Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức thu học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/NQ-ND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI TRÀ VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét Tờ trình số 2032/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- B
GD&ĐT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-
Bộ Tư pháp
- Vụ Ngân sách Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU HỌC PHÍ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI TRÀ VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trẻ em đang học tại các trường mầm non công lập.

2. Học sinh đang học tại các trường phổ thông công lập (cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông).

3. Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

4. Các trường mầm non (mẫu giáo), phổ thông công lập (cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông); các đơn vị có chức năng giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Mc thu học phí tại các trường mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh

STT

Các trường trên địa bàn

Mầm non

Phổ thông

Ghi chú

I

Thành thị (Các phường thuộc thành phố, thị trấn các huyện)

 

 

Đlại đơn vị thu 100%

1

Các trường trên địa bàn các phường thuộc thành phố

 

 

 

1.1

Các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

 

 

 

1.1.1

Trường mầm non 3-10 phường Hợp Giang

347

 

 

1.1.2

Các trường mầm non thuộc các phường còn lại

231

 

 

1.2

Các trường mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia

 

 

 

1.2.1

Trường mầm non 1-6 phường Hợp Giang

315

 

 

1.2.2

Các trường mầm non thuộc các phường còn lại

84

 

 

1.3

Các trường phổ thông (cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông)

 

 

 

1.3.1

Các trường thuộc phường Hp Giang

 

126

 

1.3.2

Các trường phổ thông (Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông) thuộc các phường còn lại

 

84

 

1.4

Trường trung học phổ thông Chuyên

 

157

 

2

Các trường thuộc thị trấn các huyện

 

 

 

2.1

Các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

189

 

 

2.2

Các trường mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia

63

 

 

2.3

Các trường phổ thông (cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông)

 

63

 

II

Nông thôn (các xã thuộc thành phố, các xã thuộc huyện không bao gồm các xã khu vực III)

 

 

Đlại đơn vị thu 100%

1

Các trường trên địa bàn các xã thuộc thành phố

 

 

 

1.1

Các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

139

 

 

1.2

Các trường mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia thuộc các xã: Hưng Đạo, Vĩnh Quang

53

 

 

1.3

Các trường mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia thuộc xã Chu Trinh

42

 

 

1.4

Trường phổ thông cấp trung học cơ sở thuộc các xã: Hưng Đạo, Vĩnh Quang

 

53

 

1.5

Trường phổ thông cấp trung học cơ sở thuộc xã Chu Trinh

 

42

 

2

Các trường mầm non, phổ thông (cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông)

42

42

 

III

Miền núi (Các xã khu vực III, các xóm đặc biệt khó khăn thuộc các xã, phường khu vực I, khu vực II)

 

 

Đlại đơn vị thu 100%

1

Các trường mầm non, phổ thông (cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông)

26

26

 

Điều 4. Mức thu học phí đối với học viên học chương trình giáo dục thường xuyên được thu theo mức thu học phí theo chương trình phổ thông đại trà trên cùng địa bàn.

Điều 5. Các nội dung khác không quy định trong Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức thu học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức thu học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Cao Bằng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu13/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýĐàm Văn Eng
       Ngày ban hành12/07/2019
       Ngày hiệu lực22/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức thu học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND mức thu học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Cao Bằng

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực