Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điều 58 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 171/TTr-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp thứ 8

a) Xem xét báo cáo công tác 06 tháng của các cơ quan hữu quan quy định tại Điều 59; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn quy định tại Điều 60 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI;

b) Giám sát chuyên đề: Về kết quả thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2018.

2. Giám sát tại kỳ họp thứ 9

Xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan hữu quan quy định tại Điều 59; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn quy định tại Điều 60 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

a) Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

b) Xây dựng nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về kết quả thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2018” trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 (tháng 12/2018);

c) Chỉ đạo hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;

đ) Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc về trách nhiệm thi hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghị quyết giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát năm 2019 tại kỳ họp giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, mỗi chủ thể giám sát (Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh) có thể lựa chọn giám sát 01 chuyên đề trong các chuyên đề giám sát đã được trình tại kỳ họp này. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn nội dung giám sát cho phù hợp; đồng thời xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc yêu cầu trong nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, HV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2018
Ngày hiệu lực18/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 2019
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu13/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Xuân Thân
       Ngày ban hành18/07/2018
       Ngày hiệu lực18/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 2019

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 2019