Nghị quyết 135/NQ-HĐND

Nghị quyết 135/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Nội dung toàn văn Nghị quyết 135/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 262/BC-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2016, cụ thể như sau:

1. Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2016

a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.049.849.699.984 đồng (Năm ngàn không trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi bốn đồng) bao gồm:

+ Thu nội địa: 4.952.884.868.441 đồng;

+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 96.964.831.543 đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 13.187.496.971.081 đồng (Mười ba ngàn một trăm tám mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi mốt ngàn, không trăm tám mươi mốt đồng) gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 4.869.987.717.747 đồng;

+ Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 1.635.154.000.000 đồng;

+ Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 2.228.243.647.361 đồng;

+ Thu kết dư ngân sách năm trước: 241.761.889.257 đồng;

+ Thu chuyển nguồn năm trước: 2.648.296.099.183 đồng;

+ Thu vay kiên cố hóa kênh mương: 85.000.000.000 đồng;

+ Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN: 1.479.053.617.533 đồng.

b) Quyết toán chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 12.786.072.784.348 đồng (Mười hai ngàn bảy trăm tám mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi tư ngàn, ba trăm bốn mươi tám đồng) gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.483.848.848.240 đồng.

- Chi thường xuyên: 6.231.312.646.159 đồng, trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.573.258.717.183 đồng;

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 17.427.107.278 đồng.

- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

- Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN: 1.098.592.288.880 đồng.

- Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 669.221.926.177 đng.

- Chi chuyển nguồn kinh phí sang năm 2017: 3.301.097.074.892 đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương năm 2016

Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2016: 401.424.186.733 đồng (Bốn trăm lẻ một tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn, bảy trăm ba mươi ba đồng) gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh: 199.998.628.878 đồng.

- Ngân sách huyện, thị xã (kể cả ngân sách cấp xã): 201.425.557.855 đồng.

2. Quyết toán ngân sách cấp tỉnh năm 2016

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 10.968.573.426.052 đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 3.506.282.955.487 đồng.

- Thu bổ sung cân đi từ NSTW: 1.635.154.000.000 đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 2.228.243.647.361 đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 1.914.925.737.117 đồng;

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên (hoàn trả vốn gốc vay kiên cố hóa kênh mương, nộp tiền sử dụng đất có hệ số k=1) là: 106.365.596.704 đồng.

- Thu vay kiên cố hóa kênh mương: 85.000.000.000 đồng.

- Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN: 1.386.601.489.383 đồng.

b) Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh: 10.768.574.797.174 đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 673.749.921.302 đồng.

- Chi thường xuyên: 2.182.523.019.984 đồng.

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 2.463.571.406.449 đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

- Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN: 728.036.339.502 đồng.

- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 560.743.568.791 đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 4.157.950.541.146 đồng, gồm:

+ Bổ sung cân đối: 1.153.620.000.000 đồng;

+ Bổ sung có mục tiêu: 3.004.330.541.146 đồng.

c) Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2016: 199.998.628.878 đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức phổ biến công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2016 theo đúng quy định của Nhà nước. Trường hợp sau khi tổng quyết toán ngân sách năm 2016 được Hội đồng nhân dân Tỉnh phê chuẩn mà các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán phát hiện sai sót, Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu của các cơ quan trên và báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh trong kỳ họp thông qua tổng quyết toán năm sau.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Ban Công tác Đại biểu;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- TT/HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Công báo tỉnh;
- Văn phòng HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS(Kh).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu135/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 135/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 135/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu135/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Thắng
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 135/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 135/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Đồng Tháp

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực