Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét các Báo cáo của UBND tỉnh: Số 119/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015; số 118/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015; số 122/BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 của UBND tỉnh. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Kết luận số 35-KL/TU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị năm 2015. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư ODA, FDI, NGO. Tổ chức đối thoại, gặp gỡ để tìm giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nội tỉnh.

3. Chủ động khắc phục hậu quả thiên tai do hạn hán và có giải pháp hỗ trợ sản xuất. Tập trung ưu tiên chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp chuyển đổi cây trồng, con nuôi ở các vùng không chủ động nước đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu và triển khai vụ Thu Đông đạt hiệu quả. Xây dựng các phương án chủ động phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ để ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão; phòng, chống và xử lý kịp thời dịch bệnh lây lan ở cây trồng, con nuôi.

Tổ chức đánh giá đầy đủ các chính sách của tỉnh ban hành trong giai đoạn năm 2010 - 2015 về nông nghiệp, nông thôn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới thực hiện có hiệu quả cho giai đoạn 2016 - 2020; đặc biệt là Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển hệ thống cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở và chính sách phát triển vùng giống nhân dân; chính sách phát triển kinh tế tập thể. Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh việc hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

4. Thường xuyên rà soát, đôn đốc chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trước mùa mưa, bão; trọng tâm là ưu tiên chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư đối với những dự án không thực hiện hoặc chậm thực hiện. Tập trung rà soát và thanh toán hoàn trả nợ đọng xây dựng cơ bản, kiên quyết không để phát sinh nợ đọng. Xây dựng cơ chế tài chính cho việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất, chủ động tạo nguồn thu cho xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh. Tích cực tuyên truyền và tổ chức thực hiện một số Luật mới ban hành như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hoàn thành công tác lập và thẩm định kế hoạch đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2016 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 để trình HĐND tỉnh quyết định.

5. Triển khai lập, thẩm định, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung và phát triển các ngành, lĩnh vực. Trọng tâm là quy hoạch khu Đông Nam; quy hoạch phát triển điện gió; quy hoạch phát triển các dự án có nhu cầu sử dụng khí trên địa bàn tỉnh; hoàn thành quy hoạch cảng Cửa Việt. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị và các dự án đầu tư khác vào Khu Đông Nam. Xúc tiến các bước liên quan để sớm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu Kinh tế Đông Nam, Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay, quy hoạch mở rộng quy mô âu tàu và phương án cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ.

6. Tăng cường quản lý thu và chỉ đạo chống thất thu thuế, nhất là từ các doanh nghiệp chưa nộp thuế, thu hồi nợ đọng thuế và quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Thực hiện thu hồi đất các đơn vị sai phạm để đấu giá phát triển hạ tầng; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2015 tối thiểu là 10%.

Đánh giá lại các khoản nợ vay và tạm ứng từ ngân sách địa phương đến hạn phải trả nợ, không để nợ quá hạn và phát sinh nợ mới. Xây dựng phương án và lộ trình trả nợ vốn vay nhàn rỗi Kho bạc nhà nước 104,8 tỷ đồng và lệ phí phải trả từ khoản vay này.

Tập trung chỉ đạo các địa phương, các ngành thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 theo đúng Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính.

Thực hiện đầy đủ các giải pháp tiết kiệm chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn đảm bảo. Hạn chế tối đa việc đề xuất bổ sung kinh phí ngoài dự toán. Thực hiện rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Quản lý chặt chẽ, sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh; 50% nguồn dự phòng ngân sách còn lại tạm giữ lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách Nhà nước giảm lớn. Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội, có phương án hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt lương thực trong thời kỳ giáp hạt

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết những hồ sơ đất đai còn vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất. Kiên quyết thu hồi đất các dự án không triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Kiểm soát chặt chẽ không để xẩy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gây khiếu nại, tố cáo trong nhân dân.

8. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9. Triển khai Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỉnh Quảng Trị. Nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp vừa và nhỏ thành sàn giao dịch thương mại điện tử. Mở chuyên mục tiếp nhận và xử lý thông tin đối với doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2015 - 2016. Ban hành, công bố và tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện, phòng chống sớm, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng bệnh viện đa khoa tỉnh. Tiếp tục vận động viện trợ cho ngành y tế. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2020.

9. Đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật cán bộ, công chức. Thẩm định, phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức viên chức của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các văn bản luật có hiệu lực thi hành trong năm 2015.

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; đặc biệt, các vụ khiếu nại kéo dài. Đẩy mạnh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

10. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, vùng biển đảo và các địa bàn trọng điểm; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang sẵn sàng phương án ứng phó với các thay đổi bất thường. Thường xuyên cảnh giác tình hình diễn biến trên biển Đông và vùng biển khu vực đảo Cồn Cỏ. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát việc chấp hành an toàn giao thông đường sắt và đường bộ để góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông.

11. Triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND trong năm 2016.

12. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân chủ động khắc phục khó khăn thiên tai, ổn định sản xuất đời sống. Tổ chức tốt đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phối hợp giám sát, động viên nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 tỉnh Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 tỉnh Quảng Trị

         • 17/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực