Nghị quyết 13/NQ-CP

Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-CP 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2018

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018, tổ chức vào ngày 02 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

2. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến của các đại biu tại phiên họp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

3. Về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Giao các Bộ: Công an, Nội vụ, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Hội đng thẩm định, hoàn thiện đề nghị xây dựng luật do Bộ đề xuất, phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ xem xét, thông qua chính sách của các đề nghị xây dựng luật trước ngày 15 tháng 2 năm 2018.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

4. Về đề nghị xây dựng dự án Bộ luật lao động (sửa đổi)

Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng dự án Bộ luật lao động (sửa đổi).

Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện các chính sách và hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật theo quy định.

5. Về đề nghị xây dựng dự án Luật lực lượng dự bị động viên

Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng dự án Luật lực lượng dự bị động viên.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các chính sách và hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật theo quy định.

6. Về đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo dự án Luật này, trình Chính phủ xem xét tại phiên họp tháng 3 năm 2018, trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 xem xét, thông qua tại một kỳ họp theo trình tự, thủ tục rút gọn.

7. Về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chưa ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định này, bảo đảm tính khả thi và trình Chính phủ vào thời điểm phù hợp.

8. Về dự thảo Nghị quyết thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Chính phủ trong quý I năm 2018.

9. Về việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học công nghệ chưa phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cho phép các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa được phê duyệt phương án tự chủ tiếp tục thực hiện cơ chế quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng phương án tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập để phê duyệt, thực hiện đồng bộ từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

10. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tiếp nối thành công của năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng giảm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 20,9% so với cùng kỳ, nht là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,8%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá; lượng khách quốc tế tăng 42%. Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt khá. Chỉ số quản trị nhà mua hàng tăng 53,4 điểm, cao nhất ASEAN, thể hiện nim tin lớn của người tiêu dùng và xã hội. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 19 tỷ USD, tăng 33,1%, trong đó xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng xp xỉ mức tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, s doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và số vốn đăng ký đều tăng so với cùng kỳ. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho Nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài đón Tết cổ truyền được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công và các đối tượng xã hội được quan tâm triển khai tích cực, nhất là các vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đi ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, thông tin truyền thông được triển khai tích cực; đặc biệt là thành tích ththao của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân, tạo khí thế mới trong toàn xã hội, khng định vị thế Việt Nam trong châu lục và thế giới.

Bên cnh kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta còn gặp một số khó khăn, thách thức. Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao so với tháng trước. Chỉ số quản trị nhà mua hàng tăng nhưng tỷ lệ hàng Việt Nam tiêu thụ thấp hơn so với hàng nhập khẩu. Tình hình thời tiết rét đậm, rét hại diễn biến khó lường, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình trật tự an toàn giao thông, cháy, nổ diễn biến phức tạp. Còn một số bộ, ngành, địa phương chậm ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương không chủ quan, lơ là, thỏa mãn với kết quả đạt được, thường xuyên theo dõi, nhận định đúng tình hình, có các giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, hành động quyết liệt trước những biến đổi không ngừng của tình hình thế giới. Quán triệt phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ năm 2018 là: “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”; tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, khẩn trương hoàn thành việc ban hành chương trình hành động, văn bản chỉ đạo cụ thể, đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

- Khẩn trương hoàn thành việc giao chtiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm.

- Từng bộ, ngành, địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 đối với từng ngành, lĩnh vực theo từng quý, có kế hoạch, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó phải lượng hóa từng chỉ tiêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2018; đồng thời gửi kịch bản tăng trưởng của bộ, ngành, địa phương mình đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2018.

- Chính phủ tiếp tục coi công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đu trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ quy định không còn phù hợp, cản trở sự phát triển, nhất là các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đất đai, môi trường, quy hoạch, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mnh, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

- Chính phủ xác định năm 2018 tiếp tục là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong quý I năm 2018, điều hành lãi suất phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay; giảm các loại phí, nhất là phí vận tải, phí logistics. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương quyết toán các dự án BOT, đề xuất mức thu phí phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân; phối hợp với lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng kích động, lợi dụng chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

- Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ biến động giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, vùng đng bào dân tộc. Trước mắt, chưa đề cập tăng thuế; giá, phí các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do nhà nước quản lý. Các bộ quản lý giá chuyên ngành theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, có cơ chế phối hợp điều hành, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng; hướng dẫn các địa phương đăng ký, có lộ trình điều chỉnh giá một số dịch vụ thiết yếu phù hợp nhằm bình ổn giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp đng bộ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại tệ, quản lý chặt chẽ giao dịch tiền điện tử. Bộ Tài chính chỉ đạo sát sao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo hoạt động tt, giảm bớt tác động xấu của thị trường chứng khoán thế giới và khu vực.

- Các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất việc tổ chức một số hội nghị chuyên đtoàn quốc để bàn giải pháp đối với những vấn đề trọng tâm, then chốt trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước, như: năng suất lao động, công nghiệp 4.0, kinh tế chia sẻ, kinh tế du lịch, phát triển kinh tế tư nhân...; đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp đã được đề ra từ các hội nghị trước, tạo chuyển biến thực chất trong việc đưa cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2018.

- Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cnh đặc biệt khó khăn, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ... để người dân đón Tết đm m, vui tươi, không để bị đói, thiếu đói, không có Tết. Tăng cường công tác phòng, chng dịch bệnh, phối hợp kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân.

Tổ chức trực Tết, thông tin, báo cáo kịp thời tình hình và xử lý, giải quyết công việc cần thiết trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau dịp nghỉ Tết; không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến công việc.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giữ gìn, phát huy bản sc văn hóa dân tộc; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch, không để dư luận bất bình, bảo đảm an toàn cho du khách trong dịp Tết.

- Bộ Công an tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không đbị động, bất ngờ. Phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; kiềm chế tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tàng trữ mua bán, sử dụng pháo các loại trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng nắm chắc tình hình; tăng cường kiểm soát, chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh biên giới, biển, đảo.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ, quan thông tấn, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy nim tin trong Nhân dân, nhà đầu tư, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy tinh thần, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt là ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cùng quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời có giải pháp ngăn chặn tình trạng tin xấu, độc trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xu, độc, xuyên tạc sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ đề án Quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị kết luận triển khai việc sắp xếp các cơ quan báo chí, bảo đảm mỗi bộ, cơ quan ngang bộ chỉ có một cơ quan báo (có thể có nhiều ấn phẩm). Đồng thời có phương án tiếp nhận các báo hiện trực thuộc các doanh nghiệp, hội thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ mình nhằm quản lý tốt, đồng thời tạo điều kiện đcác báo phát triển theo đúng tôn chỉ, mục đích.

- Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của khi đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

11. Về việc xây dựng Đán về mô hình kinh tế chia sẻ

Chính phủ thống nhất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan dự báo xu hướng thế giới, vận dụng phù hợp với tình hình Việt Nam, tổ chức xây dựng Đề án, bảo đảm tính khoa học, khả thi, đúng hướng; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.

Phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng Đề án này.

12. Về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời gian 02 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn các địa phương ký kết, triển khai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

13. Về việc đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp và đánh giá, phân loại người giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC)

Do điều kiện khách quan trong quá trình tái cơ cấu, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc trước mắt cho phép loại trừ chỉ tiêu kết quả xếp loại doanh nghiệp khi thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp theo quy định đánh giá, phân loại Người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty mẹ - SBIC.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP Thông tư s200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty mẹ - SBIC thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá, phân loại Người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc diện giữ lại. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải theo dõi sát sao đchỉ đạo thực hiện đúng pháp luật.

14. Về việc kéo dài thời gian giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tánh Linh

Chính phủ thống nhất cho phép kéo dài thời gian giải thể Công ty đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 để xử lý các tồn đọng về đất đai, tài chính, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và người lao động, không để phát sinh các khiếu nại, khiếu kiện liên quan.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc giải thể theo đúng quy định của pháp luật và thời hạn nêu trên.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc này.

15. Về một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về nhận chìm, giao khu vực biển để nhận chìm

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển để nhận chìm vật, chất nạo vét trong trường hợp chưa có Quy hoạch sử dụng biển nêu tại Tờ trình số 114/TTr-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển thực hiện giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm cho tổ chức, cá nhân; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính xác định các phương án xử lý tạm thời đối với việc giao khu vực bin sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, bảo đảm quản lý, kiểm soát chặt chẽ.

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và y ban nhân dân cấp tỉnh có biển, tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về nhận chìm, giao khu vực biển trong năm 2018, đảm bảo toàn diện, thng nht, phù hợp với thực tế.

16. Về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội cho Sở Xây dựng

Chính phủ thống nhất cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thí điểm giao Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn thành phố.

Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu tổng thể, đề xuất việc phân công hợp lý nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong quá trình sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và các Nghị định chuyên ngành, bảo đảm nguyên tắc thống nhất, không chng chéo.

17. Về đề nghị phân công Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết các văn bản, thỏa thuận không phải điều ước quốc tế

Trong khi chưa ban hành Luật thỏa thuận quốc tế, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc phân công Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

- Ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác nhân danh Chính phủ không phải là điều ưc quốc tế và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế;

- Ban hành Quyết định quy định về trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ mà không phải là điều ước quc tế.

18. Về một số cơ chế, chính sách đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết về triển khai đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến bằng văn bản của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổ
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-CP 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/NQ-CP 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực08/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-CP 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-CP 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01

         • 08/02/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/02/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực