Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/NQ-ND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, quy định h trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước;

Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lk, về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tnh Đk Lk; Báo cáo thẩm tra số 118/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức thủy lợi cơ sở; cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở.

Điều 2. Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy li nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

1. Mức hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước

a) Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn xã đặc biệt khó khăn và địa bàn thôn, buôn (gọi tắt là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Hỗ trợ 50% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn các xã, thôn còn lại.

c) Điều kiện hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.

2. Mức hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và san phẳng đồng ruộng

2.1. Đối với địa bàn xã đặc biệt khó khăn và địa bàn thôn, buôn (gọi tắt là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

a) Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng chủ lực của tỉnh (Cây công nghiệp dài ngày: Cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, điều; Cây ăn quả: sầu riêng; bơ; xoài; cây có múi) được hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha.

b) Hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đng/ha.

2.2. Đối với địa bàn các xã, thôn còn lại

a) Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng theo danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh (Cây công nghiệp dài ngày: Cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, điều; Cây ăn quả: Sầu riêng; bơ; xoài; cây có múi) được hỗ trợ 30% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị nhưng không quá 25 triệu đồng/ha.

b) Hỗ trợ 40% chi phí để san phẳng đồng ruộng nhưng không quá 8 triệu đồng/ha.

2.3. Điều kiện hỗ trợ: Áp dụng theo quy đnh tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Nguồn vn, cơ chế, hồ sơ và thủ tục nhận h trợ

Thực hiện theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Đắk Lắk khóa IX, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác Đại biểu;
- Các Bộ: KHĐT, NN&PTNT, TC;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- n phòng: Tnh y, HĐND tnh, UBND tnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk L
k; Đài PT-TH tnh; Công báo tnh; Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2020
Ngày hiệu lực01/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(01/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Đắk Lắk
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Biêr Niê
        Ngày ban hành09/12/2020
        Ngày hiệu lực01/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (01/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Đắk Lắk

            • 09/12/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực