Nghị quyết 130/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/NQ-HĐND phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019, TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/ 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (đợt 1); Quyết định số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 23/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Tiếp theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - kỳ họp thứ 9 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018;

Xét Tờ trình số 2427/TTr-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

1.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: điều chỉnh 463 tỷ 997 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 115 dự án để bổ sung vốn cho 10 dự án mới và tăng vốn cho 03 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 01 kèm theo)

1.2. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: điều chỉnh 76 tỷ 776 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 214 dự án để bổ sung vốn cho 42 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 02, 03, 04, 05 kèm theo)

1.3. Phân bổ 10% vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên: Tổng số vốn phân bổ 102 tỷ 910 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 06 kèm theo).

1.4. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu, vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020, trong đó:

- Vốn chương trình mục tiêu: điều chỉnh 14 t 940 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 06 dự án để bổ sung vốn cho 03 dự án.

- Vốn ODA (vốn nước ngoài): điều chỉnh 28 tỷ 541 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 03 dự án để bổ sung vốn cho 02 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 07, 08 kèm theo)

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, bao gồm:

2.1. Bổ sung chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2019 từ nguồn vốn kết dư năm 2018 là 17 tỷ 972,606 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cân đối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất): 17 tỷ 639,374 triệu đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết: 333,232 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 09, 10 kèm theo)

2.2. Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương: điều chỉnh 28 tỷ 641 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 17 dự án để bổ sung vốn cho 12 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 11 kèm theo)

2.3. Điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng số 86 tỷ 462,92 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: điều chỉnh 51 tỷ 450 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn đã duyệt của 10 huyện, thị xã, thành phố bổ sung cho 04 huyện theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững: điều chỉnh 35 tỷ 012,92 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 13 dự án để bổ sung vốn cho 15 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 12 kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nội dung Điều 1 Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1, Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 và Điều 1, Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu130/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn Điện Biên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu130/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýLò Văn Muôn
       Ngày ban hành26/08/2019
       Ngày hiệu lực26/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn Điện Biên

          • 26/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực