Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND về Chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND sửa đổi 110/2014/NQ-HĐND đào tạo đãi ngộ bác sĩ Phú Yên 2014 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 131 /2014/NQ-HĐND

Tuy Hoà, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2014/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2014 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÀO TẠO, ĐÃI NGỘ BÁC SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại "Chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020" kèm theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh như sau:

1. Tại điểm a, khoản 4, mục I, phần B sửa đổi, bổ sung:

"a) Được bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế công lập của ngành Y tế Phú Yên; Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh".

2. Tại khoản 5, mục I, phần B sửa đổi, bổ sung:

"5. Quy trình tiếp nhận, bố trí công tác

a) Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng thu hút gửi Sở Nội vụ (đối với Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên), Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh);

b) Chậm nhất là 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Hội đồng xét tuyển tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

c) Hồ sơ xin bố trí công tác và xét hưởng chính sách thu hút được thực hiện theo quy định hiện hành".

3. Tại khổ đầu khoản 6, mục I, phần B sửa đổi, bổ sung :

"Bác sĩ về làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế công lập của ngành Y tế Phú Yên; Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau:"

4. Tại điểm c, khoản 6, mục I, phần B sửa đổi, bổ sung :

"c) Cam kết làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế công lập của ngành Y tế Phú Yên; Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh với thời gian ít nhất là 10 năm kể từ ngày quyết định nhận công tác".

5. Tại tiết thứ nhất, khoản 2, mục II, phần B sửa đổi, bổ sung :

"- Công chức, viên chức công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế công lập của ngành Y tế Phú Yên; Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)".

6. Tại khổ thứ nhất khoản 3, mục II, phần B sửa đổi, bổ sung :

"Có nguyện vọng được cống hiến và làm việc tại tỉnh, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (đã được cơ quan chức năng xem xét kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay), có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải có cam kết làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế công lập của ngành Y tế Phú Yên; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội); Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên ít nhất là 10 năm sau khi được đào tạo".

7. Tại điểm a, khoản 7, mục II, phần B sửa đổi, bổ sung :

"a) Trên cơ sở chỉ tiêu đã đăng ký, các cơ quan, đơn vị chủ động cử đối tượng đi học tham gia dự tuyển đại học và sau đại học theo thẩm quyền; sau khi đối tượng được cử đi học có thông báo trúng tuyển, lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Hội đồng xét tuyển hưởng chính sách của tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh quyết định".

8. Tiêu đề của mục III, phần B sửa đổi, bổ sung:

"III. Chính sách đãi ngộ bác sĩ giai đoạn 2014- 2020".

9. Tại khoản 1, mục III, phần B sửa đổi, bổ sung:

"Để kịp thời động viên, khuyến khích các bác sĩ hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế công lập ngành Y tế Phú Yên, bác sĩ đang công tác tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội); Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và bác sĩ đang công tác bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh….".

10. Tại khổ thứ nhất khoản 2, mục III, phần B sửa đổi, bổ sung :

"Công chức, viên chức công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế công lập của ngành Y tế Phú Yên; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội); Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên".

11. Tại điểm b, khoản 3, mục III, phần B sửa đổi, bổ sung :

"b) Bác sĩ đang công tác tại các cơ quan hành chính của ngành Y tế Phú Yên, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên, Hội Đông y tỉnh, ngoài chế độ lương, phụ cấp theo quy định còn được hỗ trợ hàng tháng bằng 70% của mức hỗ trợ cho bác sĩ công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập ngành Y tế Phú Yên".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khoá VI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ Ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các vị ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
-
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, Đ.ĐBQH&HĐND; UBND tỉnh;
- TT.HĐND TX Sông Cầu, TP.Tuy Hòa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo PY, Đài PT-THPY, TTTHVN tại PY;
- Trung Tâm tin học và Công báo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu131/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND sửa đổi 110/2014/NQ-HĐND đào tạo đãi ngộ bác sĩ Phú Yên 2014 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND sửa đổi 110/2014/NQ-HĐND đào tạo đãi ngộ bác sĩ Phú Yên 2014 2020
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu131/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHuỳnh Tấn Việt
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực22/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND sửa đổi 110/2014/NQ-HĐND đào tạo đãi ngộ bác sĩ Phú Yên 2014 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND sửa đổi 110/2014/NQ-HĐND đào tạo đãi ngộ bác sĩ Phú Yên 2014 2020

           • 12/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực