Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND danh mục, mức thu tỷ lệ để lại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được thay thế bởi Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND sửa đổi quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND danh mục, mức thu tỷ lệ để lại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2008/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH DANH MỤC, MỨC THU VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú;
Qua quá trình thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về chế độ, danh mục, mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Xét Tờ trình số 1155/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung chế độ, danh mục, mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có nội dung biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết, tổ chức thực hiện thu, quản lý, sử dụng tiền thu phí, lệ phí theo quy định và định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

BIỂU CHI TIẾT

DANH MỤC, MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

Danh mục

Mức thu

Ghi chú

A

B

1

2

 A

DANH MỤC THU PHÍ

 

 

 I

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ

 

 

1

Phí chợ

 

 

Chợ Trung tâm thị xã Cao Bằng

 

Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách

a1

Ki ốt mặt tiền thuộc đường phố Kim Đồng

33.000 đồng/m2

Theo tháng

a2

Ki ốt mặt tiền đường lên vườn hoa

31.000 đồng/m2

Theo tháng

a3

Các ki ốt còn lại

29.000 đồng/m2

Theo tháng

a4

Các quầy trong đình chợ

 

Theo tháng

 

 - Tầng I

26.000 đồng/m2

 

 

 - Tầng II

23.000 đồng/m2

 

a5

Các cá nhân lưu động đặt bàn cờ và các trò chơi khác v.v… trong dịp hội chợ và các lễ hội

35.000 đồng/1 bàn

Tính theo đợt hội chợ, lễ hội

 b

Chợ Xanh thị xã Cao Bằng

 

Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách

b1

Các ki ốt mặt tiền

31.000 đồng/m2

Theo tháng

b2

Các ki ốt trong chợ

29.000 đồng/m2

Theo tháng

b3

Kinh doanh trong đình chợ có mái che

31.000 đồng/m2

Theo tháng

b4

Kinh doanh ngoài sân có mái che

22.000 đồng/m2

Theo tháng

b5

Kinh doanh cố định ngoài sân hàng rau, thực phẩm tươi sống

5.000 đồng/ngày

Người bán

b6

Nhân dân tự sản xuất đem bán

2.000 đồng/ngày

Người bán

 c

Chợ huyện

 

Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách

c1

Hàng thịt lợn

6.000 đồng

Lượt vào chợ

c2

Hàng vải, quần áo, hàng tạp hoá

6.000 đồng

Lượt vào chợ

c3

Hàng nông sản thực phẩm

6.000 đồng

Lượt vào chợ

c4

Các mặt hàng khác còn lại

2.000 đồng

Lượt vào chợ

c5

Xe tải vào chợ bán hàng trên xe

25.000 đồng

Lượt vào chợ

c6

Xe con vào chợ bán hàng trên xe

15.000 đồng

Lượt vào chợ

c7

Buôn bán trâu, bò, ngựa trong khu chợ

10.000 đồng/con

Lượt vào chợ

c8

Các hộ kinh doanh cố định được Nhà nước đầu tư xây dựng

11.000 đồng/m2

Theo tháng

c9

Các cá nhân lưu động đặt bàn cờ và các trò chơi khác v.v… trong dịp hội chợ và các lễ hội

25.000 đồng

Tính theo đợt hội chợ, lễ hội

Chợ xã, liên xã (cụm xã)

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

d1

Hàng thịt lợn

5.000 đồng/con

Lượt vào chợ

d2

Hàng vải, quần áo, hàng tạp hoá

5.000 đồng/sạp

Lượt vào chợ

d3

Hàng nông sản thực phẩm

4.000 đồng/sạp

Lượt vào chợ

d4

Các mặt hàng khác còn lại

2.000 đồng/lượt

Lượt vào chợ

d5

Xe tải vào chợ bán hàng trên xe

15.000 đồng/xe

Lượt vào chợ

d6

Xe con vào chợ bán hàng trên xe

10.000 đồng/xe

Lượt vào chợ

d7

Buôn bán trâu, bò, ngựa trong khu chợ và các điểm có mua bán trâu, bò, ngựa

7.000 đồng/con

Lượt vào chợ

d8

Các hộ kinh doanh cố định được Nhà nước đầu tư xây dựng

5.000 đồng/m2

Thu theo tháng

 e

Chợ cửa khẩu Tà Lùng

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

e1

Kinh doanh cố định (chỗ bán hàng)

 

 

 

 - Kinh doanh trong chợ trung tâm

20.000 đồng/m2/tháng

Thu theo tháng

 

 - Kinh doanh trong đình chợ khung thép (bán hàng gạo, thực phẩm …)

4.000 đồng/m2/tháng

Thu theo tháng

Các chợ tại phường, xã thuộc thị xã quản lý (trừ phường Hợp Giang)

 

Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách

g1

Các ki ốt mặt tiền

28.000 đồng/m2

Thu theo tháng

g2

Các ki ốt trong chợ

26.000 đồng/m2

Thu theo tháng

g3

Kinh doanh trong đình chợ có mái che

28.000 đồng/m2

Thu theo tháng

g4

Kinh doanh ngoài sân có mái che

20.000 đồng/m2

Thu theo tháng

g5

Kinh doanh cố định ngoài sân hàng rau, thực phẩm tươi sống

4.000 đồng/ngày

Người bán

g6

Nhân dân tự sản xuất đem bán

1.000 đồng/ngày

Người bán

2

Phí đấu giá

 

 

a

Mức thu phí đấu giá

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

a1

Tài sản có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống

50.000 đồng/tài sản

 

a2

Tài sản có giá trị từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng

5 % giá trị tài sản bán được

 

a3

Tài sản có giá trị trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

 

 

 

 - Giá trị từ 101 triệu đồng - 300 triệu đồng

5.000.000 đồng cộng thêm 0,6 % giá trị tài sản bán được

 

 

 - Giá trị từ 301 triệu đồng - 500 triệu đồng

7.500.000 đồng cộng thêm 0,5 % giá trị tài sản bán được

 

 

 - Giá trị từ 501 triệu đồng - 800 triệu đồng

12.000.000 đồng cộng thêm 0,4 % giá trị tài sản bán được

 

 

 - Giá trị từ 801 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

16.500.000 đồng cộng thêm 0,3 % giá trị tài sản bán được

 

a4

Tài sản có giá trị trên 1 tỷ đồng

20.000.000 đồng cộng thêm 0,2 % giá trị tài sản bán được

 

a5

Trường hợp không bán được tài sản

50 % mức thu phí quy định cho loại tài sản đó

Tối đa không được thu vượt quá 30 triệu đồng

b

Mức thu phí đấu giá đối với tổ chức, đơn vị, người tham gia đấu giá tài sản

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

b1

Có giá trị từ 20.000.000 đồng trở xuống

20.000 đồng/hồ sơ

 

b2

Có giá trị trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

50.000 đồng/hồ sơ

 

b3

Có giá trị trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

100.000 đồng/hồ sơ

 

b4

Có giá trị trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000 đồng/hồ sơ

 

b5

Có giá trị trên 500.000.000 đồng

500.000 đồng/hồ sơ

 

b6

Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không tổ chức được

Người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí đấu giá tài sản mà người tham gia đấu giá tài sản đã nộp

 

c

Phí đấu giá quyền sử dụng đất

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

c1

Thu theo giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

 

 

 

 - Có giá trị từ 200.000.000 đồng trở xuống

100.000 đồng/hồ sơ

 

 

 - Có giá trị trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000 đồng/hồ sơ

 

 

 - Có giá trị trên 500.000.000 đồng

500.000 đồng/hồ sơ

 

c2

Thu theo diện tích

 

 

 

 - Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000 đồng/hồ sơ

 

 

 - Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000 đồng/hồ sơ

 

 

 - Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000 đồng/hồ sơ

 

 

 - Từ trên 5 ha

5.000.000 đồng/hồ sơ

 

d

Phí đấu giá khai thác vàng

1.000.000 đồng/hồ sơ

Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách

3

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

 

 - Dự án, công trình có giá trị dưới 7 tỷ đồng trở xuống

0,05 %/giá trị gói thầu

 

 

 - Dự án, công trình có giá trị từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng

0,04 %/giá trị gói thầu

 

 

 - Dự án, công trình có giá trị trên 15 tỷ đồng trở lên

0,03 %/giá trị gói thầu

 

 II

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC
 GIAO THÔNG - VẬN TẢI

 

 

1

Phí qua cầu treo địa phương quản lý

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

1.1

Ô tô từ 2,5 tấn đến dưới 10 tấn

20.000 đồng/lượt

Lượt đi

1.2

Xe vận tải dưới 2,5 tấn

15.000 đồng/lượt

Lượt đi

1.3

Xe máy

2.000 đồng/lượt

Lượt đi

1.4

Xe đạp (không thu đối với cầu treo nằm ở khu vực các xã vùng III)

1.000 đồng/lượt

Lượt đi

1.5

Xe các loại do súc vật kéo

5.000 đồng/lượt

Lượt đi

2

Phí sử dụng bến bãi

 

 

 a

Tại địa bàn thị xã Cao Bằng

 

Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách

a1

Phí ra vào bến xe

 

 

 

 - Xe khách

 

Tính cho một lần vào bến để đón khách

 

 + Loại xe từ trên 50 ghế ngồi

40.000 đồng/lượt

 

 

 + Loại xe từ 40 đến 50 ghế ngồi

30.000 đồng/lượt

 

 

 + Loại xe từ 25 đến dưới 40 ghế ngồi

25.000 đồng/lượt

 

 

 + Loại xe từ 16 đến 24 ghế ngồi

20.000 đồng/lượt

 

 

 + Loại xe dưới 16 ghế ngồi

15.000 đồng/lượt

 

 

 - Xe tải

 

Tính cho một lần vào bến để bốc hàng

 

 + Xe dưới 15 tấn

30.000 đồng/lượt

 

 

 + Xe từ trên 15 tấn

40.000 đồng/lượt

 

 

 - Xe xích lô, xe thồ, xe máy

5.000 đồng/lượt

 

a2

Phí đỗ xe ban đêm trong bến xe

 

 

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

 - Xe tải trên 5 tấn

 

Tính 1 đêm

 

 + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

 

 

 + Xe từ trên 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe

 

 

 - Xe khách dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

 - Xe khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

a3

Phí đỗ xe ban ngày trong bến xe

 

 

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

 - Xe tải trên 5 tấn

 

 

 

 + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

 + Xe từ trên 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

 - Xe khách dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

 - Xe khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

a4

Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm

 

 

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

 - Xe tải trên 5 tấn

 

 

 

 + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

40.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

 + Xe từ trên 15 tấn trở lên

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

 - Xe khách dưới 30 ghế

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

 - Xe khách từ 30 ghế trở lên

80.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

Tại địa bàn các huyện

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

b1

Phí ra vào bến xe

 

 

 

 - Xe khách

 

Tính 1 lần vào bến

 

 + Loại xe từ 40 ghế ngồi trở lên

30.000 đồng/lần

Tính cho 1 lần vào bến để đón khách

 

 + Loại xe từ 25 đến dưới 40 ghế ngồi

25.000 đồng/lần

Tính cho 1 lần vào bến để đón khách

 

 + Loại xe dưới 25 ghế ngồi

20.000 đồng/lần

Tính cho 1 lần vào bến để đón khách

 

 - Xe tải (kể cả bến xe khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng)

 

Tính 1 lần vào bến để bốc hàng

 

 Trong đó: - Xe dưới 15 tấn

20.000 đồng/lần

 

 

 - Xe từ 15 tấn trở lên

25.000 đồng/lần

 

 

 - Xe xích lô, xe thồ, xe máy

5.000 đồng/lượt

 

b2

Phí đỗ xe ban đêm trong bến xe

 

 

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

 - Xe tải trên 5 tấn

 

Tính 1 đêm

 

 + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

 

 

 + Xe từ trên 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe

 

 

 - Xe khách dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

 - Xe khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

b3

Phí đỗ xe ban ngày trong bến xe

 

 

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

 - Xe tải trên 5 tấn

 

 

 

 + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

 + Xe từ trên 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

 - Xe khách dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

 - Xe khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

b4

Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm

 

 

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

 - Xe tải trên 5 tấn

 

 

 

 + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

40.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

 + Xe từ trên 15 tấn trở lên

50.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

 - Xe khách dưới 30 ghế

50.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

 - Xe khách từ 30 ghế trở lên

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

Quy định mức thu đối các phương tiện giao thông bị thu giữ tại kho, bãi theo thời gian quy định do vi phạm an toàn giao thông

 

 

c1

Tại tỉnh

 

Để lại cho cơ quan, đơn vị cho thuê kho, bãi 20%; cho tổ chức, đơn vị ra Quyết định xử phạt vi phạm giao thông 50%; nộp vào ngân sách 30%

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

20.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

 - Xe tải trên 5 tấn

 

Tính cho cả ngày đêm

 

 + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

 

 

 + Xe từ trên 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe

 

 

 - Xe khách dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

 - Xe khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

 - Xe gắn máy

10.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

 - Xe đạp

2.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

c2

Tại các huyện, thị

 

Để lại cho cơ quan, đơn vị cho thuê kho, bãi 20%; cho tổ chức, đơn vị ra Quyết định xử phạt vi phạm giao thông 50%; nộp vào ngân sách 30%

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

20.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

 - Xe tải trên 5 tấn

 

Tính cho cả ngày đêm

 

 + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

 

 

 + Xe từ trên 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe

 

 

 - Xe khách dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

 - Xe khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

 - Xe gắn máy

10.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

 - Xe đạp

2.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 d

 Phí vào bãi kiểm hoá khu vực cửa khẩu

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

 

 - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính cho 1 lần vào bãi

 

 - Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

Tính cho 1 lần vào bãi

 

 - Xe từ trên 15 tấn

30.000 đồng/xe

Tính cho 1 lần vào bãi

III 

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, LIÊN LẠC

 

 

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất (phí khai thác không bao gồm chi phí in ấn, sao chép, nhân bản)

 

 - Đơn vị cấp tỉnh 50%; 50% nộp ngân sách

 - Các huyện, thị 30%; 70% nộp ngân sách

1.1

Điểm tọa độ, độ cao Nhà nước, điểm tọa độ chính

50.000 đồng/điểm

 

1.2

Bản đồ địa chính

80.000 đồng/tờ

 

1.3

Các loại bản đồ khác (quy hoạch, hiện trạng, giao đất giao rừng, bản đồ đất hành chính)

40.000 đồng/tờ giấy A0

 

1.4

Hồ sơ tài liệu khoa học, kỹ thuật khác

50.000 đồng/lần khai thác

 

1.5

Hồ sơ tài liệu hành chính

5.000 đồng/trang A4

 

2

Phí thư viện

 

Để lại đơn vị thu 100%

Thư viện tỉnh

 

 

a1

Đối với thẻ bạn đọc

 

Một năm

 

 - Người lớn

10.000 đồng/thẻ

 

 

 - Thiếu nhi

5.000 đồng/thẻ

 

a2

Đối với thể mượn sách về nhà

 

Một năm

 

 - Người lớn

15.000 đồng/thẻ

 

 

 - Thiếu nhi

8.000 đồng/thẻ

 

a3

Phí đọc tài liệu qúy hiếm và phòng đọc đặc biệt

30.000 đồng/thẻ

 

Thư viện các huyện

 

 

b1

Đối với thẻ bạn đọc

 

Một năm

 

 - Người lớn

6.000 đồng/thẻ

 

 

 - Thiếu nhi

3.000 đồng/thẻ

 

b2

Đối với thể mượn sách về nhà

 

Một năm

 

 - Người lớn

10.000 đồng/thẻ

 

 

 - Thiếu nhi

5.000 đồng/thẻ

 

 IV

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

 

 

1

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, xe xích lô, xe công nông áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh Cao Bằng (kể cả khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh)

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

a

Trông giữ xe ô tô

 

 

a1

Xe có trọng tải từ 10 tấn trở lên

 

 

 

 + Trông giữ theo tháng

200.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ cả ngày + đêm

20.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ qua đêm

15.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ ban ngày

7.000 đồng

Tính 1 xe

a2

Xe có trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 10 tấn

 

 

 

 + Trông giữ theo tháng

150.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ cả ngày + đêm

18.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ qua đêm

10.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ ban ngày

6.000 đồng

Tính 1 xe

a3

Xe có trọng tải dưới 2,5 tấn

 

 

 

 + Trông giữ theo tháng

120.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ cả ngày + đêm

15.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ qua đêm

10.000 đồng

Tính 1 xe

 

 + Trông giữ ban ngày

5.000 đồng

Tính 1 xe

a4

Xe ô tô gửi dưới 6 giờ/ngày

4.000 đồng

Tính 1 xe

b

Trông giữ xe gắn máy

 

 

 

 - Trông ban ngày

2.000 đồng

Tính 1 xe/1 lần gửi

 

 - Trông ban đêm

3.000 đồng

Tính 1 xe/1 lần gửi

 

 - Trông cả ngày + đêm

4.000 đồng

Tính 1 xe/1 lần gửi

c

Trông giữ xe đạp

 

 

 

 - Trông ban ngày

1.000 đồng

Tính 1 xe/1 lần gửi

 

 - Trông ban đêm

2.000 đồng

Tính 1 xe/1 lần gửi

 

 - Trông cả ngày + đêm

3.000 đồng

Tính 1 xe/1 lần gửi

2

Các quầy buôn bán tại trung tâm

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

a

Tại chợ Xanh thị xã Cao Bằng

 

 

 

 - Hàng gửi để tại ki ốt

90.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

 

 - Hàng gửi tại quầy

60.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

b

Tại chợ Trung tâm thị xã Cao Bằng

 

 

 

 - Các ki ốt chợ

90.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

 

 - Các ô quầy

60.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

3

Các quầy chợ cửa khẩu Tà Lùng (thu các hộ gửi hàng)

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

 

 - Các ô quầy trong chợ trung tâm

90.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

 

 - Các ô quầy trong đình chợ khung thép

30.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

 V

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI

 

 

1

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử địa phương quản lý

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

1.1

Động Ngườm Ngao - huyện Trùng Khánh

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 20.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/ người

 

1.2

Hồ Thăng Hen - huyện Trà Lĩnh

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 20.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/người

 

1.3

Khu di tích lịch sử Pác Bó

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

1.4

Khu di tích lịch sử xã Đức Long - huyện Thạch An

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

1.5

Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo - huyện Nguyên Bình

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

1.6

Thác Bản Giốc - huyện Trùng Khánh

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 15.000 đồng/lần/ gười

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

VI 

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Phí vệ sinh

 

 

a

Trên địa bàn thị xã

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

a1

Cá nhân có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại phường, xã, thị xã nằm trên trục các đường có xe gom rác của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị đến thu gom, hoặc cách 100 m điểm tập kết rác do Công ty Môi trường quy định

3.000 đồng/người

Thu theo tháng

a2

Các hộ buôn bán nhỏ, kinh doanh tại nhà (hàng nước, bánh cuốn, may mặc, sửa chữa công cụ, dụng cụ cầm tay, cắt tóc, uốn sấy tóc...)

15.000 đồng/hộ

Thu theo tháng

a3

Các cửa hàng tư nhân, sản xuất đồ gỗ, sản xuất cửa hoa sắt, đồ trang trí nội thất, hàng tạp hoá, sửa chữa đồ điện gia đình, nhà trọ tư nhân, sửa chữa xe máy, hiệu tóc ở ki ốt và các dịch vụ khác

35.000 đồng/hộ kinh doanh

Thu theo tháng

a4

Các hàng ăn uống, giải khát, bán hàng đêm ở ki ốt (được phép kinh doanh từ 18h đến 23h30')

65.000 đồng/hộ

Thu theo tháng

a5

Các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, khách sạn, các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất yêu cầu hợp đồng thu gom rác thải với Công ty Môi trường đô thị công cộng hoặc Tổ vệ sinh môi trường, theo khối lượng rác thải thực tế

 

Thu theo tháng

 

 - Cơ quan dưới 10 người

30.000 đồng/tháng

 

 

 - Cơ quan từ 10 người đến dưới 30 người

50.000 đồng/tháng

 

 

 - Cơ quan từ 30 người đến 50 người

80.000 đồng/tháng

 

 

 - Cơ quan từ trên 50 người trở lên

120.000 đồng/tháng

 

 

 - Bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh (tính theo lượng rác thực tế)

Tính theo giá quy định hiện hành (không quá 160.000 đồng/m3 rác)

 

 

 - Cơ sở sửa chữa ô tô

50.000 đồng/tháng

 

a6

Phí sử dụng tạm thời bên lề đường, hè phố để kinh doanh ăn uống, giải khát vào ban đêm từ 18h đến 23h30' ở những khu vực được phép kinh doanh (về ban ngày nghiêm cấm)

 

 

 

 - Địa bàn phường Hợp Giang

 

Thu theo tháng

 

 + Hàng cà phê

100.000 đồng

 

 

 + Hàng cháo, phở

100.000 đồng

 

 

 + Các mặt hàng khác

40.000 đồng

 

 

 + Hàng quà

30.000 đồng

 

 

 - Địa bàn phường Sông Hiến, Sông Bằng, Tân Giang

 

Thu theo tháng

 

 + Hàng cà phê

80.000 đồng

 

 

 + Hàng cháo, phở

60.000 đồng

 

 

 + Hàng nước giải khát hoa quả

30.000 đồng

 

 

 + Các mặt hàng khác

20.000 đồng

 

 

 - Địa bàn các xã còn lại

 

Thu theo tháng

 

 + Hàng cà phê

60.000 đồng

 

 

 + Hàng cháo, phở

50.000 đồng

 

 

 + Các mặt hàng khác

20.000 đồng

 

a7

Đối với các công trình xây dựng để vật liệu được Công ty Môi trường đô thị hoặc Tổ vệ sinh môi trường quy định

8.000 đồng/m2

Tính theo tháng (trong thời gian xây dựng)

a8

Phí đối với điểm dịch vụ rửa xe

 

 

 

 - Điểm rửa xe ô tô, xe máy

100.000 đồng/tháng

Tính theo tháng

 

 - Điểm chỉ rửa xe máy

50.000 đồng/tháng

Tính theo tháng

 b

Trên địa bàn các huyện (bao gồm xã, thị trấn, trung tâm các huyện, thị tứ có dịch vụ thu gom rác)

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

b1

Cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại xã, thị trấn, trun tâm huyện lỵ, thị tứ có dịch vụ thu gom rác

3.000 đồng/người

Thu theo tháng

b2

Các cơ sở buôn bán nhỏ, kinh doanh tại nhà (hàng nước, bánh cuốn, may mặc, sản xuât, sửa chữa công cụ, dụng cụ cầm tay, cắt tóc, uốn sấy tóc...)

15.000 đồng/cơ sở

Thu theo tháng

b3

Các cửa hàng tư nhân, sản xuất đồ gỗ, sản xuất cửa hoa sắt, đồ trang trí nội thất, hàng tạp hoá, sửa chữa đồ điện gia đình, nhà trọ tư nhân, sửa chữa xe máy, hiệu tóc ở ki ốt và các dịch vụ khác

30.000 đồng/hộ

Thu theo tháng

b4

Các cửa hàng ăn uống, giải khát, bán hàng đêm ở ki ốt (được phép kinh doanh tại các địa điểm tạm thời)

50.000 đồng/hộ

Thu theo tháng

b5

Các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, khách sạn, các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất yêu cầu hợp đồng thu gom rác thải với Công ty Môi trường đô thị công cộng hoặc Tổ vệ sinh môi trường, theo khối lượng rác thải thực tế

 

 

 

 - Cơ quan dưới 10 người

30.000 đồng

Thu theo tháng

 

 - Cơ quan từ 10 người đến dưới 30 người

80.000 đồng

Thu theo tháng

 

 - Cơ quan từ 30 người đến 50 người

80.000 đồng

Thu theo tháng

 

 - Cơ quan từ 50 người trở lên

120.000 đồng

Thu theo tháng

 

 - Bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh (tính theo lượng rác thực tế)

Tính theo giá quy định hiện hành (không quá 160.000 đồng/m3 rác)

 

 

 - Cơ sở sửa chữa ô tô

50.000 đồng

Thu theo tháng

b6

Phí sử dụng tạm thời bên lề đường, hè phố để kinh doanh ăn uống, giải khát vào ban đêm từ 18h đến 23h30' (về ban ngày nghiêm cấm)

 

 

 

 - Hàng cà phê

60.000 đồng

Thu theo tháng

 

 - Hàng cháo, phở

50.000 đồng

Thu theo tháng

 

 - Các mặt hàng khác

20.000 đồng

Thu theo tháng

b7

Đối với các công trình xây dựng để vật liệu được Công ty Môi trường đô thị hoặc Tổ vệ sinh môi trường quy định

5.000 đồng/m2

Theo tháng (trong thời gian xây dựng)

b8

Phí đối với điểm dịch vụ rửa xe

 

 

 

 - Điểm rửa xe ôtô, xe máy

60.000 đồng

Thu theo tháng

 

 - Điểm chỉ rửa xe máy

30.000 đồng

Thu theo tháng

2

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

 

Để lại đơn vị thu 10%; 90% nộp ngân sách

 

 - Đối với địa bàn thị xã

7 %/giá 1 m3 nước chưa có thuế theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sử dụng nguồn nước của trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh

 

 - Các huyện

6 %/giá 1 m3 nước chưa có thuế theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sử dụng nguồn nước của trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh

3

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

3.1

 - Giấy phép sử dụng từ 2 năm trở lên

 

 

 

 + Cấp phép mới

3.000.000 đồng/1 giấy phép

 

 

 + Cấp giấy phép gia hạn

1.500.000 đồng/1 giấy phép

 

3.2

 - Giấy phép sử dụng dưới 2 năm

 

 

 

 + Cấp phép mới

2.000.000 đồng/1 giấy phép

 

 

 + Cấp giấy phép gia hạn

1.000.000 đồng/1 giấy phép

 

4

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

4.1

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

Tối đa 5.000.000 đồng/1 báo cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phù hợp với quy mô của từng dự án

 

 - Thẩm định bổ sung

Tối đa 2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 - Thẩm định bản cam kết bảo vệ môi trường

 

 

 

 + Báo cáo cam kết lần đầu

1.000.000 đồng/báo cáo

 

 

 + Báo cáo cam kết bổ sung

500.000 đồng/báo cáo

 

4.2

Phí thẩm định đề án báo cáo thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

 

 

 

 - Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước < 200 m3/ngày đêm

200.000 đồng/hồ sơ

 

 

 - Đề án báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến < 500 m3/ngày đêm

500.000 đồng/hồ sơ

 

 

 - Đề án báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến < 1.000 m3/ngày đêm

1.200.000 đồng/hồ sơ

 

 

 - Đề án thăm dò có lưu lượng từ 1.000 m3 đến < 3.000 m3/ngày đêm

2.100.000 đồng/hồ sơ

 

5

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

5.1

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng < 200 m3/ngày đêm

200.000 đồng/hồ sơ

 

5.2

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng từ 200 đến < 500 m3/ngày đêm

700.000 đồng/hồ sơ

 

5.3

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng từ 500 đến < 1.000 m3/ngày đêm

1.600.000 đồng/hồ sơ

 

5.4

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng từ 1.000 đến < 3.000 m3/ngày đêm

2.800.000 đồng/hồ sơ

 

6

Phí thẩm định đề án báo cáo khai thác sử dụng nước mặt

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

6.1

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng < 0,1 m3/s; để phát điện với công suất < 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng < 500 m3/ngày đêm

300.000 đồng/hồ sơ

 

6.2

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 0,1 m3/s đến < 0,5 m3/s; để phát điện với công suất từ 50 kw đến < 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến < 3.000 m3/ngày đêm

800.000 đồng/hồ sơ

 

6.3

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 0,5 m3/s đến < 1 m3/s; để phát điện với công suất từ 200 kw đến < 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến < 20.000 m3/ngày đêm

2.000.000 đồng/hồ sơ

 

6.4

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 1 m3/s đến < 2 m3/s; để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến < 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến < 50.000 m3/ngày đêm

3.500.000 đồng/hồ sơ

 

7

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

7.1

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước < 100 m3/ngày đêm

300.000 đồng/hồ sơ

 

7.2

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến < 500 m3/ngày đêm

800.000 đồng/hồ sơ

 

7.3

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 đến < 2.000 m3/ngày đêm

2.000.000 đồng/hồ sơ

 

7.4

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 đến < 5.000 m3/ngày đêm

3.500.000 đồng/hồ sơ

 

8

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

700.000 đồng/hồ sơ

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

9

Từ khoản 5 đến khoản 9 (khi thẩm định gia hạn, bổ sung)

Thu 50 % mức thẩm định lần đầu

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

 VII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG

 

 

1

Phí xây dựng

 

Để lại đơn vị 20%; 80% nộp ngân sách

 a

Các công trình xây dựng để sản xuất, kinh doanh

 

 

a1

Đối với công trình có mức vốn đầu tư xây dựng thuộc nhóm A

0,3 % chi phí xây dựng công trình chưa có thuế

 

a2

Đối với công trình có mức vốn đầu tư xây dựng thuộc nhóm B

0,6 % chi phí xây dựng công trình chưa có thuế

 

a3

Đối với công trình có mức vốn đầu tư xây dựng thuộc nhóm C

1 % chi phí xây dựng công trình chưa có thuế

 

 b

Công trình xây dựng nhà ở

 

 

 

 - Tại thị xã, trung tâm huyện, thị tứ

6.000 đồng/m2

Tính trên m2 sàn

 

 - Tại các địa điểm khác

4.200 đồng/m2

Tính trên m2 sàn

 

 - Công trình nhà ở xây dựng tạm

Không thu

 

2

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

 

Để lại đơn vị 90%; 10% nộp ngân sách

2.1

Tỷ lệ1/500

500 đồng/m2

 

2.2

Tỷ lệ1/1000

200 đồng/m2

 

3

Phí thẩm định cơ quan sử dụng đất

 

Để lại đơn vị 30%; 70% nộp ngân sách

 

 - Cấp mới

1.000.000 đồng/hồ sơ

Đối với các tổ chức, đơn vị

 

 - Cấp lại

500.000 đồng/hồ sơ

Đối với các tổ chức, đơn vị

3.1

Đối với đất ở hộ gia đình khu vực nông thôn

100.000 đồng/hồ sơ

Không phân biệt cấp mới và cấp lại

3.2

Đối với hộ gia đình ở thị xã , thị trấn

300.000đồng/hồ sơ

Không phân biệt cấp mới và cấp lại

VIII 

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

 

 

1

Phí xét tuyển vào các trường đào tạo

 

Để lại đơn vị thu 100%

 

- Xét tuyển vào trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (thu theo hồ sơ đăng ký)

40.000 đồng/học sinh

 

 

- Xét tuyển vào trường Cao đẳng (thu học sinh trúng tuyển)

100.000 đồng/học sinh

 

2

Phí thi tuyển vào các trường đào tạo

 

Để lại đơn vị thu 100%

 

- Thi vào các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, Cao đẳng của tỉnh.

80.000 đồng/học sinh

 

 

- Thi tuyển vào hệ liên kết đào tạo với các trường ngoài tỉnh đào tạo trên địa bàn tỉnh

Thu theo thông báo của các trường liên kết

 

 IX

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

1

Phí thuộc lĩnh vực pháp luật và dịch vụ pháp lý khác

 

 

1.1

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây con, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

 

 - Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

2.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận

 

 

 - Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống lâm nghiệp, rừng giống

5.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận

 

 B

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

 I

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

 

 

1

Lệ phí hộ tịch

 

 

a

Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Để lại đơn vị thu 60%; 40% nộp ngân sách

a1

Nuôi con nuôi

 

 

 

 - Đăng ký việc nuôi con nuôi

15.000 đồng

 

 

 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

20.000 đồng

 

a2

Nhận cha, mẹ, con

 

 

 

 - Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

10.000 đồng

 

a3

Giám hộ

 

 

 

 - Đăng ký ký việc giám hộ

10.000 đồng

 

 

 - Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

10.000 đồng

 

a4

Các việc đăng ký hộ tịch khác

 

 

 

 - Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

2.000 đồng

 

 

 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3.000 đồng

 

 

 - Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

3.000 đồng

 

 

 - Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác như: xác định cha, mẹ, con (do Toà án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi.

5.000 đồng

 

b

Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị

 

Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách

 

 - Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

3.000 đồng

 

c

Mức thu áp dụng tại Sở Tư pháp

 

Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách

c1

Nuôi con nuôi

 

 

 

 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

2.000.000 đồng

 

c2

Giám hộ

 

 

 

 - Đăng ký việc giám hộ

50.000 đồng

 

 

 - Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

50.000 đồng

 

c3

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

 

 

 

 - Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

50.000 đồng

 

c4

Các việc đăng ký hộ tịch khác

 

 

 

 - Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

5.000 đồng

 

 

 - Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

10.000 đồng

 

 

 - Ghi vào sổ hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

50.000 đồng

 

d

Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách

 

 - Đăng ký việc nuôi con nuôi

2.000.000 đồng

 

2

Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân

 

 

a

Lệ phí hộ khẩu

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

a1

Các phường thuộc địa bàn thị xã

 

 

 

 - Cấp đổi, cấp lại do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

7.000 đồng

 

 

 - Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

4.000 đồng/lần

 

 

 - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

5.000 đồng/lần đăng ký

 

 

 - Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

2.000 đồng/lần

 

 

 - Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo, công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

 

a2

Các xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thị

 

 

 

 - Cấp đổi, cấp lại do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

5.000 đồng

 

 

 - Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

4.000 đồng/lần

 

 

 - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

5.000 đồng/lần đăng ký

 

 

 - Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

2.000 đồng/lần

 

 

 - Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo, công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

 

b

Lệ phí chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp)

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

b1

Các phường thuộc địa bàn thị xã

 

 

 

 - Cấp lại, cấp đổi do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh…

3.000 đồng/lần

 

 

 - Không thu lệ phí chứng minh nhân dân bao gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh, công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

 

b2

Các xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thị

 

 

 

 - Cấp lại, cấp đổi do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh …

3.000 đồng/lần

 

 

 - Không thu lệ phí chứng minh nhân dân bao gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh, công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

 

3

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

 

Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách

 

 - Cấp mới giấy phép

400.000 đồng

 

 

 - Cấp lại giấy phép

300.000 đồng

 

 

 - Gia hạn giấy phép

200.000 đồng

 

4

Lệ phí địa chính

 

Để lại đơn vị thu 20%; 80% nộp ngân sách

4.1

Các hộ gia đình, cá nhân tại thị xã

 

 

 

 - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25.000 đồng

Miễm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp)

 

 - Chứng nhận đăng ký biến động về đất

15.000 đồng

 

 

 - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

10.000 đồng

 

 

 - Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

20.000 đồng

 

4.2

Các hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

 

 

 

 - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

12.000 đồng

Miễm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp)

 

 - Chứng nhận đăng ký biến động về đất

7.000 đồng

 

 

 - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

5.000 đồng

 

 

 - Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

10.000 đồng

 

4.3

Các tổ chức

 

 

 

 - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

100.000 đồng

Theo Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính (miễm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn; hoặc sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp

 

 - Chứng nhận đăng ký biến động về đất

20.000 đồng

 

 

 - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

20.000 đồng

 

 

 - Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

20.000 đồng

 

5

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

5.1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của dân

50.000 đồng/1 giấy phép

 

5.2

Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác

100.000 đồng/1 giấy phép

 

5.3

Gia hạn giấy phép xây dựng

10.000 đồng/1 giấy phép

 

6

Lệ phí cấp biển số nhà

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

6.1

Cấp mới

30.000 đồng/1 biển số nhà

 

6.2

Cấp lại

20.000 đồng/1 biển số nhà

 

II 

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

 

1

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: hộ cá thể, hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, cơ sở văn hoá thông tin

 

 

a

 Do Ủy ban nhân dân huyện, thị cấp

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

a1

Hộ kinh doanh cá thể

30.000 đồng/1 lần

 

a2

Công ty trách nhiệm hữu hạn

100.000 đồng/1 lần

 

a3

Công ty cổ phần

100.000 đồng/1 lần

 

a4

Công ty hợp danh

100.000 đồng/1 lần

 

a5

Doanh nghiệp Nhà nước

100.000 đồng/1 lần

 

a6

Liên hiệp các Hợp tác xã

100.000 đồng/1 lần

 

a7

Hợp tác xã

100.000 đồng/1 lần

 

a8

Doanh nghiệp tư nhân

100.000 đồng/1 lần

 

b

 Do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

b1

Hộ kinh doanh cá thể

30.000 đồng/1 lần

 

b2

Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin

200.000 đồng/1 lần

 

b3

Công ty trách nhiệm hữu hạn

200.000 đồng/1 lần

 

b4

Công ty cổ phần

200.000 đồng/1 lần

 

b5

Công ty hợp danh

200.000 đồng/1 lần

 

b6

Doanh nghiệp Nhà nước

200.000 đồng/1 lần

 

b7

Doanh nghiệp tư nhân

200.000 đồng/1 lần

 

b8

Liên hiệp các Hợp tác xã

200.000 đồng/1 lần

 

b9

Hợp tác xã

200.000 đồng/1 lần

 

c

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đang ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp

20.000 đồng/1 lần

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

d

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoạch bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh

2.000 đồng/1 lần

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

e

Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

10.000 đồng/1 lần

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

g

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hoá khi chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Không thu

 

2

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề, hoạt động theo quy định của pháp luật

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

2.1

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

700.000 đồng

 

3

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

3.1

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

 

 

 - Cấp lần đầu

100.000 đồng

 

 

 - Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

50.000 đồng

 

3.2

Lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

 

 

 

 - Cấp lần đầu

100.000 đồng

 

 

 - Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

50.000 đồng

 

4

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

4.1

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 

 

 

 - Cấp lần đầu

100.000 đồng

 

 

 - Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

50.000 đồng

 

4.2

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi

 

 

 

 - Cấp lần đầu

100.000 đồng

 

 

 - Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

50.000 đồng

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực26/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND danh mục, mức thu tỷ lệ để lại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND danh mục, mức thu tỷ lệ để lại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
      Người kýHà Ngọc Chiến
      Ngày ban hành16/07/2008
      Ngày hiệu lực26/07/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2010
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND danh mục, mức thu tỷ lệ để lại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND danh mục, mức thu tỷ lệ để lại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng