Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ DÔI DƯ DO SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường v Quốc hội về việc sắp xếp các đơn v hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 thng 11 năm 2014 của Chnh phủ về tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thng 12 năm 2016 của Chnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 5899/TTr-UBND ngày 16/8/2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chnh sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 ca Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ hp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chnh: Nghị quyết này quy đnh chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế, giáo dục và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tnh Thừa Thiên Huế.

b) Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức y tế, giáo dục và người loạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

2. Chính sách hỗ trợ

a) Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, ngoài việc được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác, được hỗ trợ thêm 06 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP được trợ cấp 03 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng để tm việc làm và trợ cấp 1,5 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

c) Nếu thời gian công tác có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Dưới 06 tháng được tính bằng 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm.

Điều 2. Thời gian và kinh phí thực hiện

1. Thời gian: Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư quy định tại Nghị quyết này do ngân sách địa phương chi trả.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 thng 9 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chnh;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tnh y, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị x, TP Huế;
- Công bo tnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực01/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực01/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP Thừa Thiên Huế

            • 19/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực