Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I Thanh Hoá đã được thay thế bởi Quyết định 865/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I Thanh Hoá


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2015/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ VỐN CHO DỰ ÁN PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 685/TTg-KTN ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Công văn số 1513/TTg-KTTH ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phương án cân đối vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án giao thông của tỉnh Thanh Hóa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); Báo cáo thẩm tra số 278/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Tổng nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 là: 4.335,374 tỷ đồng (bao gồm cả lãi trong thời gian thanh toán và lợi nhuận của doanh nghiệp).

2. Nguồn vốn: vốn ngân sách tỉnh (vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh, vốn tăng thu, kết dư, sắp xếp nhiệm vụ chi, vốn khai thác quỹ đất hàng năm của tỉnh,...) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm bố trí vốn thanh toán cho nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, thời hạn thanh toán trong hợp đồng (BT), các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu130/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I Thanh Hoá
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu130/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I Thanh Hoá

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I Thanh Hoá