Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ công, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc, công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công viên chức chuyên công nghệ thông tin Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 139/2014/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 108/TTr-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 118/BC-VHXH ngày 27/9/2014 của Ban VHXH HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị). Chính sách này không điều chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

1. Đối tượng áp dụng: Công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước; được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ sau:

a) Quản trị mạng; quản trị các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định của nhà nước.

b) Quản trị Cổng thông tin điện tử Hà Giang.

c) Quản trị Trang/Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Mức hỗ trợ:

a) Người có bằng chuyên môn công nghệ thông tin trình độ sau đại học: Hệ số 1,0.

b) Người có bằng chuyên môn công nghệ thông tin trình độ đại học: Hệ số 0,8.

c) Người có bằng chuyên môn công nghệ thông tin trình độ cao đẳng: Hệ số 0,6.

d) Người có bằng chuyên môn công nghệ thông tin trình độ trung cấp và người được giao nhiệm vụ chuyên trách công nghệ thông tin nhưng chưa có bằng chuyên môn về công nghệ thông tin: Hệ số 0,4.

- Cách tính hưởng hỗ trợ đặc thù: Hệ số hưởng (x) với mức lương cơ sở.

- Chế độ hỗ trợ được chi trả cùng với tiền lương hàng tháng.

3. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ chức, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với viên chức làm chuyên trách công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp không do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thì sử dụng từ nguồn thu hoặc kinh phí tự bảo đảm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2014 và áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVI, kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Các bộ: Tài chính, Nội vụ, TT&TT;
- Ban Công tác Đại biểu UBTV Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu139/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2014
Ngày hiệu lực10/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công viên chức chuyên công nghệ thông tin Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công viên chức chuyên công nghệ thông tin Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu139/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýVương Mí Vàng
        Ngày ban hành30/09/2014
        Ngày hiệu lực10/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công viên chức chuyên công nghệ thông tin Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công viên chức chuyên công nghệ thông tin Hà Giang

            • 30/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực