Nghị quyết 136/NQ-HĐND

Nghị quyết 136/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đng nhân dân năm 2015;

Xét đề nghị ca Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình s 81/TTr-TTHĐND ngày 08/7/2018 và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021:

I. Giám sát của HĐND tỉnh tại kỳ họp

1. Tại kỳ họp giữa năm 2020 (Tổ chức vào tháng 7 năm 2020)

1.1. Giám sát thông qua việc xem xét 15 báo cáo trình kỳ họp:

- Báo cáo công tác 06 tháng của Thường trực HĐND, Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Các báo cáo của UBND tỉnh về: Kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; thực hiện ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2020.

1.2. Giám sát chuyên đề tại kỳ họp

- Về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Du lịch

- Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp của HĐND tỉnh.

1.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp.

2. Tại kỳ họp cuối năm 2020 (T chức vào tháng 12 năm 2020)

2.1. Giám sát thông qua việc xem xét 16 báo cáo trình kỳ họp

- Báo cáo công tác năm 2020 của Thường trực HĐND, Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Các báo cáo của UBND tỉnh về: Kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2019; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2020; tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh.

2.2. Giám sát chuyên đề tại kỳ họp: Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp của HĐND tỉnh.

2.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp.

II. Những nội dung giám sát chuyên đề do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện gia hai kỳ họp

1. Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh:

1.1. Tình hình thực hiện các dự án cần thu hồi và chuyển đổi mục đích sdụng đất tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2014 - 2019).

1.2. Xem xét quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Khoản 1 Điều 66 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015).

2. Giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh

2.1. Ban Pháp chế của HĐND tỉnh: Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

2.2. Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh: về quản lý Nhà nước về ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguồn xả thải lớn.

2.3. Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh: Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.4. Ban Dân tộc của HĐND tỉnh: Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ đại biểu HĐND tỉnh

3.1. Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên: Tổ chức giám sát về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện.

3.2. Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quỳnh Nhai: Tổ chức giám sát việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

4. Tham gia các đoàn giám sát theo đề nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ và các cơ quan Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh (nếu có).

Điều 2. Tổ chc thực hiện

1. Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh; trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các ban của HĐND tỉnh.

2. Căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát theo lĩnh vực được phân công; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; kịp thời báo cáo, tổng hp hoạt động giám sát theo quy định.

3. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám sát tại địa phương nơi ứng cử.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính ph;
- Văn phòng: Quốc hội, Ch
tịch nước, Chính ph;
- Ban Công tác đại biểu - VP Quốc Hội;
- Cục Kiểm tra văn b
n - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện
ủy, Thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP Tỉnh
ủy, VP UBND tnh;
- LĐ, CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Minh (250b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu136/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu136/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 136/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Sơn La

            • 17/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực