Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án “Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập mới thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2015/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN “ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KỲ ANH ĐỂ THÀNH LẬP MỚI THỊ XÃ KỲ ANH VÀ 06 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện, xã có ranh giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 ngày 6 tháng 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án “Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án “Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” với những nội dung chính như sau:

1. Thành lập mới thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở điều chỉnh 28.025,03 ha diện tích tự nhiên và 85.508 nhân khẩu của huyện Kỳ Anh (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Kỳ Anh và các xã: Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam, Kỳ Hưng, Kỳ Hoa).

- Thị xã Kỳ Anh có 28.025,03 ha diện tích tự nhiên và 85.508 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính của thị xã Kỳ Anh: Phía Đông giáp Vịnh Bắc bộ (Biển Đông); phía Tây và phía Bắc giáp huyện Kỳ Anh; phía Nam giáp huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

- Trung tâm hành chính thị xã Kỳ Anh đặt tại khu hành chính huyện Kỳ Anh hiện tại.

2. Thành lập 06 phường trực thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

a) Thành lập Phường Sông Trí trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Kỳ Anh.

- Phường Sông Trí có 514,68 ha diện tích tự nhiên và 11.612 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính: Phía Đông giáp phường Kỳ Trinh; phía Tây giáp xã Kỳ Hoa và xã Kỳ Tân; phía nam giáp xã Kỳ Hoa và xã Kỳ Hưng; phía bắc giáp xã Kỳ Châu và xã Kỳ Hưng.

b) Thành lập Phường Kỳ Long trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kỳ Long.

- Phường Kỳ Long có 2.136,53 ha diện tích tự nhiên và 9.891 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Kỳ Thịnh; phía Nam giáp phường Kỳ Liên; phía Đông giáp xã Kỳ Lợi; phía Tây Nam giáp huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

c) Thành lập Phường Kỳ Liên trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kỳ Liên.

- Phường Kỳ Liên có 1.290,2 ha diện tích tự nhiên và 7.146 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Kỳ Long; phía Nam giáp phường Kỳ Phương; phía Tây giáp phường Kỳ Long; phía Đông giáp phường Kỳ Phương và xã Kỳ Lợi.

d) Thành lập phường Kỳ Phương trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kỳ Phương.

- Phường Kỳ Phương có 3.548,33 ha diện tích tự nhiên và 8.255 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Kỳ Lợi và phường Kỳ Liên; phía Nam giáp xã Kỳ Nam và huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình); phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp phường Kỳ Liên.

đ) Thành lập Phường Kỳ Trinh trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kỳ Trinh.

- Phường Kỳ Trinh có 4.748,16 ha diện tích tự nhiên và 5.904 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Kỳ Hưng, phường Sông Trí và xã Kỳ Hà; phía Nam giáp phường Kỳ Thịnh; phía Đông giáp xã Kỳ Hà và xã Kỳ Lợi; phía Tây giáp huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

e) Thành lập Phường Kỳ Thịnh trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kỳ Thịnh.

- Phường Kỳ Thịnh có 4.084,26 ha diện tích tự nhiên và 11.399 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Kỳ Trinh; phía Nam giáp phường Kỳ Long; phía Đông giáp xã Kỳ Lợi; phía Tây giáp huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Tỉnh Hà Tĩnh có 599.730 ha diện tích tự nhiên và 1.249.790 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh và 10 huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh; 262 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 phường, 11 thị trấn và 230 xã).

- Thị xã Kỳ Anh có 28.025,03 ha diện tích tự nhiên và 85.508 nhân khẩu; có 12 đơn vị hành chính trực thuộc (06 phường và 06 xã).

- Huyện Kỳ Anh có 76.161,7 ha diện tích đất tự nhiên và 120.518 nhân khẩu; có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Kỳ Trung, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Phong, Kỳ Khang, Kỳ Tây, Kỳ Hợp, Kỳ Thượng, Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Châu, Kỳ Thư, Kỳ Tân, Kỳ Hải. Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh đặt tại xã Kỳ Đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 130/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 09/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập mới thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập mới thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 130/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 09/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập mới thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập mới thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh

  • 30/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/02/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực