Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN; KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI HỘ GIA ĐÌNH VÙNG NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM TRÊN ĐA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thng kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư s 240/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư s 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư s 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kim tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra s 98/BC-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ snước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kim tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nưc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi cụ thể

1. Chi thực hiện công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

a) Chi hội nghị: tập huấn cho cán bộ điều tra thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách;

b) Chi tiền công điều tra thống kê, thu thập số liệu cho cán bộ xã, phường, thị trấn bằng hệ số 0,05 mức lương cơ bản/ngày;

c) Chi tổng hp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê - cơ quan điều tra thống kê và báo cáo số liệu cấp tỉnh hàng năm: 10.000.000 đồng/báo cáo; cấp huyện: 5.000.000 đồng/báo cáo;

d) Chi phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm đánh giá chất lượng mẫu nước sinh hoạt nông thôn theo QCVN 02: 2009/BYT, gồm 14 chỉ tiêu: 1.430.000 đồng/mẫu.

2. Chi thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm: Chi phí quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất theo QCVN 09-MT: 2015/BTNMT, gồm 23 chỉ tiêu: 4.028.000 đồng/mẫu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười (bt thường), thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực T
nh ủy;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
- BTT.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn tỉnh Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn tỉnh Cà Mau

            • 04/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực