Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND và 01/2017/NQ-HĐND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ MỘT PHẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 34/2013/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2017/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TINH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngay 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hanh Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Báo cáo thẩm tra số 173/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Điểm d Khoản 2 Mục III Điều 1 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên cho Trường Đại học Tân Trào.

2. Điểm b Mục 2.2 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh của các quy định bị bãi bỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của tỉnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; Tài chính; GD&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh,
Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2019
Ngày hiệu lực20/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu14/2019/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
     Người kýNguyễn Văn Sơn
     Ngày ban hành10/12/2019
     Ngày hiệu lực20/12/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang

         • 10/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/12/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực