Nghị quyết 130/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 130/2007/NQ-HĐND về dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/2007/NQ-HĐND dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 130/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU - CHI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

(Ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 94 /TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008 như sau:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2008:

I. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN):

Dự toán tổng thu NSNN năm 2008 là:                                    534,875 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh:                       295,000 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ:                                                                  58,800 tỷ đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân:                                                         1,200 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất:                                                                        4,500 tỷ đồng.

- Tiền thuê đất:                                                                      25,000 tỷ đồng.

- Tiền sử dụng đất:                                                              120,875 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                                          20,000 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí:                                                                           5,000 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách:                                                             4,500 tỷ đồng.

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Dự toán tổng thu ngân sách địa phương là:                           161,858 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh:                         85,036 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:                                                      22,344 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất:                                                                        4,500 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                                          20,000 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí:                                                                           2,900 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách:                                                             2,750 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố:                                   24,328 tỷ đồng.

1. Dự toán tổng thu ngân sách cấp quận là:                           148,906 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh:                         84,818 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:                                                      17,875 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất:                                                                        3,600 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                                          16,000 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí:                                                                           0,800 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách:                                                             1,485 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố:                                   24,328 tỷ đồng.

2. Dự toán tổng thu ngân sách cấp phường là:                        36,348 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh:                           0,218 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:                                                        4,469 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất:                                                                        0,900 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                                            4,000 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí:                                                                           2,100 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách:                                                             1,265 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách quận:                                           23,396 tỷ đồng.

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008:

(đính kèm bảng phân bổ dự toán chi ngân sách của các đơn vị năm 2008)

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 là 161,858 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi thường xuyên:                                                             161,858 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp Kinh tế:                                                        23,857 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:                                       54,057 tỷ đồng.

(Trong đó kinh phí mở lớp học theo chỉ đạo Quận ủy: 0,8 tỷ và chi trả tiền học phí và sách giáo khoa cho CBCC được Quận ủy cử đi học: 0,6 tỷ đồng ).

+ Chi sự nghiệp Y tế:                                                            12,991 tỷ đồng.

(Trong đó chi chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ: 0,757 tỷ đồng)

+ Chi Văn hóa Nghệ thuật - Thể dục Thể thao:                           3,755 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp Xã hội:                                                           4,625 tỷ đồng.

+ Chi Quản lý nhà nước:                                                       26,660 tỷ đồng.

(Trong đó chi trả tiền lương cho đào tạo cán bộ nguồn của Quận: 0,886 tỷ đồng).

+ Chi Đảng, Đoàn thể:                                                             8,511 tỷ đồng.

+ Chi Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội:                                  5,035 tỷ đồng.

+ Chi khác:                                                                             8,984 tỷ đồng.

+ Dự phòng phí:                                                                      8,092 tỷ đồng.

+ Chi tăng lương:                                                                    5,291 tỷ đồng.

1. Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2008 là:                   148,906 tỷ đồng.

Trong đó:

Chi thường xuyên:                                                               148,906 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp Kinh tế:                                                         16,954 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:                                        53,574 tỷ đồng.

(Trong đó kinh phí mở lớp học theo chỉ đạo Quận ủy: 0,8 tỷ và chi trả tiền học phí và sách giáo khoa cho cán bộ - công chức được Quận ủy cử đi học: 0,6 tỷ đồng ).

- Chi Sự nghiệp Y tế:                                                             12,691 tỷ đồng.

(Trong đó chi chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ 0,757 tỷ đồng)

- Chi Văn hóa Nghệ thuật - Thể dục Thể thao:                            3,255 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp Xã hội:                                                            2,765 tỷ đồng.

- Chi Quản lý nhà nước:                                                        17,039 tỷ đồng.

(Trong đó chi trả tiền lương cho đào tạo cán bộ nguồn của Quận: 0,886 tỷ đồng).

- Chi Đoàn thể:                                                                        2,713 tỷ đồng.

- Chi Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội:                                   2,000 tỷ đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách phường:                                     23,396 tỷ đồng.

- Chi khác:                                                                              2,047 tỷ đồng.

- Dự phòng phí:                                                                       7,181 tỷ đồng.

- Chi tăng lương:                                                                     5,291 tỷ đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2008 là:                36,348 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp Kinh tế:                                                           6,903 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:                                          0,483 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp Y tế:                                                               0,300 tỷ đồng.

- Chi Văn hóa Nghệ thuật - Thể dục Thể thao:                            0,500 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp Xã hội:                                                            1,860 tỷ đồng.

- Chi Quản lý nhà nước:                                                          9,621 tỷ đồng.

- Chi Đảng, Đoàn thể:                                                              5,798 tỷ đồng.

- Chi Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội:                                   3,035 tỷ đồng.

- Chi khác:                                                                              6,937 tỷ đồng.

- Dự phòng phí:                                                                       0,911 tỷ đồng.

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện ngân sách theo Điều 1 nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 27 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu130/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/2007/NQ-HĐND dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 130/2007/NQ-HĐND dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu130/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 130/2007/NQ-HĐND dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/2007/NQ-HĐND dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008

            • 27/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực