Nghị quyết 130/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương đối tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 về khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH ĐƯỢC MỜI CƠM ĐỐI VỚI CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 2261/TTr-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương về đối tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về chủ trương đối tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng khách được mời cơm đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sdụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ ở cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã):

a) Cán bộ lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; cán bộ hưu trí; gia đình chính sách; các chức sắc tôn giáo; đồng bào là dân tộc thiểu số; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

b) Khách thuộc các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn.

c) Khách là các nhà đầu tư đến thăm và làm việc tìm hiểu môi trường đu tư nhằm tạo điều kiện cho địa phương mrộng, thu hút các dự án đầu tư; các nhà tài trợ, viện trợ đến thăm và làm việc tại địa phương triển khai các dự án tài trợ, viện trợ cho địa phương.

d) Các Viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

đ) Tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn, ấp, khóm trong tỉnh đến làm việc.

Đi tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc đim hoạt động của đơn vị.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Đối tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể và tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/7/2019.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính ph;
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, UBND,
UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính, Cục Thống kê t
nh;
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu130/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 về khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 về khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu130/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 về khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2019 về khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước Trà Vinh

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực