Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND chi hỗ trợ gia đình Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU LIỆT SĨ ĐƯỢC TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đi, b sung một sđiều của Luật Thi đua, khen thưng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét Tờ trình s 2259/TTr-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thông qua Nghị quyết chi h trợ cho gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ đối với gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tnh Hậu Giang.

Điều 2. Mức chi hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện

1. Mức chi hỗ trợ kèm theo Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

a) Huân chương Độc lập hạng Nhất, chi hỗ trợ 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)/gia đình;

b) Huân chương Độc lập hạng Nhì, chi hỗ trợ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)/gia đình;

c) Huân chương Độc lập hạng Ba, chi hỗ trợ 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)/gia đình.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện mức chi hỗ trợ kèm theo Huân chương Độc lập đối vi gia đình có nhiều liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang quy định tại Nghị quyết này được ngân sách tỉnh cân đi.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ: Nội vụ, Tài chính, LĐTB&XH;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm
tra văn bản QPPL);
- TT: TU, H
ĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các ban, sở, ngành t
nh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Các cơ quan: Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND chi hỗ trợ gia đình Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND chi hỗ trợ gia đình Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Thanh Tạo
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND chi hỗ trợ gia đình Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND chi hỗ trợ gia đình Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập Hậu Giang

            • 04/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực