Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2016 về vay và trả nợ vốn Ngân hàng thương mại để thực hiện thu hồi đất Khu đô thị mới (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-HĐND vay trả nợ vốn Ngân hàng thương mại thu hồi đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC VAY VÀ TRẢ NỢ VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT KHU ĐÔ THỊ MỚI (TRỌNG TÂM LÀ 2 BÊN ĐƯỜNG PHÍA NAM), THÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý công nợ ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý công nợ;

Xét Tờ trình số 479/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc vay vốn Ngân hàng thương mại đ thực hiện thu hồi đất Khu đô thị mới (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), Thành phố Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018;

Sau khi nghe báo cáo thm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án vay và trả nợ vốn Ngân hàng thương mại đthực hiện thu hồi đất Khu đô thị mới (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), Thành phố Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 như sau:

a) Mức vay và phương án sử dụng vốn vay:

- Mức vay: 1.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng);

- Phương án sử dụng vốn vay: sử dụng vốn vay để đền bù giải phóng mặt bằng tổng thể diện tích 250,12 ha của Khu đô thị mới (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), thành phố Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, trong đó tập trung thực hiện 12 dự án thành phần (diện tích 174,76 ha) của khu vực phát triển đô thị gồm: Trung tâm thương mại, dịch vụ; đất nhà ở biệt thự, tòa nhà văn phòng và dịch vụ thương mại; nhà chia lô...

b) Thời hạn vay và lãi suất:

- Thời hạn vay: tối đa là 36 tháng;

- Lãi suất: theo quy định.

c) Phương án trả nợ (cả gốc và lãi) và nguồn trả:

- Phương án trả nợ: dự kiến vay là 1.000 tỷ đồng; lãi suất bình quân theo thời điểm hiện tại 10,0%/năm (10%/12 tháng).

- Phương án rút vốn vay: có kế hoạch vay vốn cụ thể cho từng dự án theo các thời điểm và thực hiện rút vốn vay theo nhu cầu giải ngân thực tế. Dự kiến năm 2016 nhu cầu giải ngân được khoảng 360 tỷ đồng; năm 2017 nhu cầu giải ngân được khoảng 440 tỷ đồng; năm 2018 nhu cầu giải ngân được khoảng 200 tỷ đồng.

- Nguồn trả:

+ Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất khu đô thị mới và thành phố;

+ Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương hằng năm;

+ Nguồn tăng thu ngân sách của tỉnh và các nguồn vốn hp pháp khác.

d) Tiến độ vay, trả nợ (cả gốc và lãi)

- Tiến độ vay

+ Quý III năm 2016 vay khoảng 180 tỷ đồng, lãi suất là: 180 tỷ đồng x 10%/năm x 3 năm = 54 tỷ đồng;

+ Quý IV năm 2016 vay khoảng 180 tỷ đồng, lãi suất là: 180 tỷ đồng x 10%/năm x 3 năm = 54 tỷ đồng;

+ Quý I năm 2017 vay khoảng 220 tỷ đồng, lãi suất là: 220 tỷ đồng x 10%/năm x 3 năm = 66 tỷ đồng;

+ Quý II năm 2017 vay khoảng 220 tỷ đồng, lãi suất là: 220 tỷ đồng x 10%/năm x 3 năm = 66 tỷ đồng;

+ Quý I năm 2018 vay 200 tỷ đồng, lãi suất là: 200 tỷ đồng x 10%/năm x 3 năm = 60 tỷ đồng.

- Tiến độ trả nợ (cả gốc và lãi vay)

Với dự kiến trên thì thời gian và hạn mức trả gốc và lãi như sau:

+ Đầu quý III năm 2019 trả 234 tỷ đồng (gốc 180 tỷ đồng + lãi 54 tỷ đồng);

+ Đầu quý IV năm 2019 trả 234 tỷ đồng (gốc 180 tỷ đồng + lãi 54 tỷ đồng);

+ Đầu quý I năm 2020 trả 286 tỷ đồng (gốc 220 tỷ đồng + lãi 66 tỷ đồng);

+ Đầu quý II năm 2020 trả 286 tỷ đồng (gốc 220 tỷ đồng + lãi 66 tỷ đồng);

+ Đầu quý I năm 2021 trả 260 tỷ đồng (gốc 200 tỷ đồng + lãi 60 tỷ đồng);

Tổng cộng số tiền phải trả là 1.300 tỷ đồng (gốc 1.000 tỷ đồng; lãi 300 tỷ đồng).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- TT Thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2016
Ngày hiệu lực23/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-HĐND vay trả nợ vốn Ngân hàng thương mại thu hồi đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/NQ-HĐND vay trả nợ vốn Ngân hàng thương mại thu hồi đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành23/03/2016
        Ngày hiệu lực23/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-HĐND vay trả nợ vốn Ngân hàng thương mại thu hồi đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-HĐND vay trả nợ vốn Ngân hàng thương mại thu hồi đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016

            • 23/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực