Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính sự nghiệp và biên chế y tế xã, phường, thị trấn năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND tổng biên chế hành chính sự nghiệp y tế xã, phường, thị trấn năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 133/2009/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ BIÊN CHẾ Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính sự nghiệp nhà nước và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ Nội vụ về giao chỉ tiêu quản lý hành chính nhà nước năm 2009; quyết định số 1608/QĐ-BNV ngày 24/11/2009 của Bộ Nội vụ về giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2009;
Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp và y tế xã, phường, thị trấn năm 2010;
Sau khi nghe báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn biên chế hành chính sự nghiệp và biên chế y tế xã, phường, thị trấn năm 2010, như sau:

1. Biên chế hành chính sự nghiệp là: 29.163 biên chế, trong đó:

- Quản lý hành chính nhà nước là: 2.238 biên chế

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo là: 22.035 biên chế

- Sự nghiệp y tế là: 3.290 biên chế

- Sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao là: 593 biên chế

- Sự nghiệp khác là:  1007 biên chế

2. Công chức dự bị là: 65 biên chế

3. Biên chế y tế xã, phường, thị trấn là: 1.447 biên chế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND Thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu133/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND tổng biên chế hành chính sự nghiệp y tế xã, phường, thị trấn năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND tổng biên chế hành chính sự nghiệp y tế xã, phường, thị trấn năm 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu133/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND tổng biên chế hành chính sự nghiệp y tế xã, phường, thị trấn năm 2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND tổng biên chế hành chính sự nghiệp y tế xã, phường, thị trấn năm 2010

            • 10/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực