Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND chuyển mục đích đất trồng lúa đất rừng thực hiện dự án Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐỢT 1 NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2038/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Đất trồng lúa: 59,3835 ha, với 19 dự án.

2. Đất rừng đặc dụng: 03 ha, với 01 dự án.

(có Phụ lục kèm theo)

3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII kỳ họp thứ 15 thông qua.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TNMT;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐỢT 1 NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Số thứ tự

Tên dự án

Mục đích sử dụng đất

Mã loại đất

Địa điểm

Diện tích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

I

Huyện Bến Cầu

 

 

 

2.52

0.00

1

Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng

Xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

xã Long Khánh

0.47

 

2

Dự án Nhà Văn hóa ấp Long Cường

Xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

Xã Long Khánh

0.04

 

3

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Long Khánh

2.01

 

II

Huyện Dương Minh Châu

 

 

 

1.7935

0.00

1

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Tam Phương

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Truông Mít

1.79

 

2

Dự án Phòng Giao dịch Bàu Năng (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh)

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã Bàu Năng

0.0035

 

III

Huyện Gò Dầu

 

 

 

8.94

0.00

1

Dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Tân

Đất khai thác khoáng sản

SKX

xã Phước Đông

3.90

 

2

Dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Tân

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Hiệp Thạnh

3.24

 

3

Dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Nhơn

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Phước Đông

1.80

 

IV

Huyện Trảng Bàng

 

 

 

34.41

0.00

1

Dự án Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ (Tiểu vùng 5)

Đất thủy lợi

DTL

xã Phước Chỉ

8.70

 

2

Dự án Nhà máy giết mổ gia súc tập trung (Doanh nghiệp tư nhân chế biến xuất nhập khẩu Khải Nam)

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

xã Gia Lộc

3.63

 

3

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Minh Khánh

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Lộc Hưng

4.70

 

4

Dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Xuân Lan

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã An Tịnh

4.73

 

5

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Bình Thạnh

2.53

 

6

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Quang Sáu

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Phước Chỉ

1.97

 

7

Dự án Cụm dân cư ấp Phước Mỹ

Đất ở tại nông thôn

ONT

Xã Phước Chỉ

8.00

 

8

Dự án Cổng chào tỉnh Tây Ninh

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

Xã An Tịnh

0.15

 

V

Thành phố Tây Ninh

 

 

 

11.48

0.00

1

Dự án Khu B, Khu du lịch sinh thái (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Du lịch Long Điền Sơn)

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Phường Ninh Sơn

9.48

 

2

Dự án Trung tâm thương mại Tây Ninh

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Phường Ninh Thạnh

2.00

 

VI

Huyện Tân Biên

 

 

 

0.24

3.00

1

Dự án mở rộng Đồn biên phòng Tân Bình (833)

Đất quốc phòng

CQP

Xã Tân Bình

 

3.00

2

Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Thị Ánh

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Xã Mỏ Công

0.24

 

 

Tổng cộng

 

20

 

59.3835

3.00

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2015
Ngày hiệu lực10/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND chuyển mục đích đất trồng lúa đất rừng thực hiện dự án Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND chuyển mục đích đất trồng lúa đất rừng thực hiện dự án Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành31/07/2015
        Ngày hiệu lực10/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND chuyển mục đích đất trồng lúa đất rừng thực hiện dự án Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND chuyển mục đích đất trồng lúa đất rừng thực hiện dự án Tây Ninh

            • 31/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực