Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND về Chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND về Chính sách đào tạo sau đại học và thu hút sử dụng trí thức Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 130/2014/NQ-HĐND

Tuy Hoà, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2012/NQ-HĐND NGÀY 14/9/2012 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI; CHÍNH SÁCH THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của "Chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức" kèm theo Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh với những nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, mục I, phần A:

"1. Cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp đại học hệ chính quy; đạt loại trung bình khá (kèm theo điều kiện có 2 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên) hoặc đạt loại khá trở lên tại các trường đại học, học viện có uy tín trong nước (theo danh mục được UBND tỉnh ban hành), hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối đảng, đoàn thể, khối nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý (kể cả cán bộ, công chức cấp xã); giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT chuyên, Đại học Phú Yên, Cao đẳng Y tế Phú Yên, Cao đẳng Nghề và trung cấp; giáo viên là Ban giám hiệu (BGH) hoặc quy hoạch BGH các trường THPT; giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT được cơ quan có thẩm quyền cử đi nghiên cứu sinh đúng với chuyên môn đang giảng dạy và chuyên ngành Thạc sĩ; những người làm công tác nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc UBND tỉnh trực tiếp quản lý".

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 2, điểm a, khoản 2, mục II, phần A:

"- Đối với đào tạo thạc sĩ: phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy; đạt loại trung bình khá (kèm theo điều kiện có 02 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên) hoặc đạt loại khá trở lên tại các trường đại học, học viện có uy tín trong nước (theo danh mục được UBND tỉnh ban hành). Đối với nghiên cứu sinh: phải có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành cần đào tạo, đồng thời có đề cương nghiên cứu tiến sĩ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương (theo danh mục được UBND tỉnh ban hành);"

3. Sửa đổi, bổ sung tiết 3, điểm a, khoản 2, mục II, phần A:

"- Đang giữ chức vụ, chức danh hoặc quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phó, trưởng phòng và tương đương trở lên ở các cơ quan đảng, nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; làm công tác tham mưu, chuyên môn, nghiên cứu, hoạt động khoa học, văn hóa nghệ thuật, công tác giảng dạy ở các đơn vị sự nghiệp công lập mà những chức danh này yêu cầu về tiêu chuẩn phải có trình độ sau đại học. Đồng thời, có tên trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và được sự thống nhất của cơ quan có thẩm quyền;".

4. Sửa đổi, bổ sung tiết 5, điểm a, khoản 2, mục II, phần A:

"- Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đi học tiến sĩ, thạc sĩ ngành y; bác sĩ chuyên khoa cấp II; bác sĩ chuyên khoa cấp I thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND về chính sách thu hút, đào tạo đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020;".

5. Sửa đổi, bổ sung tiết 1, điểm b, khoản 2, mục II, phần A:

"- Là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên, có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên tại các trường đại học, học viện có uy tín trong nước (theo danh mục được UBND tỉnh ban hành), đã trúng tuyển và có giấy thông báo nhập học sau đại học thuộc một số ngành mà tỉnh đang có nhu cầu (theo danh mục các chuyên ngành cần thu hút giai đoạn 05 năm được UBND tỉnh ban hành); có cam kết công tác ít nhất 07 năm tại Phú Yên của bản thân và bảo lãnh của gia đình; ".

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục III, phần A:

"2. Đào tạo tại các trường đại học, học viện có uy tín trong nước (theo danh mục được UBND tỉnh ban hành);".

7. Bổ sung khoản 3 vào mục IV, phần A:

"3. Trường hợp giáo viên giảng dạy tại các trường THPT được cơ quan có thẩm quyền cử đi nghiên cứu sinh đúng với chuyên môn đang giảng dạy và chuyên ngành Thạc sĩ thì được hỗ trợ 60 triệu đồng".

8. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, mục I, phần B:

"c) Tiếp nhận (bắt buộc) và bố trí công tác phù hợp đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học, học viện uy tín (theo danh mục UBND tỉnh ban hành) có chuyên ngành tỉnh đang có nhu cầu (theo danh mục UBND tỉnh ban hành và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng) và toàn bộ bác sĩ chính quy ở các trường Đại học Y có nhu cầu về công tác tại tỉnh. Trường hợp học ở nước ngoài được xem xét riêng.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ,TP;
- Ban CTĐB của UBTVQH;
- TT Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh,
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
-
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
- VP: TU, Đ.ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND TX. Sông Cầu, TP. Tuy Hòa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo PY, Đài PT-THPY, TTTH VN tại PY;
- Trung tâm tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu130/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND về Chính sách đào tạo sau đại học và thu hút sử dụng trí thức Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND về Chính sách đào tạo sau đại học và thu hút sử dụng trí thức Phú Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu130/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHuỳnh Tấn Việt
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực22/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND về Chính sách đào tạo sau đại học và thu hút sử dụng trí thức Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND về Chính sách đào tạo sau đại học và thu hút sử dụng trí thức Phú Yên

          • 12/12/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/12/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực