Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND Quy định tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND Quy định tặng danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2016/NQ-ND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN THANH HÓA”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Xét Tờ trình s 78/TTr-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về quy định tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra s 327/BC-VHXH ngày 28/6/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định về việc tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, với các nội dung sau:

1. Tên gọi: Danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

2. Đối tượng: Cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở trong và ngoài tỉnh; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đạt tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Tiêu chuẩn: Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có những đề xuất, sáng kiến quan trọng, định hướng lớn cả trước mắt và lâu dài trên các lĩnh vực để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận.

b) Doanh nhân, chủ doanh nghiệp không có vốn nhà nước chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước và đạt một trong ba tiêu chí sau, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận:

- Có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với quy mô từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đã đầu tư đạt trên 50% tổng vốn đăng ký đầu tư tại thời điểm xét tặng.

- Đầu tư tạo việc làm ổn định cho 10.000 lao động trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, bình quân trong thời gian 5 năm liên tục tính đến thời điểm xét tặng.

- Nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa mỗi năm đạt từ 50 tỷ đồng trở lên (trừ tiền sdụng đất và tiền thuê đất) hoặc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mi năm đạt từ 10 tỷ đồng trở lên trong 5 năm liên tục, kể từ năm xét tặng trở về trước.

c) Có đề tài, dự án, công trình khoa học được triển khai, áp dụng tại tỉnh Thanh Hóa, có hiệu quả cao, bền vững, tạo được bước đột phá phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

d) Đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất.

đ) Người lao động trên địa bàn tỉnh đạt thành tích đặc biệt xuất sắc; cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân; đấu tranh phòng chống tội phạm;... có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong toàn tỉnh.

e) Tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, nghệ sỹ có công trình, tác phẩm về Thanh Hóa đoạt Huy chương Bạc hoặc giải Nhì trở lên tại các giải thế giới; đoạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất khu vực Châu Á, Châu Á - Thái Bình Dương về khoa học, kthuật, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật.

g) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo của tỉnh đoạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất tại các kỳ thi Olympic Quốc tế, Kỹ năng nghề Quốc tế.

h) Vận động viên của tỉnh đoạt Huy chương tại Đại hội Thể thao thế giới (Olympic); đoạt Huy chương Bạc hoặc giải Nhì trở lên tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad).

4. Nguyên tắc:

a) Việc xét tặng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định.

b) Việc xét tặng được thực hiện 02 đợt trong năm, đợt 1 vào dịp 20 tháng 02 - Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, đợt 2 vào dịp 13 tháng 10 - Ngày Doanh nhân Việt Nam; mỗi cá nhân có thđược xét tặng nhiều lần; thời gian xét tặng lần tiếp theo từ 05 năm trở lên; không truy tặng.

c) Việc xét tặng phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình quy định và công khai, dân chủ, công bằng, chính xác.

d) Số lượng cá nhân được tặng danh hiệu hằng năm không quá 15 người.

5. Hình thức: Cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” được tặng Bằng chứng nhận kèm theo phù hiệu (mẫu phù hiệu do y ban nhân dân tỉnh quy định) có giá trị bằng 8,0 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định và tiền thưởng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng); được ghi tên vào sổ vàng truyền thống của tỉnh; được mời tham dự các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức.

6. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này đ tchức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực: HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- S Tư pháp (để cập nhật vào cơ sở dữ liệu);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2016
Ngày hiệu lực15/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND Quy định tặng danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND Quy định tặng danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành02/07/2016
        Ngày hiệu lực15/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND Quy định tặng danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND Quy định tặng danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa

            • 02/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực