Nghị quyết 132/NQ-HĐND

Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 132/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức phê duyệt số lượng người làm việc Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2019 CỦA TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 14 tháng 4 năm 2015 của liên bộ Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ; Công văn số 3427/BNV-TCBC ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nội vụ có ý kiến thẩm định đối với số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên;

Xét Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo tổng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 từ 19.213 biên chế giảm còn 18.737 biên chế (theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018).

Điều 2. Giao biên chế công chức phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh như sau:

1. Tổng số biên chế công chức là 2.013 biên chế (giảm 43 biên chế).

2. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 18.261 biên chế (giảm 476 biên chế so năm 2018), trong đó:

- Khối Nhà nước: 18.240 biên chế;

- Khối Đảng: 21 biên chế.

Điều 3. Trong năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao cụ thể biên chế công chức, viên chức cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu132/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 132/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức phê duyệt số lượng người làm việc Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 132/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức phê duyệt số lượng người làm việc Phú Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu132/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHuỳnh Tấn Việt
       Ngày ban hành07/12/2018
       Ngày hiệu lực07/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 132/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức phê duyệt số lượng người làm việc Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 132/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức phê duyệt số lượng người làm việc Phú Yên