cho công tác quản lý lớp học

 

5% trên tng skinh phí hỗ trợ cho lớp đào tạo

10

Chi tổ chức tham quan: Tùy theo yêu cầu của khóa tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật có tổ chức tham quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong chương trình tập huấn, hướng dn kỹ thuật, tổ chức đại diện của nông dân được chi trả tiền thuê xe và các chi phí liên hệ để tổ chức tham quan.

II

Hỗ trthuốc bảo vệ thực vật, công lao động, thuê máy để thực hiện bảo vệ thực vật chung cho các thành viên

1

Năm thứ nhất

đồng/ha

Tối đa không quá 3.250.000

2

Năm thứ hai

đồng/ha

Tối đa không quá 2.160.000

III

Hỗ trợ 1 lần đối với kinh phí tổ chức tập huấn cho cán bộ hợp tác xã, liên hiệp hp tác xã về quản lý, hợp đồng kinh tế, kỹ thuật sản xuất

1

Tiền mua tài liệu (không kể tài liệu tham khảo)

 

Hỗ trợ 50% kinh phí mua giáo trình, tài liệu theo chứng từ thanh toán của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng

2

Tiền ăn

đồng/người/ngày thực học

25.000

3

Tin ở

 

 

a

Đối với chương trình toàn khóa đào tạo có thời gian từ 10 ngày trở xuống

đồng/người/khóa đào tạo

Hỗ trợ 50% tin thuê chỗ ở không quá chế độ công tác phí hiện hành

b

Đối với chương trình toàn khóa đào tạo có thời gian trên 10 ngày

đồng/người/ngày thực học

10.000

4

Học phí

 

Hỗ trợ 50% tin học phí theo mức thu học phí quy định của cơ sở đào to

C

Đối với nông dân

 

 

1

Hỗ trợ một ln 30% chi phí mua ging cây trồng có phẩm cấp chất lượng từ giống xác nhận trở lên để gieo trồng vụ đu tiên trong dự án cánh đng lớn: theo giá giống lúa tại điểm phát sinh

 

tối đa không quá 130 kg giống lúa/ha.

2

Hỗ trợ 100% kinh phí lưu kho tại doanh nghiệp trong trường hợp Chính phủ thực hiện chủ trương tạm trữ nông sản: hỗ trợ thực tế theo hợp đồng tại thời điểm phát sinh

 

tối đa không quá 03 tháng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày hiệu lực 20/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất An Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Đinh Công Minh
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày hiệu lực 20/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất An Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất An Giang