Nghị quyết 131/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 131/2010/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 29 ban hành

Nghị quyết 131/2010/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 131/2010/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 131/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 77/BC-BKTNS ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011, nội dung cụ thể như sau:

Tổng vốn xây dựng cơ bản năm 2011 là 1.498.300 triệu đồng. Trong đó:

1. Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 596.800 triệu đồng

- Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu khác: 521.800 triệu đồng;

- Vốn ngoài nước (ODA): 75.000 triệu đồng.

2. Vốn cân đối qua ngân sách địa phương: 901.500 triệu đồng

- Vốn đổi đất (ghi thu, ghi chi): 483.000 triệu đồng;

- Vốn cân đối chung các ngành, lĩnh vực: 418.500 triệu đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thực hiện năm ngân sách, xây dựng cơ bản từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ

họp thứ hai mươi chín thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Nghĩa Nghiêm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu131/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2012
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 131/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 131/2010/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 131/2010/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu131/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐào Nghĩa Nghiêm
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2012
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 131/2010/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 131/2010/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011