Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND thành lập Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:131/2015/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 58/2013/QĐ-TTg Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa">147/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung sau:

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối tài chính, con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trong nước đóng trên cùng địa bàn.

2. Tên gọi của Quỹ: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh.

Tên giao dịch quốc tế: Ha Tinh province credit guarantee Fund for Medium - Small Enterprises.

Tên viết tắt tiếng Anh: HTCGF.

3. Trụ sở đặt tại: Số 01 – đường Đặng Dung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Thời hạn hoạt động của Quỹ: 20 năm kể từ ngày có Quyết định thành lập.

5. Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:

a) Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ là: 40 tỷ đồng (bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng), bao gồm:

- Vốn cấp của ngân sách tỉnh: 30 tỷ đồng;

- Vốn góp của các tổ chức tín dụng: 03 tỷ đồng;

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác: 3,5 tỷ đồng;

- Nguồn hỗ trợ bổ sung từ Quỹ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Trung ương (từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp địa phương xin để lại): 3,5 tỷ đồng.

b) Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ theo quy định.

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đối tượng được cấp bảo lãnh tín dụng:

Đối tượng được Quỹ xem xét cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật hiện hành, vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật Tổ chức tín dụng.

Các đối tượng được Quỹ cấp bảo lãnh khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định.

b) Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

c) Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

d) Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

7. Phạm vi bảo lãnh tín dụng:

a) Quỹ có thể cấp bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ phần chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng.

b) Bảo lãnh của Quỹ bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay của bên được bảo lãnh tại bên nhận bảo lãnh.

8. Giới hạn bảo lãnh tín dụng:

a) Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng được bảo lãnh không vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

b) Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ cho các bên được bảo lãnh tối đa không vượt quá 5 lần so với vốn điều lệ thực có của Quỹ.

9. Phí bảo lãnh tín dụng: Mức thu phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Quỹ.

10. Về tài chính, hạch toán kế toán của Quỹ: Quỹ thực hiện chế độ tài chính, công tác kế toán, thống kê, báo cáo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

11. Cơ cấu tổ chức bộ máy, phương thức quản lý và điều hành của Quỹ:

 a) Hội đồng quản lý Quỹ có 05 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản lý là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 01 Phó Chủ tịch là Giám đốc Sở Tài chính, 01 Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ là Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, các thành viên Hội đồng quản lý là đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh và đại diện các tổ chức góp vốn. Ban kiểm soát Quỹ có tối đa 03 thành viên, trong đó Trưởng ban là thành viên chuyên trách.

b) Việc tổ chức điều hành hoạt động Quỹ được thực hiện theo phương thức ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh quản lý vốn và thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh nhận ủy thác thực hiện điều hành hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển sử dụng bộ máy Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, điều hành hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý và điều hành, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ theo quy định.

Điều 2. Ngân sách tỉnh cấp vốn điều lệ thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2015 là 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả hoạt động của Quỹ.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị Quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 131/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 09/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND thành lập Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND thành lập Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 131/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 09/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND thành lập Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND thành lập Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh

  • 30/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/02/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực