Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, gồm những nội dung sau:

1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

a) Xem xét báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

b) Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

c) Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

d) Xem xét Báo cáo giám sát chuyên đề về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

a) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

b) Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

c) Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

d) Xem xét Báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; nghiêm túc thực hiện những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng CT HĐND;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Bắc Kạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNguyễn Văn Du
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Bắc Kạn

            • 17/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực