Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 127/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2016 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND sửa đổi 127/2015/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 127/2015/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét Tờ trình số 267/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về kế hoạch đầu tư công năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về kế hoạch đầu tư công năm 2016, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách và có tính chất ngân sách năm 2016 của tỉnh là 2.721,01 tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn trong cân đối ngân sách địa phương: 679,10 tỷ đồng, trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất là 120,00 tỷ đồng.

b) Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.000,00 tỷ đồng.

c) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia (phần vốn dành cho đầu tư phát triển): 41,20 tỷ đồng, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới: 16,60 tỷ đồng và Chương trình giảm nghèo bền vững: 24,60 tỷ đồng.

d) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các chương trình (nguồn vốn trong nước): 308,40 tỷ đồng.

đ) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các chương trình mục tiêu (nguồn vốn nước ngoài - ODA): 170,312 tỷ đồng.

e) Vốn từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2016: 300,00 tỷ đồng.

g) Vốn từ hoạt động xổ số kiết thiết năm 2015 chưa sử dụng chuyển sang bổ sung kế hoạch năm 2016: 26,800 tỷ đồng.

h) Vốn từ nguồn tăng thu sử dụng đất cấp tỉnh: 117,698 tỷ đồng, trong đó trích chuyển Quỹ phát triển đất theo quy định là 17,655 tỷ đồng.

i) Vốn từ nguồn tạm ứng ngân sách Trung ương: 77,5 tỷ đồng.

2. Vốn đầu tư công năm 2016 chi như sau:

a) Chi đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã: 183,185 tỷ đồng, (trong đó, chi giáo dục - đào tạo là 36,367 tỷ đồng), gồm:

- Tiền sử dụng đất là 120,00 tỷ đồng.

- Vốn tỉnh phân cấp cho cấp huyện chi đầu tư là 63,185 tỷ đồng.

b) Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới cấp xã: 200,00 tỷ đồng.

c) Chi trả nợ vay Ngân hàng Phát triển: 135,50 tỷ đồng.

d) Chi đầu tư cho y tế, giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 783,039 tỷ đồng (trong đó, bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện để đầu tư trường mầm non, mẫu giáo, trạm y tế là 150 tỷ đồng).

đ) Chi đầu tư cho lĩnh vực khoa học, công nghệ: 26,341 tỷ đồng.

e) Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia (phần vốn dành cho đầu tư phát triển): 41,200 tỷ đồng.

g) Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các chương trình (nguồn vốn trong nước): 385,90 tỷ đồng. Trong đó, vốn tạm ứng từ nguồn ngân sách Trung ương là 77,5 tỷ đồng.

h) Chi đầu tư các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các chương trình mục tiêu (nguồn vốn nước ngoài - ODA): 170,312 tỷ đồng.

i) Chi đầu tư các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm và các dự án khác ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề: 795,533 tỷ đồng, trong đó: chi các công trình chuẩn bị đầu tư là 10,00 tỷ đồng.

(Đính kèm danh mục công trình theo các Biểu số I, I.a, II, II.a, II.b, III, IV, V, VI).

3. Căn cứ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2016 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, chủ động quản lý, điều hành điều chuyển vốn giữa các công trình có giá trị thực hiện thấp sang công trình có giá trị thực hiện cao trong từng nguồn vốn để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2016, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND sửa đổi 127/2015/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Tiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND sửa đổi 127/2015/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Tiền Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực18/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND sửa đổi 127/2015/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND sửa đổi 127/2015/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Tiền Giang

           • 08/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực