Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 171/QĐ-UBND 2015 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2014/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; chủ trương, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục có chuyển biến; thị trường, giá cả được bình ổn; thu ngân sách trên địa bàn tăng khá. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cấp, ngành thiếu chủ động, quyết liệt, chưa bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; hệ thống doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiếp cận vốn vay tín dụng, thị trường thu hẹp; việc xây dựng mô hình sản xuất nông lâm nghiệp còn lúng túng; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều nơi chưa đồng đều, tiến độ chậm, tư tưởng trông chờ, ỷ lại còn khá nặng nề; kết cấu hạ tầng, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn khó khăn, ách tắc; công tác quản lý, sử dụng đất còn buông lỏng; thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện, xã còn thiếu tích cực, trông chờ; kết quả cải cách hành chính còn có mặt hạn chế.

2. Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2014

Để hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của năm 2014, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định từ đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu năm 2014. Trong đó trọng tâm thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế cửa khẩu, chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo.

2. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật. Chủ động phòng, chống bệnh dịch bệnh, thiên tai; quản lý chặt chẽ chất lượng các loại giống, vật tư phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng. Tổ chức tốt Hội chợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư thiết bị nông nghiệp và thương mại khu vực phía Bắc năm 2014.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là 35 xã điểm kế hoạch đến năm 2015; phấn đấu hoàn thành 2 xã điểm Mai Pha (thành phố Lạng Sơn) và Chi Lăng (huyện Chi Lăng) trong năm 2014. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng đường giao thông nông thôn 35 xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2015.

3. Tập trung, huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu, các khu vực cửa khẩu; chủ động đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh qua địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại thành phố, các khu vực cửa khẩu. Khẩn trương xây dựng, phê duyệt đồng bộ quy hoạch chi tiết các khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu. Tích cực triển khai thực hiện các tiểu hợp phần đầu tư hạ tầng cửa khẩu Hữu Nghị, thoát nước thị trấn Đồng Đăng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Tham gia, thúc đẩy sớm hình thành Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam) - Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn tín dụng, thị trường, mặt bằng sản xuất. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm, các dự án chuyển tiếp; hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014. Đôn đốc công tác giải ngân, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn đúng thời hạn quy định, khẩn trương quyết toán công trình hoàn thành từ năm 2013 trở về trước. Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý dự án của các chủ đầu tư, thực hiện tốt cơ chế quản lý và cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước. Tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm. Triển khai Kế hoạch thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

5. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán đề ra. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu hiện có, đẩy mạnh tăng thu đối với các nguồn thu có tiềm năng, các khoản còn thất thu, phát sinh và thu hồi nợ. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo chi đúng mục đích, đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng. Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách.

6. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông và tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên; kỳ nghỉ hè cho học sinh, sinh viên; tu sửa trường, lớp, bổ sung trang thiết bị dạy và học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2014 - 2015. Đẩy mạnh thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú theo quy định. Tiếp tục nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; truyền thông giáo dục sức khỏe về dân số - kế hoạch hoá gia đình, phòng chống HIV/AIDS. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9, thành lập Quân đội nhân dân và Quốc phòng toàn dân, các hoạt động hướng về biển đảo... Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2014 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện và toàn tỉnh lần thứ II.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, các chế độ cho người lao động. Hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. Tiếp tục thực hiện dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề, dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hoàn thành đề án nâng cấp trường Trung cấp nghề thành trường Cao đẳng nghề Việt - Đức.

7. Khẩn trương nghiệm thu, chuyển giao các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống. Triển khai xây dựng điểm thông tin khoa học công nghệ tại 10 xã thuộc 5 huyện của tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách quản lý đất đai thuộc thẩm quyền theo Luật Đất đai 2013. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính của các xã theo kế hoạch.

8. Tăng cường thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tập trung thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2014, về khắc phục chỉ số Cải cách hành chính tỉnh năm 2012 bị đánh giá thấp. Thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Văn Lãng.

Tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên đề diện rộng về quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là các dự án có khối lượng nợ đọng lớn, tiến độ thi công chậm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động đối thoại trực tiếp, giải quyết tốt các vụ việc mới phát sinh, không để hình thành các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Căn cứ chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục nắm bắt tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề có liên quan; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi, hòa bình ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Hoàn thành công tác tuyển quân đợt 2 đảm bảo yêu cầu. Tổ chức tốt chương trình diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và 2 huyện Văn Quan, Hữu Lũng.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông theo cả 3 tiêu chí; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chấp hành Tỉnh uỷ về Hội nhập quốc tế; tập trung củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện với Quảng Tây, Trung Quốc. Chuẩn bị tốt các nội dung tham dự phiên họp Uỷ ban công tác liên hợp 4 tỉnh biên giới với Quảng Tây, Trung Quốc. Tiếp tục mở rộng quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế trong vận động, thu hút các nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) cho đầu tư phát triển.

10. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

11. Triển khai xây dựng, giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 theo đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ chín thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu139/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực26/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Lạng Sơn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu139/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýPhùng Thanh Kiểm
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực26/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Lạng Sơn

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Lạng Sơn