Nghị quyết 130/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/2017/NQ-HĐND về quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/2017/NQ-HĐND miễn thu phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2017/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MIỄN THU PHÍ, LỆ PHÍ KHI CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 468/BC-BPC ngày 29/11/2017 của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận và biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với các nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính các cấp và các cơ quan khác có liên quan; công chức địa chính xã, phường, thị trấn.

- Người sử dụng đất; chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

3. Quy định cụ thể

a) Miễn thu phí thẩm định đối với hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán cho công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp và cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận sau dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Miễn thu lệ phí đối với hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp (gồm cả cấp lần đầu và cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và không bao gồm trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm) thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán cho công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp và cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận sau dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVI - kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu130/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/2017/NQ-HĐND miễn thu phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 130/2017/NQ-HĐND miễn thu phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu130/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 130/2017/NQ-HĐND miễn thu phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/2017/NQ-HĐND miễn thu phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hưng Yên

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực