Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND quy định về chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND chính sách ưu đãi thu hút sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT, SỬ DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ca HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

t đnghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10/3/2009 về sửa đổi bổ sung Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 03/02/2004 của UBND tỉnh về “Chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng nhân tài tỉnh Thái Bình”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10/3/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 03/02/2004 của UBND tỉnh v“Chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng nhân tài tỉnh Thái Bình”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tnh kiểm tra, giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV kỳ họp bất thường thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hi;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư ph
áp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
-
TT Tnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- UBND t
nh;
-
Đại biểu HĐND tnh;
- Các sở, ngành thu
c tnh;
- Huy
n y, TT HĐND, UBND huyn, TPhố;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

V/V SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2004/QĐ-UB NGÀY 03/02/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ “CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG TÀI NĂNG TỈNH THÁI BÌNH”
(Ban hành kèm theo nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình)

Chính sách cụ thể thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng:

1. Chính sách thu hút:

a) Văn bản sửa đổi cụ thể là:

- Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc ; Bác sĩ chuyên khoa cấp II và Dược sĩ chuyên khoa cấp II có nguyện vọng về tỉnh công tác lâu dài thuộc ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu thì được tiếp nhận không phải qua quy trình xét hoặc thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức; được tạo điều kiện bố trí việc làm cho vợ (chng) nếu có cơ quan đơn vị tiếp nhận; được trợ cấp ưu đãi ban đầu như sau:

+ Giáo sư Tiến sĩ; Giáo sư; Phó giáo sư Tiến sĩ khoa học: trợ cấp ưu đãi ban đu với số tiền bằng 150 lần mức lương tối thiểu;

+ Phó giáo sư Tiến sĩ; Tiến sĩ khoa học: trợ cấp ưu đãi ban đầu với số tiền bằng 120 lần mc lương tối thiểu;

+ Tiến sĩ; Bác sĩ chuyên khoa cấp II và Dược sĩ chuyên khoa cấp II: trợ cấp ưu đãi ban đu với số tin bằng 80 lần mức lương tối thiểu;

+ Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I: Trợ cấp ưu đãi ban đầu với số tiền bằng 50 lần mức lương tối thiểu.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại giỏi thuộc các lĩnh vực mà tỉnh có yêu cầu được cơ quan đơn vị tiếp nhận thì ưu tiên tuyển dụng thẳng vào công chức, viên chức Nhà nước không phải thi tuyển hoặc xét tuyển và được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự hoặc thử việc. Được trợ cấp ưu đãi ban đầu 1 ln bằng 04 tháng lương của ngạch tuyển dụng khi về cơ quan, đơn vị nhận công tác.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học hchính quy loại khá trở lên nếu tự nguyện về công tác tại các xã vùng nông thôn lâu dài, nếu xã có nhu cầu thì được tuyển dụng và được trợ cấp ban đầu 1 lần bằng 04 tháng lương của ngạch tuyển dụng.

- Vận động viên đạt danh hiệu cấp kiện tướng, có bằng tốt nghiệp đại học thể dục, thể thao hệ chính quy, được xét tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức ngành thể dục thể thao nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu, không phải qua kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển dụng công chức, viên chức, được trợ cấp ban đầu 1 lần bằng 02 tháng lương ca ngạch tuyển dụng.

- Vn động viên đạt danh hiệu cấp 1, có đủ tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức cần tuyển, nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu được ưu tiên tuyển trước.

- Các s(ngành) UBND huyện, thành phcó nhu cầu công việc được tiếp nhận những người có trình độ Thạc sĩ trở lên kcả khi cơ quan, đơn vị đã thực hiện hết biên chế được giao. Biên chế thu hút người có tài năng được bảo lưu đến khi cơ quan, đơn vị có người nghỉ chế độ hoặc thuyên chuyển đi nơi khác công tác.

- Cán bộ khoa học có trình độ cao, được Ban Thường vụ Tỉnh ủyUBND tỉnh mời về tỉnh công tác từ 1 tháng đến dưới 12 tháng (sử dụng như chuyên gia, cố vấn) để nghiên cứu giải quyết những vấn đề cụ thể phục vụ nhim vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, không thuộc các chương trình, dự án đã được Nhà nước cấp kinh phí thì được trtiền công hàng tháng như sau:

+ Giáo sư: Mỗi tháng được trả công bằng 04 lần tiền lương bậc cuối cùng của ngạch Giáo sư.

+ Phó giáo sư Tiến sĩ: Tiến sĩ khoa học: Mỗi tháng được trả công bằng 3/4 số tiền công của Giáo sư/tháng.

+ Tiến sĩ: Được trả công mỗi tháng bằng 1/2 số tiền công của Giáo sư/tháng.

b) Ni dung sửa đổi bổ sung so vi quyết đnh 07/QĐ-UB:

- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu công việc được tiếp nhận người có trình độ từ Thạc sĩ trlên kể cả khi cơ quan đã thực hiện hết biên chế được giao. Biên chế ưu đãi đó được bảo lưu đến khi cơ quan có người về nghỉ chế độ hoặc thuyên chuyển đi nơi khác.

- Trợ cấp thu hút bằng tiền được quy ra số lần ca mức lương tối thiểu và tăng so với trước gần 1,7 lần.

+ Văn bản sửa đổi bổ sung không đưa chế độ ưu đãi được trả chậm tiền mua, thuê nhà hoặc tiền mua đất thuộc sở hữu nhà nước chính sách này khó thực hiện, liên quan đến nhiều chính sách và các quy định khác và với tình hình thực tế ở địa phương thì khó thực hin.

+ Bỏ chế độ nâng lương sớm trước thời hạn vì Chính phủ đã quy định rất cụ thể về đối tượng được nâng lương sớm.

2. Chính sách bồi dưỡng, trọng dụng người có tài năng:

2.1. Chính sách bi dưỡng người có tài năng:

a) Văn bản đã sửa đổi bổ sung là:

- Các cơ quan, đơn vị trong khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đội ncán bộ công chức, viên chức hàng năm phải xây dựng một tlệ thích hợp cán bộ công chức có trình độ cao; ưu tiên tiếp nhận những người có tài vcơ quan đơn vị công tác và tạo điều kiện cho cán bộ công chức ở cơ quan đơn vị đi đào tạo bồi dưng ở trình độ cao.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cđi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở các trường Trung ương theo đúng chuyên ngành được đào tạo và công việc đang làm, khi tốt nghiệp vphục vụ công tác lâu dài ở tỉnh (từ 5 năm trở lên từ khi hưng ưu đãi) được khuyến khích hỗ trợ kinh phí ưu đãi như sau:

+ Đi học tập trung đào tạo Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II và Dược sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ số tiền bằng 02 lần mức lương tối thiểu/tháng và số tiền bo vệ luận án tốt nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu; đào tạo không tập trung được trợ cấp bằng 3/4 đào tạo tập trung.

+ Đi học cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước tập trung ở Trung ương từ 9 tháng trở lên được htrợ số tiền bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu, nếu học trong tỉnh được htrợ bằng 50% mức học ngoài tỉnh.

+ Nghiên cứu sinh Tiến sĩ hỗ trợ kinh phí gấp 2 lần kinh phí htrợ đào tạo thạc sĩ tập trung.

+ Htrợ bảo vệ lun án Bác sĩ chuyên khoa cấp I và Dược sĩ chuyên khoa cấp I bằng 15 lần mức lương tối thiểu.

+ Cán bộ, công chức là nữ được cấp thêm 30% mức khuyến khích tương ứng nêu trên.

+ Trong quá trình học tập nếu đã lĩnh chế độ ưu đãi mà bị vi phạm kỷ luật phải thôi học hoặc bhọc không có lý do chính đáng phải bồi hoàn kinh phí đã lĩnh.

b) Nhng ni dung sửa đổi bổ sung so với Quyết định 07/QĐ-UB:

- Chế độ trợ cp khuyến khích bồi dưỡng được quy ra số lần ca mức lương tối thiu và tăng hơn 2 ln so với quyết định 07/QĐ-UB.

2.2. Chính sách trọng dng (sử dng) người có tài năng:

a) Văn bản đã sửa đổi bổ sung là:

- Phải ưu tiên cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao khi xây dựng quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo;

- Btrí sử dụng đúng việc, đúng trình độ chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đóng góp, cống hiến phát huy được nhiều nhất tài năng trí tuệ của mình trong công việc được giao;

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao được học tập, bi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao trình độ;

- Hàng năm có kế hoạch, chương trình đề tài nghiên cứu khoa học giao cho cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao thực hiện; tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất phương tiện làm việc, nghiên cứu để cán bộ, công chức, viên chức đó phát huy tài năng của mình trong việc nghiên cứu đề tài khoa học;

- Cơ quan, đơn vị có chính sách cụ thể về thu giữ nhân tài, động viên những người có tài năng yên tâm phấn khởi công tác lâu dài cho cơ quan, đơn vị.

b) Nội dung sửa đổi so với Quyết định 07/QĐ-UB là:

- Hàng năm có kế hoạch, chương trình đtài nghiên cứu khoa học giao cho cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao thực hiện; tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất phương tiện làm việc, nghiên cứu để cán bộ, công chức, viên chức đó phát huy tài năng ca mình trong việc nghiên cứu đề tài khoa học;

- Cơ quan, đơn vị có chính sách cụ thể về thu giữ nhân tài, động viên những người có tài năng yên tâm phấn khởi công tác lâu dài cho cơ quan, đơn vị.

3. Chính sách đãi ngộ người có tài năng:

Chính sách đãi ngộ người có tài năng về đối tượng như quyết định số 07/QĐ-UB của UBND tỉnh, văn bản sửa đổi chỉ bổ sung thêm đi tượng người được phong nghệ nhân, người có công trình khoa học được tng giải thưng khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp nhà nước và chế độ thưng bằng tiền được quy ra mc lương tối thiểu. Nội dung chính sách đãi ngộ người có tài được sa đổi, bổ sung là:

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và giáo viên trực tiếp bi dưng học sinh đó được thưởng bằng tiền như sau:

Giải Nhất Quốc gia: bằng mức lương tối thiểu nhân với hệ số 10:

+ Giải Nhất, Nhì, Ba Đông Nam Á: được thưởng tương ứng với số tiền gấp 7 lần, 5 lần, 3 lần giải Nhất Quốc gia;

+ Giải Nhất, Nhì, Ba Châu Á: được thưởng tương ng với s tin gấp 9 lần, 7 lần, 5 lần giải Nhất Quốc gia;

+ Giải Nhất, Nhì, Ba Quốc tế: được thưởng tương ứng với số tin gấp 12 lần, 10 lần, 8 lần giải Nhất Quốc gia.

- Về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

+ Thưởng bằng tiền cho diễn viên, nhạc công đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đạt thành tích cao trong các cuộc thi tài năng sân khấu, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc như sau:

Huy chương Vàng (hoặc giải nhất) cá nhân, thưởng tiền bng mức lương tối thiểu nhân với hệ số 10;

Huy chương Bạc (hoặc giải nhì) cá nhân, thưởng tin bằng mức lương tối thiểu nhân với hệ số 5;

Huy chương Đồng (hoặc giải ba) cá nhân, thưởng tiền bằng mức lương tối thiểu nhân với hệ số 2,5;

Nếu toàn đoàn được các giải trên thì mức thưởng chung bng mức thưởng như đi với các giải cá nhân.

+ Người có tác phẩm văn học đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế được thưng bằng tiền như sau:

Gii nhất quốc gia bng mức lương tối thiểu nhân với hệ s 10;

Giải nhì quốc gia bằng mức lương tối thiểu nhân với hệ s 5;

Giải nhất quốc tế gấp 5 ln giải thưng quốc gia;

Giải nhì quốc tế gấp 3 lần giải thưởng quốc gia.

- Về thể dục th thao:

Thưng bằng tin cho vận động viên đạt thành tích cao và hun luyện viên trực tiếp trong các giải thi đấu vô địch Quc gia, Đông Nam Á, Châu Á và Thế giới, như sau:

+ Giải vô địch Quốc gia hoặc Đại hội TDTT toàn quốc:

Huy chương Vàng: số tiền bằng mức lương tối thiểu nhân với hsố 10;

Huy chương Bạc: stiền bằng mức lương tối thiểu nhân với hệ số 5;

Huy chương Đng: s tin bằng mức lương tối thiu nhân với hệ số 2,5.

+ Đạt các gii Huy chương Vàng, Bạc, Đồng giải vô địch Đông Nam Á và các kỳ Seagames được thưng gấp 3 lần giải vô địch Quốc gia tương ứng.

+ Đạt các giải Huy chương Vàng, Bạc, Đng tại giải vô địch Châu á được thưởng gấp 6 lần giải thưng Quốc gia tương ứng.

+ Đạt các giải Vàng, Bạc, Đồng tại Giải vô địch Thế giới được thưởng gấp 9 lần giải vô địch Quốc gia tương ứng.

- Đi với những môn thể thao tập thể: Là những môn có từ 02 vận đng viên trởn thi đấu đ giành 1 huy chương thì số lượng vận động viên, huấn luyện viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải thì mức thưởng chung bng số lượng người được thưởng nhân với mức thưởng tương đương.

+ Đối với các môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội: Là những môn thi đấu mà thành tích đồng đội được tính bng cách cộng điểm thành tích cá nhân thành điểm của đng đội để giành 1 huy chương, số lượng vận động viên, huấn luyện viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

+ Những vn động viên đạt thành tích các gii tr Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á và Quốc gia mức thưng bằng 25% mức thưởng tương ng của các giải vô địch.

+ Những hun luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các cuộc thi đấu trên thì mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với một vận động viên đạt thành tích cao nhất.

- Người đồng thời đạt nhiều thành tích trong giải chỉ được thưởng một mức thưởng cao nhất.

Các đối tượng được hưởng chính sách đãi ngộ tài năng thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, văn học nghệ thuật theo Quyết định 07/QĐ-UB trước đây chỉ được nâng lương sớm trước thời hạn hoặc được thưởng tiền tương đương với số tiền nâng lương sớm trước thời hạn 01 năm học 06 tháng tùy từng đối tượng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2009
Ngày hiệu lực21/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2019
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND chính sách ưu đãi thu hút sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND chính sách ưu đãi thu hút sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýBùi Tiến Dũng
        Ngày ban hành11/03/2009
        Ngày hiệu lực21/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2019
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND chính sách ưu đãi thu hút sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND chính sách ưu đãi thu hút sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình

            • 11/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực