Nghị quyết 138/NQ-HĐND

Nghị quyết 138/NQ-HĐND năm 2014 về thông qua 03 đồ án quy hoạch xây dựng vùng phía Bắc, vùng phía Tây và vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Nghị quyết 138/NQ-HĐND 2014 thông qua 03 đồ án quy hoạch xây dựng Bắc Tây Nam Vĩnh Phúc 2030 2050


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA 03 ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG PHÍA BẮC, VÙNG PHÍA TÂY VÀ VÙNG PHÍA NAM ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 113/2012/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Trên cơ sở tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về thông qua 03 đồ án quy hoạch vùng phía Bắc, vùng phía Tây và vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 3 đồ án quy hoạch, gồm:

1. Quy hoạch xây dựng vùng phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Quy hoạch xây dựng vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Có đồ án quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện phê duyệt theo đúng quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ XD;
- TTTU, TTHĐND,UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, MTTQ huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTH, Công báo tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT, H (200)

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu138/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực18/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 138/NQ-HĐND 2014 thông qua 03 đồ án quy hoạch xây dựng Bắc Tây Nam Vĩnh Phúc 2030 2050


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 138/NQ-HĐND 2014 thông qua 03 đồ án quy hoạch xây dựng Bắc Tây Nam Vĩnh Phúc 2030 2050
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu138/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành18/07/2014
        Ngày hiệu lực18/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 138/NQ-HĐND 2014 thông qua 03 đồ án quy hoạch xây dựng Bắc Tây Nam Vĩnh Phúc 2030 2050

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 138/NQ-HĐND 2014 thông qua 03 đồ án quy hoạch xây dựng Bắc Tây Nam Vĩnh Phúc 2030 2050

            • 18/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực