Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi bổ sung 01/2008/NQ-HĐND ban hành Phí đấu giá Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi bổ sung 01/2008/NQ-HĐND ban hành Phí đấu giá Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 14/2009/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 12 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ BAN HÀNH PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 16

(Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh Cà Mau về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 07/BC-KTNS ngày 01/12/2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 16 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung đoạn văn thứ nhất, điểm a, khoản 4, Điều 1 như sau:

 “- Đối với đơn vị thu phí là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau được trích 90% số tiền phí thu được để chi cho hoạt động, 10% nộp vào ngân sách Nhà nước”.

 2. Những nội dung còn lại của Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh về ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Lê Hồng My

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi bổ sung 01/2008/NQ-HĐND ban hành Phí đấu giá Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi bổ sung 01/2008/NQ-HĐND ban hành Phí đấu giá Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýLê Hồng My
       Ngày ban hành12/12/2009
       Ngày hiệu lực01/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi bổ sung 01/2008/NQ-HĐND ban hành Phí đấu giá Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi bổ sung 01/2008/NQ-HĐND ban hành Phí đấu giá Cà Mau