Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 37/TTr-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

a) Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

b) Tổ chức chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 a) Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

b) Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh các kỳ họp thường lệ.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện chương trình giám sát; báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát và thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát; báo cáo kết quả thực hiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- TTXVN tại QN;
- Báo Qnam, Đài PT-TH QNam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH (Ánh).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýPhan Việt Cường
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực