Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, và các cơ quan hữu quan; tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các ý kiến thảo luận đóng góp của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,

QUYẾT NGHỊ:

Tán thành với Báo cáo năm 2007 và Chương trình công tác chủ yếu năm 2008 của Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn.

Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và các cơ quan chuyên môn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ các giải pháp chủ yếu năm 2008.

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NĂM 2007:

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc, từ đó đã thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 được ổn định và có nhiều lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Cụ thể việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 đạt kết quả như sau:

1. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện cả năm đạt 100,9% kế hoạch, tăng 25,2% so với năm 2006, thương mại - dịch vụ đạt 101,45%, tăng 23,19% so với năm 2006. Đối với sản xuất nông nghiệp bước đầu thực hiện đề án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tuy kết quả chưa cao nhưng đã góp phần nâng tổng giá trị sản lượng đạt 98,4% kế hoạch, tăng 10,57% so với năm 2007, nâng thu nhập bình quân trên 01ha đất nông nghiệp là 69,74 triệu đồng.

2. Thu ngân sách nhà nước năm 2007 vượt 27,37% so với chỉ tiêu Nghị quyết, thu ngân sách địa phương vượt 82,8%, thu ngân sách huyện vượt 79,23%, thu ngân sách xã vượt 64,76%. Chi ngân sách địa phương vượt 44,13%, chi ngân sách huyện vượt 49,3%, chi ngân sách xã vượt 53,1%.

3. Tổng giá trị khối lượng thực hiện trong năm 2007 đạt 80,67%, trong đó vốn ngân sách thành phố tập trung đạt 71,30%, vốn thành phố phân cấp đạt 74,88%, vốn huyện đạt 83,94%.

4. Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ấp 5 xã Xuân Thới Sơn, ấp 6 xã Xuân Thới Thượng theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 chưa thực hiện hoàn thành.

5. Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tiến độ vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội chung trong toàn huyện.

6. Tình hình quản lý đất đai xây dựng có chặt chẽ hơn, ý thức chấp hành của người dân cao hơn, tuy nhiên số vụ vi phạm vẫn còn xảy ra.

7. Việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực Văn hóa - xã hội đạt và vượt chỉ tiêu; giáo dục, y tế tiếp tục nâng cao chất lượng; Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt kết quả cao. Hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin đạt nhiều kết quả tốt, phong trào thể dục thể thao giữ vững được thành tích. Tuy nhiên, cần quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế phục vụ sự nghiệp văn hóa - thể dục thể thao.

8. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quân sự, quốc phòng được tổ chức thực hiện tốt theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã đề ra.

9. Công tác cải cách hành chính, thực hiện năm cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, thái độ tinh thần phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tốt hơn, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước từ huyện đến xã cần phải cải cách mạnh hơn nữa thủ tục hồ sơ trong lĩnh vực nhà đất.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008:

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn thống nhất theo phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, trong quá trình điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội huyện, cần tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch, nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp.

2. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, ưu tiên xây dựng các công trình thuộc khối trường học, bệnh viện, trạm y tế, xã hội hóa việc đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục, y tế, thể dục thể thao.

3. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch trường lớp đến năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết, xúc tiến nhanh việc điều chỉnh quy hoạch không còn phù hợp.

4. Thu - chi ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tăng cường kiểm tra nâng cao hiệu quả việc quản lý đất đai xây dựng, thực hiện tốt chủ trương liên thông một cửa từ xã đến huyện trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

6. Phấn đấu thực hiện hoàn thành phổ cập trung học, hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 80%, trung học phổ thông đạt 90%, giải quyết việc làm cho 4500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,63%, tim chủng 07 loại Vắcxin cho trẻ em đạt 100%, phấn đấu có 97% khu phố, ấp ra mắt Ban Vận động xây dựng ấp, khu phố văn hóa, trong đó có 60% đạt chuẩn. Giữ vững thành tích trong hoạt động sự nghiệp văn hóa thể thao.

7. Thực hiện có kết quả nếp sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tốt môi trường, cảnh quan đô thị.

8. Giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Tiếp tục củng cố quốc phòng, bảo vệ tốt các mục tiêu trọng điểm, nâng cao thành tích công tác huấn luyện hội thao, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn phối hợp hoạt động, tăng cường công tác giám sát, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn, các tổ chức thành viên và Đài Truyền thanh, Bản tin Hóc Môn tuyên truyền, phổ biến động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008 đạt kết quả cao.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Hóc Môn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Hóc Môn

            • 18/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực