Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND về quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách sở giáo dục sở y tế Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ SỞ Y TẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 43);

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Theo Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua định mức phân bổ dự toán chi từ ngân sách, với mức tối thiểu chung là 650.000 đồng cho các đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế như sau:

I. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Các lớp cấp 2 trong trường phổ thông trung học

a) Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 3: 11.000.000 đồng/lớp/năm.

b) Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 2: 10.000.000 đồng/lớp/năm.

2. Các lớp cấp 3 trong trường phổ thông trung học

a) Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 3: 17.500.000 đồng/lớp/năm.

b) Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 2: 15.800.000 đồng/lớp/năm.

3. Các trường chuyên biệt

a) Trường Chuyên: 23.000.000 đồng/lớp/năm.

b) Trường Dân tộc nội trú: 30.000.000 đồng/lớp/năm.

c) Trường Dạy trẻ Khuyết tật: 27.000.000 đồng/lớp/năm.

Quy định về loại hình các trường thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, như sau:

- Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 3 là đơn vị có mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp là 10% trở xuống.

- Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 2 là đơn vị có mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp trên 10% đến dưới 100%.

II. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:

1. Bệnh viện hạng II: 38.000.000 đồng/giường bệnh/năm.

2. Bệnh viện hạng III: 34.000.000 đồng/giường bệnh/năm.

III. Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp y tế được giao hàng năm.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 14/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2009
Ngày hiệu lực 19/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách sở giáo dục sở y tế Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách sở giáo dục sở y tế Cần Thơ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 14/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành 09/12/2009
Ngày hiệu lực 19/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách sở giáo dục sở y tế Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách sở giáo dục sở y tế Cần Thơ

  • 09/12/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/12/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực