Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với chức danh cán bộ cơ sở do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 146/2014/NQ-HĐND , NGÀY 13/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN TẠI ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, HỆ SỐ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN, BUÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỨC DANH CÁN BỘ CƠ SỞ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, về chức danh, s lượng, một số chế độ, chính sách đi với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Liên bộ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính ph:

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của y ban nhân dân tnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 ca Hội đng nhân dân tỉnh về sa đi, bổ sung một s khoản tại Điều 1 Nghị quyết s 33/2010/NQ-ND ngày 10/12/2010 của Hội đng nhân dân tnh v quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cp đối với những người hoạt động không chuyên trách cp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở; Báo cáo thẩm tra số 126/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tnh: ý kiến tho luận của đi biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lại k hp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đk Lk về sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cp đối với những người hoạt động không chuyên trách cp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ s(viết tt là Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND), cụ thể như sau:

1. Nội dung tại Gạch đầu dòng thứ hai Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND được làm rõ như sau: Hệ số phụ cấp đối với Công an viên thường trực xã bng 1,0 ln mức lương cơ snhư quy định tại Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động ca Công an xã giai đoạn 2012-2016.

2. Sa đổi, bổ sung nội dung tại Gạch đầu dòng thhai Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND như sau: Hệ sphụ cấp đối với Công an viên thường trc ở xã bng 1,0 ln mức lương cơ s(bao gồm cả 3% bo him y tế)”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quvề Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao cho Thường trực Hội đng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Đắk Lắk khóa IX. Khọp thBảy thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại b
iểu;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
, Bộ Công an;
- Cục Kim tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ Ph
áp chế-Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đo
àn đại biu Quốc hội tnh;
- Ủy ban MTTQVN tnh;
- S
Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính;
- Công an tnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- V
ăn phòng HĐND tnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- TT H
ĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- TT H
ĐND, UBND xã, phường, thị trấn; (UBND cp huyện sao gửi)
- B
áo Đắk Lk; Đài PTTH tnh;ng báo tnh; Cổng TTĐT tnh;
-
Lưu VT, Ct HĐND.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND Đắk Lắk


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND Đắk Lắk
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu14/2018/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
     Người kýY Biêr Niê
     Ngày ban hành06/12/2018
     Ngày hiệu lực20/12/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND Đắk Lắk

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND Đắk Lắk

        • 06/12/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/12/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực