Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2017 về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2017 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh công bố văn bản quy định chi tiết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, gồm các văn bản sau:

1. Nghị quyết 164/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực thực hiện.

2. Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết s 93/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do hết hiệu lực: Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001; Thông tư s 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chng chỉ hành nghề đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan hết hiệu lực thực hiện.

3. Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng tỉnh, huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã đã hết hiệu lực thực hiện.

4. Nghị quyết số 170/2008/NQ-HĐND ngày 3/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do hết hiệu lực: Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001 hết hiệu lực thực hiện; lệ phí cấp phép hoạt động điện lực không có trong danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.

5. Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 5/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lý do hết hiệu lực: Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ đã hết hiệu lực thực hiện.

6. Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng, tỉnh Tiền Giang.

Lý do hết hiệu lực: Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001 hết hiệu lực thực hiện; phí sử dụng cảng, nhà ga chuyển sang giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (theo Phụ lục s 2 danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyn từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và tiếp tục rà soát các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh công bố theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
 - Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website t
nh;
- Lưu: VT, Phg.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2017 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản gốc Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2017 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2017 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang

       • 08/11/2017

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 08/11/2017

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực