Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2018)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1941/VPCP-QHQT ngày 01/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý đề nghị của UBND thành phố Hà Nội bổ sung dự án T hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố về việc thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 100/BC-HĐND ngày 29/11/2018 của Ban Kinh tế Ngân sách; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do UBND Thành phố trình theo Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 20/11/2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trên cơ sở rà soát tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Trong quá trình hoàn thiện báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch, đề nghị quan tâm thêm một số nội dung sau:

a) Đánh giá kỹ hơn về các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là QH2011), đánh giá đầy đủ hơn việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, cập nhật các số liệu về dự kiến kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được đến hết năm 2018, khả năng thực hiện đến hết năm 2020; chuẩn xác lại một số thông tin trong báo cáo;

b) Bổ sung phần bối cảnh quốc tế có những điểm mới so với thời điểm phê duyệt QH2011 có tác động trực tiếp đến nội dung điều chỉnh cục bộ (các hiệp định quốc tế song phương, đa phương mới có hiệu lực...);

c) Phân tích kỹ hơn các tác động xã hội, tác động đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng tại khu vực bị ảnh hưởng của việc bổ sung dự án Tổ hp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa; đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiu tác động tiêu cực, khắc phục những phát sinh do điều chỉnh cục bộ gây ra, đề xuất nguồn vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng, đảm bảo khp nối hạ tầng kỹ thuật khu vực Dự án. Chú trọng đến sự khớp nối của Điều chỉnh cục bộ quy hoạch với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 của Thành phố và của huyện Sóc Sơn.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng; Tài nguyên Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Thành
ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- VP TU, các Ban Đảng Thành
ủy;
-
VP HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- C
ng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2018
Ngày hiệu lực05/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành05/12/2018
        Ngày hiệu lực05/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Hà Nội

            • 05/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực