Nghị quyết 13i/NQ-HĐND

Nghị quyết 13i/NQ-HĐND năm 2009 về chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình bán công sang loại hình công lập tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13i/NQ-HĐND chuyển đổi Trường bán công sang công lập Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13i/NQ-HĐND

Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÙI THỊ XUÂN, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẶNG TRẦN CÔN TỪ LOẠI HÌNH BÁN CÔNG SANG LOẠI HÌNH CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5476/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân và Trường trung học phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình trường bán công sang loại hình trường công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua chủ trương chuyển đổi Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân và Trường trung học phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình trường bán công sang loại hình trường công lập.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án và quyết định chuyển đổi 03 trường trung học phổ thông bán công trên sang trường trung học phổ thông công lập theo luật định, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2010.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 13 thông qua.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP: CT nước, Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, PCT, UVTT HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy;
- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố Huế;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu VT, THVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13i/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13i/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực10/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13i/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13i/NQ-HĐND chuyển đổi Trường bán công sang công lập Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13i/NQ-HĐND chuyển đổi Trường bán công sang công lập Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13i/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực10/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13i/NQ-HĐND chuyển đổi Trường bán công sang công lập Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13i/NQ-HĐND chuyển đổi Trường bán công sang công lập Thừa Thiên Huế

            • 10/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực